Wojna domowa na Ukrainie 22.07.2015r.- 153 dzień od nowego rozejmu.


Powstańcy wycofują sprzęt wojskowy o kalibrze poniżej 100 mm z linii frontu.

Wczoraj podczas spotkania grupy kontaktowej w Mińsku osiągnięto porozumienie w kwestii wycofania czołgów i broni o kalibrze poniżej 100 mm z linii frontu.

„Uzgodniony został tekst dokumentu dotyczący wycofania czołgów i niektórych rodzajów broni kaliber do 100 mm”– taką informację przekazał dziennikarzom po wczorajszych rozmowach w Mińsku przewodniczący OBWE, Ivica Dačić.

Jednak w równie ważnej sprawy dotyczącej uregulowania problemów politycznych w relacjach pomiędzy władzą centralną w Kijowie a zbuntowanymi obwodami, w odniesieniu do przeprowadzenia tam lokalnych wyborów, nie osiągnięto żadnego porozumienia.

„Jestem zwolennikiem tego, aby wszystkie problemy zostały rozwiązane przed kluczowym wydarzeniem jakim są jesienne  wybory lokalne. Tak wiec wszystkie wątpliwości muszą być usunięte wcześniej”– powiedział Ivica Dačić.

Ze swej strony przedstawiciele władz DRL i ŁRL biorących udział we wczorajszym spotkaniu w Mińsku- Władysław Dejno i Denis Puszylin wydali w tej sprawie wspólne oświadczenie:

„Kijów ze swej strony nie przestrzega porozumień umowy podpisanej w Mińsku, w związku z tym nasze stanowisko jest takie aby ściśle przestrzegać tych umów, nie odchodząc od jego treści z dnia 12 lutego.

Domagamy się aby Poroszenko i Grojsman przyjęli poprawkę, która zagwarantuje specjalny status Donbasu. Rada Najwyższa przegłosowała zmiany w treści konstytucji bez konsultacji z nami co było zagwarantowane w umowie z Mińska. Tekst konstytucji powinien być zmieniony w ten sposób aby zagwarantować na stałe specjalny status Donbasu. Domagamy się przeprowadzenia  dyskusji w parlamencie na temat zmiany prawa wyborczego Donbasu.

Nie tracąc nadziei, że Kijów rozpocznie wdrażanie poszczególnych punktów porozumienia w Mińsku, mając na uwadze fakt, iż do realizacji wszystkich punktów umowy Ukraina potrzebuje czasu, popieramy w pełni propozycję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, która polega na tym aby przedłużyć ważność umowy Mińsk-2 na następny rok, mimo, że formalnie jej ważność wygasa pod koniec tego roku.

Podkreślamy, że nadal jesteśmy gotowi do dialogu, do uzgodnienia zmian prawa wyborczego ze stroną ukraińską w ramach dwustronnych spotkań w Mińsku, natomiast w przypadku uchylania się prze Kijów od udziału w konstruktywnej dyskusji, my ze swej strony będziemy realizowali własne zobowiązania umowy mińskiej”

Aby zrozumieć na czym polega problem braku porozumienia-  pomimo upływu ponad pięciu miesięcy  od czasu ich podpisania- należy przywołać treść tej umowy:

1. Niezwłoczne i całkowite przerwanie ognia w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy i jego bezwzględne przestrzeganie rozpoczynając od godz. 00.00 (czasu kijowskiego) 15 lutego 2015 roku.


2. Wycofanie przez obie strony całego ciężkiego uzbrojenia na równe odległości w celu stworzenia strefy bezpieczeństwa szerokości minimum 50 km w przypadku systemów artyleryjskich kalibru 100 mm i większego, strefy bezpieczeństwa szerokości 70 km dla wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (WWR) i szerokości 140 km dla WWR „Tornado-S”, „Uragan”, „Smiercz” i systemów rakietowych „Toczka” („Toczka U):


– dla wojsk ukraińskich: od faktycznej linii styczności;


– dla formacji zbrojnych oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy: od linii styczności zgodnie z Mińskim Memorandum z 19 września 2014 r.


Wycofanie wyżej wymienionego ciężkiego uzbrojenia powinno rozpocząć się nie później niż drugiego dnia po przerwaniu ognia i zakończyć w ciągu 14 dni.
Temu procesowi będzie sprzyjać OBWE przy wsparciu Trójstronnej Grupy Kontaktowej.


3. Zapewnić skuteczny monitoring i weryfikację reżimu przerwania ognia i wycofania ciężkiego uzbrojenia przez OBWE od pierwszego dnia wycofywania, z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych środków technicznych, w tym satelitów, bezzałogowych statków latających, systemów radiolokacyjnych itp.


4. Pierwszego dnia po wycofaniu rozpocząć dialog o modalnościach przeprowadzenia wyborów lokalnych zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem i ustawą Ukrainy „O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego”, a także o przyszłym funkcjonowaniu tych rejonów na podstawie wymienionej ustawy.
Niezwłocznie, nie później niż po 30 dniach od daty podpisania niniejszego dokumentu, przyjąć uchwałę przez Radę Najwyższą Ukrainy ze wskazaniem terytorium, na którym obowiązuje specjalny reżim zgodnie z ustawą Ukrainy „O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego” w oparciu o linię ustanowioną w Mińskim Memorandum z 19 września 2014 r.


5. Zapewnić ułaskawienie i amnestię poprzez wejście w życie ustawy zabraniającej ściganie i karanie osób w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy.


6. Zapewnić uwolnienie i wymianę wszystkich zakładników i osób bezprawnie przetrzymywanych na podstawie zasady „wszyscy za wszystkich”. Proces ten powinien być zakończony najpóźniej piątego dnia po wycofaniu.


7. Zapewnić bezpieczny dostęp, dostawę, przechowywanie i rozdzielanie pomocy humanitarnej potrzebującym na podstawie międzynarodowego mechanizmu.


8. Określenie modalności pełnego przywrócenia socjalno-ekonomicznych więzi, w tym przekazów socjalnych, takich jak wypłata emerytur i inne wypłaty (wpływy i dochody, terminowa opłata wszystkich rachunków komunalnych, wznowienie opodatkowania w ramach prawodawstwa Ukrainy).
W tych celach Ukraina przywróci funkcjonowanie segmentu swojego systemu bankowego w rejonach dotkniętych konfliktem i być może będzie stworzony międzynarodowy mechanizm ułatwiający takie przekazy.


9. Przywrócenie całkowitej kontroli nad granicą państwową przez rząd Ukrainy w całej strefie konfliktu, co powinno rozpocząć się pierwszego dnia po wyborach lokalnych i zakończyć po całkowitym uregulowaniu politycznym (wybory lokalne w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego na podstawie ustawodawstwa Ukrainy i reformy konstytucyjnej) pod koniec 2015 roku pod warunkiem wypełnienia punktu 11 – poprzez konsultacje i po uzgodnieniu z przedstawicielami oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej.


10. Wycofanie wszystkich zagranicznych formacji zbrojnych, sprzętu wojskowego, a także najemników z terytorium Ukrainy pod obserwacją przez OBWE. Rozbrojenie wszystkich nielegalnych grup.


11. Przeprowadzenie reformy konstytucyjnej na Ukrainie z wejściem w życie pod koniec 2015 roku nowej konstytucji przewidującej w charakterze kluczowego elementu decentralizację (z uwzględnieniem szczególnych cech oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego, uzgodnionych z przedstawicielami tych rejonów), a także przyjęcie stałego ustawodawstwa o szczególnym statusie oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego zgodnie z działaniami wskazanymi w przypisie do końca 2015 roku. (Patrz przypis)


12. Na podstawie ustawy Ukrainy „O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego” kwestie dotyczące wyborów lokalnych będą omawiane i uzgadniane z przedstawicielami oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Wybory zostaną przeprowadzone z przestrzeganiem odpowiednich standardów OBWE i przy monitoringu ODIHR OBWE.


13. Zintensyfikować działalność Trójstronnej Grupy Kontaktowej, w tym poprzez stworzenie grup roboczych dla realizacji odpowiednich aspektów mińskich porozumień. Będą one odzwierciedlać skład Trójstronnej Grupy Kontaktowej.


Przypis:


Takie działania zgodnie z ustawą „O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego” zawierają w sobie co następuje:


– zwolnienie od ukarania, ścigania i dyskryminacji osoby związane z wydarzeniami mającymi miejsce w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego;


– prawo na językowe samookreślenie;


– udział organów samorządu lokalnego w mianowaniu szefów organów prokuratury i sądów w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego;


– możliwość zawierania przez centralne organy władzy wykonawczej z odpowiednimi organami samorządu lokalnego umowy dotyczącej ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego rozwoju oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego;


– państwo udziela wsparcia socjalno-ekonomicznemu rozwojowi oddzielnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego;


– sprzyjanie przez centralne organa władzy współpracy transgranicznej oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego z regionami Federacji Rosyjskiej;


– stworzenie oddziałów milicji ludowej na podstawie decyzji lokalnych rad w celu utrzymywania porządku publicznego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego;


– uprawnienia deputowanych lokalnych rad i osób zajmujących stanowiska, wybranych podczas przedterminowych wyborów rozpisanych przez Radę Najwyższą Ukrainy na podstawie tej ustawy, nie mogą być unieważnione przed terminem.


Dokument podpisali uczestnicy Trójstronnej Grupy Kontaktowej:


Ambasador Heidi Tagliavini


Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma


Ambasador FR na Ukrainie M. Zurabow


Przedstawiciel DRL Aleksander  Zacharczenko


Przedstawiciel ŁRL Igor Płotnicki.”

Po zapoznaniu się z treścią umowy podpisanej 12 lutego tego roku w Mińsku, proszę teraz zadać sobie pytanie:

Który z punktów tej umowy został w całości zrealizowany?

Otóż sprawa polega na tym, że żaden.

I choćby najprostsze z nich, a  dotyczące całkowitego przerwania ognia, wycofania ciężkiego sprzętu na odpowiednią odległość od linii frontu, czy też całkowitej wymiany jeńców, nie zostały tak na prawdę w 100% wdrożone.

Więc w świetle powyższego jak można uważać, że bardziej skomplikowane problemy, takie jak: wspomniana wyżej kwestia specjalnego statusu Donbasu, wyborów samorządowych, przywrócenia całkowitej kontroli nad granicą państwową przez rząd Ukrainy czy też odbudowanie więzi politycznych, gospodarczych i finansowych Donbasu z instytucjami centralnymi Ukrainy, czego wyrazem mogłoby być podjęcie dialogu w ramach grup kontaktowych- mogą zostać rozwiązane i to do końca tego roku?

Otóż obserwując przebieg sytuacji w Donbasie po podpisanym porozumieniu w Mińsku widać już wyraźnie, że głównie z winy władz w Kijowie, dojście do jakiegoś konsensusu nie jest możliwe.

Po prostu przyjęte w porozumieniu z Mińska propozycje rozwiązania konfliktu w Donbasie na drodze pokojowej są dla władz centralnych nie do przyjęcia, zaś z punktu widzenia władz zbuntowanych obwodów, nie dają one gwarancji utrzymania zdobytych pozycji politycznych i pełnego zagwarantowania autonomii tych obwodów administracyjnych.

Problemem numer jeden z punktu widzenia republik ludowych są: niezależne siły zbrojne, które obecnie gwarantują ich suwerenność, a z drugiej strony kontrola granicy państwowej, co pozwala przełamać blokadę gospodarczą i finansową zbuntowanych obwodów.

Czy z tych zdobyczy władze DRL i ŁRL są wstanie zrezygnować widząc jaki jest do nich prawdziwy stosunek władz centralnych?

Bez tych wspomnianych wyżej elementów niezależne obwody przestaną istnieć, a jednocześnie centralna władza, aby odzyskać kontrolę nad całością swego terytorium, nie może sobie pozwolić na dalsze ich funkcjonowanie.

Na tym właśnie problemie widoczna jest ta zasadnicza sprzeczność uniemożliwiająca zawarcie korzystnego dla obu stron porozumienia, które umożliwi funkcjonowanie obu wrogich sił w ramach jednego organizmu państwowego.

Tym bardziej, że władze w Kijowie nie robią nic aby ten stan rzeczy zmienić, jednocześnie podejmują działania ewidentnie zaprzeczające deklaracjom rozwiązania problemu na drodze pokojowej. Po prostu kijowski reżym zachowuje się tak, jakby nie dopuszczał do siebie zastanego i nieodwracalnego stanu rzeczy licząc chyba na jakiś cud, dzięki któremu wszystko samo wróci do punktu wyjścia.

Niestety cudu nie będzie, a dalsze utrzymywanie tego niby pokoju, powoduje tylko kolejne cierpienia i ofiary wśród ludności cywilnej Donbasu oddalając ją coraz bardziej od myśli wspólnej egzystencji w ramach jednego organizmu państwowego.

Niestety ale szalony pomysł unitarnej Ukrainy w ramach Unii Europejskiej pod rządami ideologi banderyzmu i czystości rasowej okazały się tylko mirażem, do czego zachodni liderzy zaczynają już powoli dochodzić, w przeciwieństwie do mamionego obiecankami zaoceanicznego hegemona kijowskiego reżymu, który w ramach tego postanowił wszystko zburzyć zamiast budować.

To tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzę do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

O godzinie 19:10 ukraińska artyleria z kierunku miejscowości Awdiejewka odstrzeliwała rejon osiedla Putiłowskiego i dzielnicy Kijowskiej. Ostrzał wznowiony został dziś w godzinach rannych, w wyniku czego o 06:30 został trafiony pociskiem artyleryjskim dziewięcio-piętrowy budynek przy ulicy Artiema:

Donieck wczoraj pod ostrzałem- dzielnica Kujbyszewska gdzie została ranna dziewczyna:

Poniżej krótki reportaż filmowy brytyjskiego dziennikarza Grahama Phillipsa na temat aktualnej sytuacji w Doniecku:

Nadal toczą się walki w rejonie miejscowości Piaski, donieckiego lotniska, miejscowości Opytnoje i Spartakusa oraz Marinki:

We wczesnych godzinach nocnych ukraińskie wojsko rozpoczęło ostrzał terenu kopalni Głubokoj znajdującej się na południowo-zachodnich obrzeżach Gorłówki oraz rejon miejscowości Szirokoj Bałkoj. Ciągle dochodzi tam do wymiany ognia z atakującym pozycje powstańców ukraińskie wojsko.

W rejonie frontu ługańskiego wczoraj rano ukraińska artyleria po kilku tygodniach przerwy ponownie rozpoczęła intensywny ostrzał z kierunku Zołotoje i Popasnej miejscowość Pierwomajsk:

W okolicach miejscowości Sławianoserbsk po południu około godziny 16:20 ukraińscy żołnierze przy użyciu rakietowych systemów przeciwpancernych z kierunku miejscowości Żiełtoje ostrzelali trzykrotnie rejon wsi Krugaja Gora. Nie było strat wśród ludności cywilnej i powstańców.

Jak podano w dzisiejszym komunikacie służby prasowej ukraińskiego dowództwa wojskowego tzw. operacji antyterrorystycznej; wczoraj powstańcy mięli 80 razy dopuścić się naruszenia warunków zawieszenia broni, w tym prowadząc ostrzał w rejonie następujących miejscowości: Marinka, Piaski, Opytnoje, Wodjanoje, Stryj Ajdar, Nowgorodskoje, Krasnogorowki, Szirokino, Awdijewka, Zołotoje, Mirskoje, Stanica Ługańska, Łozowoje i w rejonie donieckiego lotniska.

W dniu dzisiejszym, wg. powyższego komunikatu walki toczą się w rejonie donieckiego lotniska, Opytnoje, Piasków, i Krasnogorowki.

Na Zakarpaciu wzdłuż dróg prowadzących od granicy państwowej nowo wybrany szef obwodu zakarpackiego, Giennadij Moskal zarządził ustawienie punktów kontrolnych obsadzonych przez celników, Straż Graniczną, żołnierzy podlegających MSW i SBU oraz funkcjonariuszy służb podatkowych, którzy mają za zadanie uniemożliwienie dokonania przemytu przez ukraińską granicę na odcinku Karpat.

Na koniec kilka zdjęć:

Wczoraj rano w Doniecku w dzielnicy Kujbyszewskiej ostrzelany przez ukraiński czołg budynek wielorodzinny przy ulicy Kujbyszewa nr. 169 B

Ostrzelany wczoraj przez ukraińską artylerię dom jednorodzinny w osiedlu Gołmoski koło Gorłówki.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

Pozdrawiam.

Reklamy

157 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 22.07.2015r.- 153 dzień od nowego rozejmu.

 1. Zdjęcie a propos jednego z punktów z dzisiejszego wstępniaka – tego o amnestii która miała być a nie ma bo… .http://cs7004.vk.me/c7008/v7008332/2a2bb/x13orkyL9J4.jpg
  Dobre, nie?

  Wojna wojną a w DOniecku pracują nad prawem i ustawami http://dnr-sovet.su/v-respublike-pristupila-k-rabote-deputatskaya-komissiya-po-vyyavleniyu-ugroz-gosbezopasnosti/

  Ponoć Sieweierodonieck „zajęty” wzdłuż i wszerz wojskiem by pokazac Poroszence że jest „ukraiński” http://www.novorosinform.org/news/id/33182

  Ładna i słuszna grafika .http://cs628525.vk.me/v628525766/9d72/fCWcRdm2WXo.jpg

  Zaczęto przygotowywać = szkolić odpowiednik parszywosektorowych oddziałow dla Rosji
  http://vk.com/feed?w=wall12244969_5706
  http://politobzor.net/show-59779-vangard-nachal-programmu-podgotovki-pravogo-sektora-dlya-rossii.html
  .http://cs629104.vk.me/v629104567/ea46/BP8BhCdUz1Y.jpg
  Logo amerykańskiej firmy szkoleniowej bez kropki tradycyjnej – nie ma pewności czy to ich logow ięc daj e zkropką?
  .http://cs629104.vk.me/v629104567/ea52/x76hoHn4nHU.jpg

  Polubione przez 4 ludzi

 2. Jak wczoraj napisałem że będzie wesoło gdy deputowani francuscy pojada na Krym – jeszcze ich nie ma a Kijów dostał histerii !!! 🙂
  http://nahnews.org/291469-vlasti-nazvali-isterikoj-zayavleniya-mid-ukrainy-o-vizite-francuzov-v-krym/?utm_source=VK&utm_medium=nova&utm_campaign=VV

  http://nahnews.org/291646-grojsman-potreboval-ot-francii-obyasnenij-za-krym/

  Benia szuka kasy u Rosjan i chce za „straty na Krymie” – skromne 2 mld usd http://nahnews.org/291601-za-poteri-v-krymu-kolomojskij-xochet-otsudit-u-rossii-2-mlrd-dollarov/

  Panią Merkel Aniłka wykorzystano w reklamie „lesbi-żurnała” – cokolwiek to znaczy 🙂 http://nahnews.org/291595-obraz-merkel-ispolzovali-v-reklame-lesbi-zhurnala/

  Szwedzki inwestor idzie pod prąd „tryndom” i twierdzi że sankcje powinny być przeciw kijowianom a nie przeciw Moskwie http://nahnews.org/291562-shvedskij-investor-sankcii-zasluzhil-kiev-a-ne-moskva/

  Lwów 1944 bez kropki!

  Polubione przez 6 ludzi

 3. Ярослав Присташ, Петро Тима, Григорій Сподарик, Вікторія Ґрондзька

  к о л е к т и в
  Ярослав Присташ головний редактор
  Григорій Сподарик заступник головного редактора
  Ігор Щерба відповідальний секретар
  Павло Лоза (Варшава)
  Богдан Гук (Перемишль)
  Анна Вінницька (Кошалін)
  Степан Мігус (Ольштин)
  Олександр Маслей «Лемківска сторінка»
  Ольга Михалюк верстка
  Галина Леськів інтернет-випуск
  Зеновія Нєвуліс коректура
  Мирослава Борцюх передплата, оголошення

  с п і в р о б і т н и к и
  Данута Копець (літературний редактор)
  Іван Бакунович (Більськ-Підляський)
  Анастазія Кравчук (Варшава)
  Олександр Маслей («Лeмківска сторінка»)
  Марія Паньків (Варшава)
  Мирослав Левицький (Київ)
  Анастасія Канарська (Львів)
  Петро Андрусечко (Cлупськ)
  Олеся Ґєраль (Люблин)
  Богдан Тхір (Ґурово-Ілавецьке)
  Анна-Сабіна Ружицька (Мирослава Василишин) (Івано-Франківськ)
  Роксана Тхір (Краків)
  Оксана Кульчевич (Лігниця)
  V KOLUMNA BANDEROWSKA W SERCU POLSKI KTÓRA KŁAMIE I ROZSIEWA BANDEROWSKĄ PROPAGANDE

  Polubione przez 7 ludzi

 4. Nie mogę sobie darować żeby nie wstawić wyjątkowo bezczelnego przykładu ukropskiej zakłamanej propagandy. Goebbels by się na pewno nie zawstydził

  „Połączone siły Rosjan i separatystów w celu dokonania prowokacji ponownie ostrzelały Gorłówkę…”

  Przypomnę, że Gorłówka jest zajęta przez separatystów.
  Szkoda nawet kilku słów żeby to skomentować…

  http://www.unian.info/war/1103829-russian-proxies-shelling-horlivka.html

  Polubione przez 5 ludzi

  • Na Interii tez kłamią w najlepsze. Nawet nie czytam do końca, wystarczy nagłówek , to są dziennikarskie kanalie. Nie mam do tej bandy żadnego szacunku.
   Jutro pewnie znów się zacznie kłamanie na całego, o armii rosyjskiej na ukrainie, trzeba było jakoś storpedować porozumienie. Spodziewałem się.
   🙂 Ale najgorsze jest to , że jak tam się zacznie na całego, to ja będę na wakacjach i znowu najlepsze wiadomości będą do mnie dochodzić z opóźnieniem. 🙂 Giwi z Motorolą ewidentnie robią mi na złość.
   Powodzenia chłopaki. Lać banderowców!!

   Polubione przez 6 ludzi

 5. Dobry wieczór wszystkim! Dość późno piszę bo brak czasu, a dwa fala upałów daję się we znaki. Słyszeliście nowy absurd Kijowa? Chcą zakazać wszelkich filmów w Gerardem Depardieu na Ukrainie bo „stwarzają zagrożenie” 😀 . Albo Poroszence i jego ekipie szkodzą upały albo jadą na dopalaczu „Mocarzu” 😀

  Polubione przez 6 ludzi

 6. Dobranoc państwu, życzę spokojnej nocy, a jak jutro przyjdą ulewy, gradobicie , silne wiatry i trąby powietrze ,uważajcie na siebie!!
  🙂 Co złego to nie ja.

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Galeria zdjęć prosto ze sztabu UA
  Zdjęcia z ćwiczeń „Rapid Trident”-tym razem pokaz dla żołnierzy UA jakie działania powinno się podjąć, gdy oddział został ostrzelany podczas przemieszczania+ filmik w drugim linku
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/07/22/uchasniki-repid-trajdent/sejbr-gardian-2015-vchilisya-vidbivati-napad-bojovikiv-iz-zasidki–/
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/07/22/pershi-dni-navchan-repid-trajdent-2015–/
  Generał Półtorak spotkał się z zonami, matkami zmobilizowanych podczas 3 fali żołnierzy. Kobiety dopytywały się kiedy ich najbliżsi zostaną zwolnieni do cywila ( zgodnie z dekretem prezydenta luzowanie jednostek powinno być już w toku).
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/07/22/v-odesi-vidbulas-zustrich-kerivnogo-skladu-ok-pivden%E2%80%9D-z-ridnimi-vijskovosluzhbovcziv-28-i-okremoi-mehanizovanoi-brigadi–/
  Szpital w Czernihowie przyjął dotychczas 1592 rannych żołnierzy ATO. Od czasu do czasu sztab UA informuje o cyklicznych spotkaniach w szpitalach z personelem i rannymi żołnierzami, podczas spotkań padają ciekawe liczby.
  W każdym większym mieście przyjmowano i leczono po 1-2 tysięcy pacjentów ze strefy ATO (chodzi tylko o leczenie podstawowe brak rehabilitacji etc) w skali kraju daje to nieprawdopodobnie dużą ilość -kilkudziesięciu tysięcy rannych. Rozmowy toczyły się na temat potrzeb szpitala, czyli standard w wykonaniu Ukraińskich władz brak podstawowych produktów w tym środków higieny, lekarstw, jedzenia-przyjeżdża „dobry” urzędnik, który dopytuje się o bolączki trapiące szpital i nagle towar pojawia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ….co prawda tylko na parę tygodni, ale to już szczegół.
  http://www.mil.gov.ua/news/2015/07/22/kvalifikovanu-medichnu-dopomogu-v-chernigivskomu-gospitali-otrimali-1592-uchasniki-ato–/

  Polubione przez 5 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.