Wojna domowa na Ukrainie 20.11.2015r.- 274 dzień od nowego rozejmu.


 

 

„Podstawową pozycją w budżecie na 2016 rok będą wydatki na obronne”– zadeklarował w wywiadzie dla ukraińskiego magazyny „Focus” premier Arsenij Jaceniuk.

„Podstawą budżetu- jest, oczywiście, bezpieczeństwo i obrona państwa. Jak to zostało wcześniej zapowiedziane, my wydamy 100 mld hrywien. Obecnie, zgodnie z ostatnimi doniesieniami, jeszcze jest daleko do zakończenia wojny. Ponadto musimy utrzymać zgodnie z ustaleniami z MFW deficyt budżetowy na poziomie 3,7%. A jeszcze ja chciałbym aby budżet został przyjęty zgodnie z nową reformą systemu podatkowego. Wierzę, że zaproponowany przez Ministerstwo Finansów projekt budżetu, jest doskonałą bazą wypadową dla rzeczywistej reformy podatkowej. W celu przeprowadzenia tej reformy musimy zmniejszyć wydatki budżetowe o ponad 60 mld hrywien”– powiedział dla magazyny „Focus” ukraiński premier Arsenij Jaceniuk.

Wcześniej minister finansów Natalia Jareszko poinformowała, że Kijów planuje wydać na obronę w 2016 roku 5% PKB, co przekłada się na kwotę 3,1 mld dolarów.

Jak widzimy z tego ukraiński rząd z jednej strony chce zaoszczędzić w przyszłorocznym budżecie 60 mld hrywien, a z drugiej strony planuje zwiększyć wydatki na dalsze prowadzenie wojny do kwoty 100 mld hrywien.

A więc ta polityka, aby utrzymać zalecany przez MFW poziom deficytu budżetowego w nieprzekraczalnej granicy 3,7 % PKB, polegać musi- przy jednoczesnych malejących wpływach budżetowych- na drastycznych cięciach wydatków, głównie na cele społeczne i administrację, z jednoczesnym ich zwiększaniem na wojsko.

Czy taka polityka nie jest zabójcza dla społeczeństwa ukraińskiego?

I ile to społeczeństwo jeszcze taką politykę jest wstanie wytrzymać?

http://focus.ua/country/340695/

Pomimo to agencja ratingowa Moody’s,  w raporcie z 19 listopada br. podniosła rating Ukrainy z Ca na Caa3, zmieniając w ten sposób swoją ocenę sytuacji kredytowej Ukrainy z negatywnej na stabilną. W ten sposób nie biorąc w ogóle pod uwagę sytuacji społecznej w tym kraju, a jedynie opierając się na zdolności spłat kredytów przez Ukrainę.

Wzrost wskaźnika uzasadniono tym, że ukraińskiemu rządowi udało się zrestrukturyzować większą część swojego zadłużenia z zapadalnością do końca tego roku w wysokości spłaty 15 mld dolarów.

Drugim czynnikiem, który wpłynął na to nieznaczne podwyższenie ratingu przez agencję Moody’s był odnotowany przez nią postęp we wprowadzanych reformach politycznych i gospodarczych przez ukraiński rząd, co doprowadziło do wspierania zrównoważenia gospodarczego, znaczącej redukcji deficytu publicznego i zewnętrznych potrzeb finansowych.

Ogólnie rzecz biorąc agencja Moody’s uznała, że dokonana przez nią ocena do wskaźnika Caa3 odzwierciedla obecny poziom ryzyka, biorąc pod uwagę zarówno silniejszą pozycję zewnętrzną Ukrainy- w tym złagodzenie wymagań obsługi długu w ciągu najbliższych lat w wyniku restrukturyzacji większości swego zadłużenia- i dalszych gwarancji dla wielostronnej/dwustronnej pomocy finansowej dla tego kraju.

Uwzględniono również przy dokonanej ocenie realizację porozumień pokojowych podpisanych w Mińsku, które wg. Moody’s zmniejszają ryzyko ponownej eskalacji konfliktu zbrojnego w Donbasie.

Nie mniej nadal istnieje duże ryzyko w realizacji pomocy finansowej MFW w wysokości 25 mld dolarów, ze względu na nieprzewidywalność procesów umożliwiających  wdrażanie tego programu.

W odniesieniu do długu zagranicznego jaki posiada jeszcze Ukraina w wysokości 3 mld dolarów z zapadalnością do 20 grudnia tego roku, decyzja ukraińskiego rządu o niespłaceniu tego zobowiązania spowodowała, że Moody’s w tym zakresie utrzymał swoją ocenę na poziomie Ca- czyli bankruta.

Natomiast w odniesieniu do emisji obligacji krajowych w walutach obcych podniesiono rating z Caa3 do Caa2, chociaż nadal mieści się on na niskim poziomie bezpieczeństwa, co musi przekładać się na podwyższone ich oprocentowanie. Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenie depozytów krajowych w walutach obcych, to utrzymano ocenę na poziomie Ca- czyli, że jest mało prawdopodobne, że instytucje finansowe Ukrainy takowe depozyty zrealizują.

Uzasadniając swoją ocenę ratingu Ukrainy na poziomie Caa3, Mody’s oparł się przede wszystkim na dokonanej ostatnio przez ten kraj restrukturyzacji zadłużenia z terminem zapadalności pod koniec tego roku euroobligacji gwarantowanych przez rząd.

Restrukturyzacja ta spowodowała, że obecnie przesunięto na dalszy okres czasu spłatę tych zobowiązań, który to czas ma umożliwić ukraińskiemu rządowi zrealizowanie kluczowych reform, po których uzyska Ukraina zdolność spłaty tych zobowiązań zagranicznych.

Moody’s zwrócił uwagę, że pożyczki i gwarancje kredytowe udzielone przez międzynarodowe i zagraniczne instytucje finansowe doprowadziły do zwiększenia ukraińskich rezerw walutowych do poziomu 13 mld dolarów, co daje pokrycie trzymiesięcznego importu. Dzięki temu ukraińskie rezerwy zwiększyły się o jedną trzecią z poziomu około 8 mld dolarów na początku tego roku.

Dodatkowo przesuniecie spłaty zadłużenia dzięki osiągniętemu porozumieniu o restrukturyzacji zadłużenia z wierzycielami zachodnimi, pozwoli- o wartość tego długu, czyli co najmniej o 11,5 mld dolarów- zwiększyć dodatkowo rezerwy walutowe Ukrainy, stabilizując w ten sposób jej pozycję międzynarodową i wewnętrzną.

Według agencji Moody’s najważniejszą reformą, która ustabilizowała wydatki budżetowe Ukrainy było podniesienie w kwietniu tego roku o 285%  taryf za gaz i energię elektryczną,

Pomimo to Moody’s dostrzega też poważne zagrożenia dla dalszego wdrażania reform, z których najważniejszymi są: dalsze kontynuowanie działań antykorupcyjnych, które mają umożliwić reformę sektora finansowego, usprawnienie sektora publicznego po przez jego prywatyzację lub/i reorganizację, przejście do płynnego kursu walutowego, reform wymiaru sprawiedliwości i aparatu fiskalnego, zachowanie dodatniego bilansu handlowego, pomimo spadku eksportu  o około 40%, utrzymaniu na niskim poziomie deficytu budżetowego, ograniczenie inflacji oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym skuteczniejszej ściągalności podatków.

Tymi zagrożeniami są zwiększenie przemocy w Kijowie, co Moody’s rozumie jako narastanie oporu społecznego uzewnętrzniającego się agresywnymi demonstracjami pod parlamentem oraz ewentualna eskalacja konfliktu w Donbasie, w wyniku zerwania umów pokojowych podpisanych w Mińsku.

W sumie, po mimo pewnych i wątpliwych sukcesów, rząd w Kijowie czekają bardzo poważne zagrożenia, które mogą w niwecz obrócić to co do tej pory zdołano osiągnąć.

Dlatego też ważnym problemem jest: czy rząd w Kijowie zdecyduje się na dalsze eskalowanie konfliktu w Donbasie i w jakich okolicznościach może się do tego rozwiązania posunąć?

Oczywiście najważniejszym czynnikiem na jaki wskazała agencja Moody’s jest wdrażanie reform i pod tym warunkiem udzielana pomoc finansowa przez międzynarodowe instytucje finansowe.

A więc, jak sądzić można; w sytuacji gdy rządowi w Kijowie nie uda się proces wdrażania wymaganych od niego reform, lub/i nastąpi eskalacja przemocy w kraju spowodowana buntem społeczeństwa nie godzącego się na dalszy spadek poziomu życia, wtedy rząd w Kijowie może podjąć działania na szerszą skalę w Donbasie, pod tym pretekstem wprowadzając swoje siły wojskowe wewnątrz kraju aby spacyfikować tam bunt społeczny. Tym samym będzie to dla niego usprawiedliwieniem dlaczego nie udaje się wdrażać reform, bo została zastopowana pomoc dla Ukrainy przez międzynarodowe instytucje finansowe.

Tak więc kluczowe dla dalszej przyszłości Donbasu będzie to co się wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy na Ukrainie, bo dalsze zaostrzanie się tam oporu społecznego przeciwko drastycznemu spadkowi poziomu życia w wyniku nieskuteczności i braku konsekwencji we wdrażaniu reform przekładać się będzie na wzrost napięcia na froncie i w stosunkach z Rosją.

Czy rządowi ukraińskiemu może się pomimo to udać wyjść z tak podbramkowej sytuacji?

Oceniając tempo i skuteczność wdrażanych reform jest to mało prawdopodobne, a więc konflikt zbrojny nie tylko może się na nowo odrodzić, ale dodatkowo rozszerzyć na dużo większą skalę niż dotychczas, przeradzając się w konflikt międzynarodowy.

https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Ukraines-sovereign-rating-to-Caa3-outlook-stable–PR_336283

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rating_kredytowy

***

To tyle tytułem wstępu, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu ostatniej doby sytuacja  nie uległa radykalnej zmianie i nadal ukraińscy żołnierze dopuszczają się naruszania warunków zawieszenia broni.

I tak, w ukraińskie wojsko prowadziło w nocy, od godziny 22:30, ostrzał okolic donieckiego lotniska, w tym wieś Żabiczewo i teren wokół serwisu „Volvo-Centrum” oraz osiedle Aleksandrówka w dzielnicy Piotrowskiej. Ostrzał ten prowadzony z kierunku miejscowości Paski i Opytnoje, przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm, przerwano dopiero około godziny 04:00.

Według strony ukraińskiej walki toczyć się miały w następujących miejscowościach: w okolicy Opytnoje, na obrzeżach dzielnicy Piotrowskiej, w rejonie Krasnogorowki i na północny-zachód od Gorłówki.

O zaostrzeniu się sytuacji militarnej w Donbasie może świadczyć fakt, że ze względów na swoje bezpieczeństwo odwołał bezterminowo swoją wizytę w Doniecku specjalny przedstawiciel szefa misji OBWE w grupie kontaktowej na rozmowy w Mińsku, Martin Sajdik.

***

Jak powiedział wczoraj w programie informacyjnym jedne z ukraińskich stacji telewizyjnych ukraiński premier Arsenij Jaceniuk; Kijów nie ma zamiaru spłacić Rosji 3 mld dolarów długu, na innych warunkach jak wyłącznie na takich jakie zostały zawarte z pozostałymi kredytodawcami, a więc przesunięciu spłaty zredukowanego o 20% długu o cztery lata.

W tym samym programie Jaceniuk ogłosił, że Ukraina w ciągu dziesięciu lat osiągnie całkowitą niezależność energetyczną od Rosji.

Dowiódł tego na przykładzie, polegającym na tym że: „wcześniej byliśmy uzależnieni od importu rosyjskiego gazu w 100%, a obecnie udział ten spadł do 30%”.

Ciekawe jak on chce to osiągnąć jeśli większości krajów UE jak dotąd nie udał się taki pomysł?

 

Na koniec kilka zdjęć:

Kijów- dzisiejszej nocy na skrzyżowaniu ulic Nikolskiej i Swobody kierujący radiowozem policjant staranował samochody cywilne. Wg. wstępnych informacji policjant kierujący pojazdem stracił nad nim kontrolę w wyniku nie zachowania bezpiecznej prędkości.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

94 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 20.11.2015r.- 274 dzień od nowego rozejmu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.