Wojna domowa na Ukrainie 1.02.2016r.- 347 dzień od nowego rozejmu.


 

 

„W 2016 roku Polska będzie musiała zmierzyć się z trzema wielkimi kryzysami, które dotknęły Europę: z kryzysem bezpieczeństwa na naszym kontynencie, kryzysem sąsiedztwa oraz kryzysem samego projektu europejskiego. Każdy z nich może mieć bardzo poważne i daleko idące konsekwencje dla naszego kraju”– takie słowa padły w piątkowym expose  szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego.

A więc jakie zadania będzie pełnił w 2016 roku MSZ, aby uchronić Polskę przed tymi „trzema wielkimi kryzysami”, a szczególnie z „kryzysem bezpieczeństwa”?

Po wprowadzającej diagnozie na temat braku bezpieczeństwa, które ma być zagrożone z powodu dramatycznie pogarszającej się sytuacji we wschodnim i południowym sąsiedztwie UE, w tym bezpośrednio i granic Rzeczypospolitej, co ma być wynikiem polityki prowadzonej przez „naszego wielkiego sąsiada na wschodzie, która zmierza do rewizji po-zimnowojennego porządku europejskiego”. Na co dowodem ma być „nowa ‚Strategia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej’, która dopuszcza użycie siły przy realizacji swoich interesów, gdy zawiodą metody polityczne. Ilustracją zaś, tej logiki jest rosyjska agresja przeciwko Ukrainie i wojna, która de facto toczy się już w tym kraju drugi rok. Rosja zamierza do poszerzenia własnej strefy wpływów i zahamowania transformacji demokratycznej tych państw Europy Wschodniej, które dążą do zbliżenia z Zachodem. Jest to polityka wsparta rozbudową rosyjskiego potencjału militarnego i działaniami hybrydowymi, w tym propagandowymi.”

Oraz po połączeniu tego „kryzysu bezpieczeństwa” z „kryzysem sąsiedztwa europejskiego”, na które wpływać ma również w Europie Wschodniej destrukcyjna rola jaką odgrywa polityka rosyjska, przyszła w expose pora na wskazanie dróg jakimi można tym kryzysom zaradzić.

A więc, „podstawą polskiego, europejskiego i transatlantyckiego bezpieczeństwa pozostaje Sojusz Północnoatlantycki. W związku z pogarszającą się sytuacją na wschodniej i południowej flance NATO, rolą Sojuszu będzie wzmocnienie funkcji odstraszania oraz zdolności do kolektywnej (solidarnej) obrony przed napaścią z zewnątrz. Liczymy na to, że podobnie jak w przeszłości, również dziś NATO będzie zdolne do strategicznej adaptacji w zmiennych warunkach bezpieczeństwa i realiach geopolitycznych”.

W związku z tym „wzmocnienie Sojuszu winno mieć charakter trwały i długofalowy. Zobowiązania sojusznicze są bowiem wspólnym, zbiorowym obowiązkiem. Zasada ta winna znaleźć odzwierciedlenie podczas zbliżającego się lipcowego szczytu NATO w Warszawie. Chcemy, aby to właśnie w Warszawie Sojusz praktycznymi krokami potwierdził wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa również w stosunku do państw swojej wschodniej flanki. Nasze propozycje w tym zakresie są obecnie przedmiotem uzgodnień sojuszniczych. Sprowadzają się one do wyrównania oczywistych dysproporcji pomiędzy tzw. ‚starymi’ i ‚nowymi’ członkami NATO jeśli chodzi o stan infrastruktury obronnej. W rozmowach z sojusznikami podkreślamy, że nie domagamy się przywilejów. Zabiegamy o jednakowy status bezpieczeństwa dla wszystkich członków NATO na całym obszarze sojuszu. Nie ma i nie może być mowy o powrocie do ‚szarych’ stref czy próżni bezpieczeństwa w naszej części kontynentu. Naszym sojusznikom, jak i partnerom spoza NATO, jasno komunikujemy i przypominamy: wojskowa infrastruktura Sojuszu nie stanowiła, nie stanowi i nie będzie stanowić zagrożenia dla nikogo.

Podobnie, zagrożeniem nie są suwerenne decyzje państw o ewentualnej przyszłej integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Atrakcyjność i skuteczność NATO przejawia się także w sile przyciągania ewentualnych nowych członków. W tym duchu opowiadamy się za utrzymaniem polityki ‚otwartych drzwi’ Sojuszu o ile proces rozszerzenia będzie służył wzmacnianiu funkcji obronnych NATO.

Naszym celem jest też dalszy rozwój współpracy w sferze bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Zarówno współpracy dwustronnej, jak też na forach wielostronnych, a przede wszystkim na forum NATO. Rok 2016 to czas przejścia do realizacji polsko – amerykańskiej umowy o tarczy antyrakietowej i rozpoczęcia budowy bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. To także kolejny rok zwiększonej obecności wojsk USA w Polsce, m.in. w trakcie ćwiczeń wojskowych Anakonda. Będziemy dążyć do bardziej trwałego zakotwiczenia elementów amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski. Taką okazję stwarza m.in. projekt magazynowania uzbrojenia USA w naszym kraju. Oczekujemy w toku przygotowań do szczytu NATO w Warszawie silnego wsparcia Stanów Zjednoczonych na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa flanki wschodniej Sojuszu. Solidarność w naszym sojuszu powinna obowiązywać wszystkich i jednakowo na wszystkich kierunkach. Kiedyś operacje na Haiti, w Afganistanie czy Iraku wymagały wsparcia. Dziś to wschodnia flanka NATO wymaga szczególnej uwagi”.

Jak widzimy z powyższego zagrożenie ze strony Rosji, a szczególnie po zmodyfikowaniu przez nią „Strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej” wywołało tak poważne zaniepokojenie polskiego rządu, a szczególnie szefa MSZ, Witolda Waszczykowskiego, że konieczne jest przeciwstawienie się jemu na drodze zbrojeń, zacieśnianiu współpracy w ramach NATO i z sojusznikiem amerykańskim oraz tworzenie nowych baz NATO i amerykańskich na terenie naszego kraju.

Czymże więc jest ten rosyjski groźny twór jaki znamy pod nazwą „Strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej”?

Otóż aktualna wersja tego dokumentu, którą przyjęto w ostatnim dniu 2015 roku odnosi się m.in. do NATO i UE, które to instytucje zostały tam uznane za skrajnie niewydolne, a więc nie mogące zapewnić bezpieczeństwa w Europie, czego dowodem jest kryzys uchodźców. Ponadto stwierdza się tam, że USA i UE dokonały niekonstytucyjnego zamachu stanu na Ukrainie i doprowadziły do głębokiego rozłamu w społeczeństwie ukraińskim oraz do konfliktu zbrojnego.

Rosjanie zarzucają krajom zachodnim, że starają się obalić „słuszne” reżimy polityczne, tworząc niestabilność i nowe punkty zapalne, a Państwo Islamskie, to wynik „polityki podwójnych standardów stosowanych przez niektóre państwa w walce z terroryzmem”. Te „niektóre państwa” również „wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne, aby osiągnąć swoje cele polityczne za pomocą manipulacji opinią publiczną i przez fałszowanie historii”.

Priorytetem narodowym Rosji, określonym w „Strategii bezpieczeństwa”, jest umocnienie swojej pozycji jako jednej z wiodących światowych potęg. Moskwa chce wzmocnić obronność kraju chroniąc system konstytucyjny, suwerenność i integralność terytorialną, wzmacniając konsensus narodowy, podnosząc jakość życia, zachowując i rozwijając kulturę czy poprawiając konkurencyjność. Rosja chce zapewnić sobie bezpieczeństwo m.in. poprzez samowystarczalność żywnościową, dlatego duży nacisk kładzie się na rozwój rolnictwa i zwiększenie efektywności wsparcia rządowego dla agrobiznesu, zapobieganie niekontrolowanemu obrotowi żywnością GMO, a także przez szkolenie specjalistów sektora rolnego.

Kreml niepokoi się, że Zachód chce ograniczyć rolę odgrywaną przez Rosję w relacja globalnych. Procesowi formowania tego nowego porządku świata towarzyszy wzrost niestabilności globalnej i regionalnej. Konflikty są wynikiem nierównomiernego rozwoju globalnego i rosnących różnic pomiędzy stanem dobrobytu w różnych krajach, walki o zasoby, dostęp do rynków i kontrole nad szlakami handlowymi. „Walka o wpływy na arenie międzynarodowej obejmuje cały szereg instrumentów politycznych, finansowych, gospodarczych i informacyjnych. Potencjał służb jest bardziej aktywnie wykorzystywany” – czytamy w rosyjskim dokumencie.

Autorzy „Strategii” uważają, że dążenie do rozwoju i modernizacji broni ofensywnych tylko osłabia globalny system bezpieczeństwa i system traktatów oraz umów międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń. Zasady równego i niepodzielnego bezpieczeństwa nie są przestrzegane w regionach euroatlantyckim, Eurazji i Azji-Pacyfiku. Według dokumentu rozszerzenie NATO i zbliżenie się sojuszu do granic Rosji stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rosji. Podżeganie do „kolorowych rewolucji” jest jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa Rosji, podobnie jak i rosnąca militaryzacja oraz wyścig zbrojeń w regionie.

Największe jednak zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa stanowi „działalność radykalnych grup społecznych i organizacji, które używają nacjonalistycznej i ekstremistycznej ideologii religijnej, zagranicznych i międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz organizacji gospodarczych i finansowych, jak i osób prywatnych”. Podmioty te mają na celu „destabilizację sytuacji politycznej i społecznej wewnątrz kraju, w tym poprzez kolorowe rewolucje” i stwarzanie zagrożeń dla „tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych”.

Dokument stwierdza, że praktyka obalania legalnych władz staje się coraz bardziej powszechna. Oprócz wciąż istniejących obszarów niestabilności na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Afryce, Azji Południowej i na Półwyspie Koreańskim, pojawiły się nowe „punkty zapalne”, których nie kontroluje żaden organ rządowy.

W dokumencie odniesiono się również do sprawy, rozszerzania przez Stany Zjednoczone  sieci laboratoriów wojskowo-biologicznych na terytorium krajów sąsiadujących z Rosją. Dzieje się to w sytuacji, gdy świat nadal boryka się z wysokim ryzykiem rozprzestrzeniania i użycia broni chemicznej, a także niepewnością w związku z rozwijaną bronią biologiczną. Istnieje również niebezpieczeństwo, że wzrośnie liczba państw posiadających broń jądrową. Wskutek handlu niebezpiecznymi materiałami kraje politycznie niestabilne mają stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa świata.

W „Strategi bezpieczeństwa „ podkreślono, że wysiłki Zachodu, polegające na przeciwdziałaniu integracji w regionie Eurazji, mają negatywny wpływ na dążenie Rosji do realizacji swoich interesów narodowych. Zaznaczono jednak, że Rosja jest gotowa do budowania partnerskich relacji z Waszyngtonem zwłaszcza w celu kontroli zbrojeń, zwalczania terroryzmu, rozwiązywaniu konfliktów regionalnych, nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i otwartego systemu bezpieczeństwa w Europie, opierającego się na jasnych podstawach prawnych. Szczególne znaczenie ma mieć także rozwój współpracy międzynarodowej w Arktyce.

No i, w związku z powyższym, może by pan minister Witold Waszczykowski dopowiedział co jest takiego w tej przywołanej przez niego nowej „Strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”, że go to tak bardzo zaniepokoiło, iż poświęcił jej prawie całe swoje expose, i jednocześnie wywiódł z niej plan działań rządu w roku 2016, polegającym na dalszym zbrojeniu naszej armii (czyli wyrzucaniu w błoto naszych pieniędzy) oraz silniejszej integracji paktu NATO i przenoszeniu jego sił na „wschodnią flankę”, a więc w pobliże granic Rosji?

Bo zasada jest taka wśród ludzi poważnych, że jeśli się na czymś opiera w opracowaniu swoich tez (a szczególnie zasada ta powinna dotyczyć osób stojących na czele kierownictwa państwa), powinno się również przedstawić cytaty z omawianego dokumentu na ich poparcie.
W innym przypadku takie expose możemy potraktować jako koleiny propagandowy wywód, który ma uzasadnić z góry przyjęte założenia.

http://www.rp.pl/Rzad-PiS/160129236-Pelna-tresc-expose-Witolda-Waszczykowskiego.html

http://koziej.pl/

http://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article_25_issue14.pdf

http://koziej.pl/wp-content/uploads/2016/01/Strategia-Bezpiecze%C5%84stwa-Narodowego-Rosji-2015.pdf

http://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article_25_issue14.pdf

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym nadal w Donbasie utrzymywała się napięta sytuacja militarna.

I tak, od około godziny 23:30 ukraińscy żołnierze z kierunku pozycji zajmowanych w rejonie miejscowości Piaski i Marinka przeprowadzili ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm, granatników i ręcznej broni maszynowej, okolic serwisu „Volvo-Centrum” oraz później wsi Trudowskiej i Żabiczewa. Ostrzał tego rejonu prowadzono również w nocy z soboty na niedzielę, od godziny 01:20 do 05:10. Ostrzelane w tym czasie zostały przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm, opancerzonych transporterów, granatników i ręcznej broni maszynowej tere otaczający serwis „Volvo-Centrum”, wsi Żabiczewo, teren lotniska, obrzeża miejscowości Spartakus i północne obrzeża dzielnic mieszkalnych Doniecka.

Wcześniej, bo w godzinach wieczornych, ukraińscy żołnierze przeprowadzili ostrzał przy użyciu moździerzy i czołgów rejon miejscowości Szirokoj Bałki.

***

Ukraińska ambasad w Paryżu zwróciła się z prośbą do zarządu francuskiego kanału telewizyjnego „Canal+”, aby w dniu dzisiejszym nie wyemitowała zapowiadanego wcześniej filmu dokumentalnego znanego dziennikarza dokumentalisty Paula Moreira pt. „Ukraina, maski rewolucji”, który opowiada prawdziwą historię zajść na Ukrainie podczas pamiętnej „rewolucji godności” w lutym 2014 roku.

Ukraińska ambasada uzasadniła swoją prośbę, tym, że „film Moreira przedstawia fałszywy obraz sytuacji na Ukrainie” i „jest on słodką muzyką dla uszu zwolenników teorii spiskowych i rosyjskiej propagandy (…) Próbuje on wyjaśnić te wydarzenia jako operację, którą finansowały Stany Zjednoczone, co nie jest prawdą, ale również jest brakiem szacunku wobec naszych rodaków poległych w centrum Kijowa w obronie demokratycznych aspiracji ich kraju”.

I właśnie składając taką prośbę, będącą tak na prawdę próbą wprowadzenia na życzenie władz w Kijowie cenzury we Francji, Ukraina dowiodła jak demokracja w tym kraju wygląda.

Zobaczymy, czy demokratyczna Francja przychyli się do prośby kijowskiej junty o wprowadzenie tam cenzury.

http://antimaydan.info/2016/01/eshe_odin_otryvok_iz_francuzskogo_filma_487394.html

We wczorajszej relacji podałem informację, że amerykański ambasador w Kijowie poddał ostrej krytyce powołanie przez ukraiński rząd Ministerstwa Polityki Informacyjnej (Ministerstwo Prawdy).

Dziś z podobną krytyką wystąpił były lider skrajnie nacjonalistycznej organizacji „Prawy Sektor” Dmitrij Jarosz, który napisał w tej sprawie komentarz na stronie «Добровольческий украинский корпус» na Facebooku:

„Od samego początku przeciwny byłem utworzeniu Ministerstwa Polityki Informacyjnej. Dlaczego mamy finansować fabryki „trolli” i „botów”? Aby trolle przekazywali Rosjanom jak u nich jest źle, a boty tworzyli w wyobraźni Ukraińców sztuczny obraz wsi potiomkinowskich, które mają przysłonić ponury obraz naszej rzeczywistości, spowodowanej absurdalnymi działaniami rządu? (…) Państwo to nie jest sklep, a ideologia narodu- towarem. Polityka informacyjna państwa wymaga podejścia strategicznego, badań naukowych i zaangażowania wysokich specjalistów, a nie żuli”

Ponadto niepokój Dmitrija Jarosza wywołują pojawiające się prądy, grupy i społeczności mające różne poglądy na temat przyszłego ładu społecznego i moralnego. Jarosz taką sytuację określił mianem „separatyzmu światopoglądowego”. Analizując tą sytuację doszedł do wniosku, że kluczową jednoczącą rolę może odgrywać pełny zasób informacji z kraju, co „po pierwsze stanie się platformą do dyskusji, a następnie można je będzie rozpowszechniać wśród mas”.

http://pravdoryb.info/yarosh-osudil-ukrainskuyu-fabriku-trolley-83442.html

Wczoraj funkcjonariusze ukraińskiej Służby bezpieczeństwa zatrzymali w miejscowości Szczastie 28 osób pod  zarzutem komunikowania się z przedstawicielami wrogich sił zbrojnych. Wg. komunikatu przekazanego przez służby prasowe SBU, nie stanowi to przestępstwa, ale zatrzymanie i następnie przeprowadzenie rozmów prewencyjnych ma stanowić ostrzeżenie, że zostali oni namierzeni i są pod obserwacją:

Na koniec kilka aktualnych filmów:

 

***

Pozdrawiam.

Reklamy

87 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 1.02.2016r.- 347 dzień od nowego rozejmu.

 1. W Kijowie „weterani ATO” znowu domagali się w centrum miasta ukarania winnych (m.in. szefa Sztabu Generalnego Ukrainy Mużenkę) klęski i pogromu „niezwyciężonej armii kijowskiej” do jakiego doszło w tzw. kotle iłowajskim;
  http://dnr-news.com/dnr/29572-veteranskaya-organizaciya-ilovayskoe-bratstvo-potrebovala-nakazat-vinovnyh-za-odnoimennyy-kotel.html
  A to przecież podobno „wiktoryja” była..
  http://www.segodnya.ua/img/article/6414/90_main.jpg.

  Polubione przez 8 ludzi

 2. Były lider „Prawego Sektora” Jarosz zdradził co stało się z częścią bojców tej organizacji, którzy uczestniczyli w niesławnej strzelaninie w Mukaczewie na Zakarpaciu latem zeszłego roku. Według niego na 10 osób bioracych udział w wydarzeniu, cztery oddały sie w ręce władz, a sześć pomimo szeroko zakrojonej „akcji poszukiwawczej” (jak twierdził Kijów) bez przeszkód przedostali sie do tzw. strefy ATO;
  http://dnr-news.com/dnr/29575-yarosh-rasskazal-chto-stalo-s-uchastnikami-perestrelki-v-mukachevo.html

  Polubione przez 8 ludzi

 3. I znowu, RATUJ SIĘ KTO MOŻE! Czyli kolejna, siódma „fala” mobilizacji na Ukrainie. Komisje wojskowe już się odgrażają że tym razem trudniej będzie się wymigać od „zaszczytnego zginicia na polach Donbasu ku chwale samostijnej”…
  http://krlife.com.ua/news/voenkomy-predupredili-ot-sedmoi-volny-mobilizatsii-uklonitsya-budet-slozhnee
  Polska granica powinna zostać wzmocniona bo inaczej…
  >https://media0.giphy.com/media/cRsl6me9u8aAw/200.gif

  Polubione przez 6 ludzi

 4. Wiceprezes do spraw górnictwa i przetwórstwa ukraińskiej spółki „Ukrnafta” Brytyjczyk Christopher Cox, który został powołany z wielką pompą na stanowisko pod koniec listopada 2015 roku, postanowił opuścić firmę. Podobno ze względu na to że dostał lepszą ofertę od brytyjskiej kompanii „Centrica”. Szykowany na jego miejsce Nikołaj Greinert nie podjął w ogóle pracy w „Ukrnafcie”…
  http://www.politnavigator.net/iz-ukrnafty-uvolnyaetsya-britanskijj-top-menedzher-tri-mesyaca-nazad-naznachennyjj-vice-prezidentom-kompanii.html
  Ps. Niezły bajzel tam musi być, skoro jeden wiceprezes zwiewa po 3 miesiącach, a jego następca w ogóle nie stawia się w firmie…

  Polubione przez 5 ludzi

 5. Aleksiej Moczanow, „ukraiński patriota” (ale któremu zdarza się mówić inteligentnie) jeden z twórców tzw. wolontariatu który wspomaga „bojców ATO” w wywiadzie stwierdził że gdyby dwa lata temu na kijowskim Majdanie wiedziano jak Ukraina będzie wygladąć dwa lata później to POROSZENKO I JACENIUK ZOSTALIBY POWIESZENI ZA JAJA NA LATARNIACH ULICZNYCH…
  http://antikor.com.ua/articles/84992-esli_by_na_majdane_my_znali_blagodarja_komu_okahemsja_v_nyneshnem_polohenii_povesili_by_poroshenko_i

  Polubione przez 8 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.