Wojna domowa na Ukrainie 2.02.2016r.- 348 dzień od nowego rozejmu.


„….Amerykanie doskonale wiedzą, że mają w tej chwili w Polsce u władzy ekipę bardzo mocno nastawioną na współpracę z USA i polityczną i w zakresie militarnym”– powiedział pod koniec ubiegłego roku (29.12.2015r.) Ryszard Czarnecki udzielając w Londynie wywiadu Piotrowi Dobniakowi z tygodnika „Cooltura”.

Opinię tą potwierdził również w swoim expose szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski, mówiąc, że:

„Naszym celem jest też dalszy rozwój współpracy w sferze bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Zarówno współpracy dwustronnej, jak też na forach wielostronnych, a przede wszystkim na forum NATO. Rok 2016 to czas przejścia do realizacji polsko – amerykańskiej umowy o tarczy antyrakietowej i rozpoczęcia budowy bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. To także kolejny rok zwiększonej obecności wojsk USA w Polsce, m.in. w trakcie ćwiczeń wojskowych Anakonda. Będziemy dążyć do bardziej trwałego zakotwiczenia elementów amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski. Taką okazję stwarza m.in. projekt magazynowania uzbrojenia USA w naszym kraju. Oczekujemy w toku przygotowań do szczytu NATO w Warszawie silnego wsparcia Stanów Zjednoczonych na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa flanki wschodniej Sojuszu”

Tak wyglądają priorytety obecnego polskiego rządu ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie „współpracy z sferze bezpieczeństwa”, co wynika z deklarowanego braku poczucia tego bezpieczeństwa działaniami podejmowanymi przez Rosję

A jak w takim razie przedstawiają się priorytety polityki zagranicznej polskiego rządu w zakresie współpracy gospodarczej z USA?

Otóż na to pytanie znajdziemy odpowiedź w wygłoszonym niedawno expose:

„W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, nasze partnerstwo w coraz większym stopniu obejmuje wymiar gospodarczy, współpracę energetyczną, a także obiecujący obszar innowacji i rozwoju wysokich technologii. Polsko-amerykańskie relacje gospodarcze są elementem partnerstwa ekonomicznego Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, które mamy zamiar rozwinąć z korzyścią dla wszystkich stron w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP)”.

Tak więc obecna ekipa rządowa ma również bardzo poważne plany dotyczące współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

A jak ta współpraca wygląda w rzeczywistości?

Otóż, np. wartość obrotów towarowych Polski ze Stanami Zjednoczonymi w 2012 r. wyniosła 8 599 mln USD (eksport – 3 603 mln USD, import – 4 996 mln USD- wykres). Mimo, iż w latach 2000-2012 wartość eksportu zwiększyła się 3,7-krotnie, a wartość importu zaledwie 2,3-krotnie, polsko-amerykańską wymianę handlową cechowało trwale ujemne saldo obrotów handlowych. Po okresie poprawy salda handlowego w latach 2000-2004, deficyt w handlu ponownie się pogłębiał aż do 2008 r., kiedy jego wartość przekroczyła 2,1 mld USD. W okresie kryzysu finansowo-gospodarczego, saldo obrotów handlowych wyraźnie się poprawiło (deficyt zmalał do poziomu poniżej 1 mld USD), po czym deficyt oscylował w granicach 1,0-1,5 mld USD:

 

Jak z powyższych danych wynika; Polska na wymianie handlowej w wyniku trwałego ujemnego salda obrotów, tylko w okresie dwunastu lat, straciła około 13 mld dolarów- nie uwzględniając przy tym wytransferowanych zysków firm amerykańskich, które działają na naszym rynku. A jak sądzić można wielkość tego transferu gotówkowego przekracza wielokrotnie wartość ujemnego salda wymiany handlowej.

Więc pytanie jest takie: w jakim celu polski rząd chce nadal pogłębiać tą współpracę?

Bardzo interesującym przy tym problemem jest poruszona w expose sprawa Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP- Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Co to takiego jest to TTIP, które od samego początku budzi, w niektórych kołach politycznych i gospodarczych, poważne zaniepokojenie?

Otóż, tak kontrowersyjna umowa, która nota bene jest dokumentem nie upublicznionym, a jej treść jest tajna, w istotny sposób wpłynie na rynek pracy, bezpieczeństwo żywności i ochronę danych osobowych.

Zwolennicy tej umowy twierdzą, że TTIP otworzy rynki po obu stronach Atlantyku i da szansę drobnym przedsiębiorcom. Przeciwnicy, że przyniesie rezygnację UE z suwerenności doktrynalnej, regulacji praw oraz norm żywnościowych, co w efekcie spowoduje, że na półkach sklepowych zagoszczą tańsze od rodzimych kurczaki naszpikowane hormonami, a znikną lokalne sądy na rzecz arbitrażu czy ochrona konsumenta.

Tak więc po skandalu z ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA. Pol.- Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi), którą poprzedni rząd bezrefleksyjnie podpisał jako jeden z pierwszych na świecie, TTIP jest kolejnym przykładem na łamanie elementarnych standardów obowiązujących w UE.

Pretekstem do zawarcia umowy TTIP jest wprowadzenie niskich ceł w wymianie handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a UE, ale że jako cła te są i tak stosunkowo niskie, zapewne chodzi tu o coś zupełnie innego i właśnie dlatego negocjacje dotyczące tej umowy zostały utajnione.

Co więc jest tym faktycznym celem umowy TTIP?

Faktycznym celem TTIP jest poszerzenie wpływu korporacji na państwa oraz na decyzje podejmowane przez demokratyczne władze.

W języku liberalizacji handlu jest takie określenie jak „bariera pozataryfowa” . Może być ona podstawą do zakwestionowania przez firmę praktycznie każdej państwowej czy unijnej regulacji prawnej i żądania odszkodowania.

Częścią takich „barier” są np. normy fitosanitarne, których celem jest utrzymanie właściwej jakości towarów. Są więc osiągnięciem społecznym, a nie barierą chroniąca rynek przed importem, np. normy dotyczące zakazu wykorzystywania hormonów wzrostu w mięsie czy rakotwórczych substancji w budownictwie lub elektronice.

92% uczestników negocjacji umowy TTIP to lobbyści korporacyjni – taką informację przekazał „The Guardian”. Komisja Europejska, starając się poprawić wizerunek TTIP, mocno akcentuje szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W krajach silnych gospodarczo, takich jak np. Niemcy czy Holandia, małe firmy faktycznie mogą zyskać, i jako firmy samodzielne, i jako poddostawcy, ale MSP z krajów południa strefy euro, staną się jeszcze mniej konkurencyjne. Konkurencja jest oczywiście zjawiskiem pożądanym, ale dla krajów silnych. Pytanie, czy ogromne koszta społeczne zrównoważy np. tańszy sprzęt elektroniczny?

KE zapewnia, że UE nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących usług w zakresie ochrony zdrowia w zakresie usług finansowanych ze środków publicznych, usług w zakresie edukacji oraz usług społecznych. To samo dotyczy poboru, uzdatniania i przesyłu wody.

Tylko, jeżeli usługi publiczne nie zostaną wyraźnie wyłączone w samym tekście umowy TTIP, to zawsze będzie istniało zagrożenie, że korporacje będą starały się wymusić korzystne dla siebie rozwiązania. Edukacja, ochrona zdrowia, dostawy wody, transport – mogą być łakomym kąskiem dla firm z USA. Jeśli zażądają one w wyniku umowy TTIP takiego samego traktowania jak podmiotów krajowych, wtedy mogą przejąć część sektora zamówień publicznych.

Kolejną sprawą są prawa pracownicze, które co prawda nie stanowią tematu negocjacji, ale sama realizacja tej umowy może wpłynąć na istotne ograniczenie tych praw w wyniku nasilenia konkurencji między podmiotami z UE i USA.

Komisja Europejska co prawda zapewnia, że „chce wprowadzić w TTIP specjalny rozdział, aby promować zrównoważony rozwój. TTIP zapewni, że nadal będziemy samodzielnie decydować o ochronie osób w miejscu pracy czy o ochronie środowiska. Chcemy wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników, opartego na instrumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy”, ale jak pogodzić to z tym, że rząd USA nigdy nie podpisał 6 z 8 kluczowych konwencji MOP ani też nie przyjął Decent Work Agenda. Wynika to z tego, że w tej kwestii USA mają zupełnie inne podejście do problemów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Tak więc, po przyjęciu umowy TTIP, staniemy się jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną – zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej, na „śmieciówkach” albo zmuszani do samozatrudnienia, bez żadnej ochrony w przypadku poważnej choroby czy rodzicielstwa, nie mówiąc o emeryturach, których w takich warunkach sobie po prostu nie wypracujemy. Jak to pogodzić z deklarowanymi przez rząd PiS wypłatami 500 zł na każde urodzone dziecko?

Może chodzi o to, że właśnie uwzględniając warunki TTIP, kiedy to zatrudniona na umowę śmieciową matka, podczas urlopu macierzyńskiego nie będzie miała wypłacanego ubezpieczenia?

Na koniec poruszę jeszcze najważniejszy problem jaki się wiąże z umową TTIP, a którym jest Investor-State Dispute Settlement (ISDS- Inwestor Przeciwko Państwu).

Otóż, mechanizm rozstrzygania sporów na linii państwo-inwestor, pozwalać będzie firmom ponadnarodowym zaskarżać rządy państw do arbitrażu, a nie do sądu, przy każdym wprowadzeniu przepisów, które ograniczałyby ich zyski. Korporacje wykorzystują ISDS do wysuwania roszczeń wobec państw także z tytułu „pośredniego wywłaszczenia” z przyszłych, zakładanych, zysków, a więc nieistniejących. W takim przypadku kraj nasz znajdzie się pod groźbą wypłacania wielkich odszkodowań zagranicznym korporacjom, kosztem oczywiście społeczeństwa, które za to wszystko zmuszone będzie płacić.

Jak z powyższego widać; istotą TTIP jest przede wszystkim zniesienie środków ochrony rynku o charakterze parataryfowym i pozataryfowym, a więc wprowadzenie dla amerykańskich firm w UE, zasad tzw. „wolnej amerykanki”.

I za tym właśnie optuje polski PiS-wski rząd wywodzący się z „kolebki solidarności”, nie mówiąc również o tym, że w momencie podpisania umowy TTIP, ujemne saldo obrotów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi oraz transfer zysków z Polski wzrosną wielokrotnie.

Czymże więc ten rząd różni się od poprzedniego, poza krytyką jego poczynań?

Czy dało się zauważyć jakiekolwiek przewartościowanie jakiś istotnych pryncypiów, poza oczywiście skokiem na TK i media publiczne czy też najważniejsze spółki SP?

Otóż, nic takiego nie dało się zauważyć, zaś expose ministra MSZ Witolda Waszczykowskiego tylko to potwierdza.

 

http://www.mpolska24.pl/post/11104/prosze-nie-sugerowac-ze-w-polsce-dzieje-sie-zle

https://pl.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym incydenty militarne prowokowane ze strony ukraińskich wojsk przybrały na sile i ich intensywności.

Głównym obszarem ostrzału na jakim koncentrował się ogień prowadzony ze strony ukraińskich pozycji stanowiły obrzeża Gorłówki.

I tak, od późnych godzin wieczornych, do koło 22:00, ukraińskie wojsko koncentrowało ostrzał w rejonie na północnych i zachodnich obrzeżach Gorłówki. Intensywny ostrzał prowadzony był przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm, opancerzonych wozów bojowych, granatników i systemów artyleryjskich „Rapier”. Ostrzelane zostały tam miejscowości Troiczkoje, Stroitieli, Gługokaja, Golm i Szirokaja Bałka. Podczas prowadzonego ostrzału ukraińska piechota przeprowadziła atak na linie obronne sił powstańczych, który po krótkiej, ale bardzo intensywnej walce, został odparty.

Wczorajszej nocy ostrzeliwana również była przez 80 minut ogniem ciągłym z kierunku wsi Żowanki przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm miejscowość Zajcewo. W wyniku tego ostrzału zostało uszkodzonych kilkanaście domów jednorodzinnych znajdujących się przy ulicy: Generała Kondriatenko od nr. 110 do nr. 150, Łaczisa nr. 16, 36 i 215, Karbyszewa nr. 67 i Polietowa, gdzie połowa domów mieszczących się na tej ulicy uległa uszkodzeniu. Poza stratami w substancji mieszkaniowej, na skutek tego ostrzału została ranna kobieta, która obecnie przebywa w szpitalu.

Dziś przed południem, od godziny 11:00 ukraińskie wojsko rozpoczęło ponownie ostrzał okolic serwisu „Volvo-Centrum” i północno-zachodnich obrzeży dzielnicy Kujbyszewskiej w Doniecku. Ostrzał ten prowadzony jest z kierunku miejscowości Piaski przy użyciu moździerzy kaliber 120 i 82 mm, opancerzonych wozów bojowych i ręcznych karabinów maszynowych.

W rejonie frontu ługańskiego w dniu wczorajszym również nie było spokojnie.

I tak, w godzinach 20:50-21:52 od strony wsi Trechizbienka ukraińscy żołnierze przeprowadzili ostrzał z działek opancerzonych wozów bojowych, moździerzy kaliber 120 i 82 mm i działek przeciwlotniczych „ЗУ232″,miejscowości Proszib w rejonie skrzyżowania dróg.

Kolejny ostrzał w tym samym rejonie został przeprowadzony przez ukraińskich żołnierzy przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm przez około 10 minut pomiędzy godziną 22:20, a 22:30.

W Mariupolu od 28 stycznia toczą się regularne walki pomiędzy członkami skrajnie nacjonalistycznej organizacji paramilitarnej „Prawy Sektor”, którzy są obecnie pododdziałem wcielonym w struktury ukraińskiego MSW, a żołnierzami 36 brygady piechoty morskiej. Jak dotychczas podczas tych walk został zniszczony jeden transporter opancerzony i dwa samochody ciężarowe. Po obu stronach są zabici i ranni.

***

Pomimo protestów ambasady ukraińskiej w Paryżu, o czym informowałem wczoraj, telewizja „Canal+” wyemitowała film Paula Moreira pt. „Ukraina. Maski rewolucji”, w którym przedstawiono prawdziwe oblicze tzw. rewolucji godności na przełomie 2013 i 2014 roku oraz tragiczne wydarzenia do jakich doszło na początku maja 2014 roku w Odessie i roli Zachodu w rozpętaniu ukraińskiego kryzysu:

Na koniec kilka zdjęć:

Donieck- Republikański Specjalny Dom Dziecka.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

 

***

Pozdrawiam.

Reklamy

153 uwagi do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 2.02.2016r.- 348 dzień od nowego rozejmu.

 1. Witam wieczorem po spełnieniu prac domowych 🙂
  Zabieram się za czytanie tego co mnie omineło – dorzucam dawno nie linkowane teksty Pana Dawida:
  http://novorossia.today/sbu-zatrzymalo-groznego-terroryste/

  http://afisha-dnr.ru/2016/01/28/polyaki-v-dnr/
  Польская община в Республике

  http://novorossia.today/czy-donbas-moze-wrocic-do-ukrainy/

  http://novorossia.today/gubariew-szefem-administracji-jasinowatej-pierwsze-grozby/

  PS
  Pojawiły się informacje – nie wiem czy prawdziwe o tym, ze Holland żąda natychmiastowego wstrzymania sankcji wobec Federacji Rosyjskiej.

  Druga bomba – o ile to prawda – Amerykanie oświadczają, że wojska tureckie stacjonujące w Iraku, na północ od Mosulu – „nie stanowią czesci koalicji antyterrorystycznej”.

  Polubione przez 6 ludzi

 2. Ukraińska prokuratura wojskowa przyznaje: nasi żołnierze giną z powodu pijaństwa

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/ukrainska-prokuratura-wojskowa-przyznaje-nasi-zolnierze-gina-z-powodu-pijanstwa-

  „… sytuacja jest spowodowana także przez korupcję wśród lekarzy, którzy kierują do armii niewłaściwych ludzi. Osoby, których nie stać na łapówkę (równowartości do ok. 32 zł), trafiają na front, a tam zaczynają pić. Nadużywanie alkoholu mają ograniczać kary finansowe, ale pijaństwo nadal pogarsza się wśród żołnierzy zmobilizowanych. Nie dostają oni od państwa żadnych pieniędzy, a dowództwo ma na nich mniejszy wpływ.”

  Czyja wina …?? Putina 🙂

  Polubione przez 4 ludzi

 3. +

  Antymajdan Polska | Антимайдан Польша
  Przodkowie członków zespołu – Sołoduchowie czynnie działali w środowisku nacjonalistów ukraińskich, jak wynika z akt IPN, Archiwum Wschodnie w Przemyślu. Należy podkreślić, że Ukraińcy z Enej chodzili do Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w czasie, gdy dyrektorem tej placówki był działacz Platformy Obywatelskiej – Miron Sycz, którego ojciec był członkiem mordującej Polaków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Miron Sycz w jednym z wywiadów powiedział, że „był chowany w nienawiści do Polaków”. Tak więc tłumaczenia członków zespołu Enej, że nie wiedzieli o Petro Olijnyku ps. Enej są bajką dla naiwnej gawiedzi.
  http://vk.com/feed?w=wall-72211025_24815

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Koniec „Mińska nr2”!
  http://naiusha.livejournal.com/1364927.html

  Спикер киевского парламента Владимир Гройсман закрыл третью сессию Верховной рады VIII созыва. Соответствующее объявление он сделал после завершения утреннего пленарного заседания.

  Таким образом, парламент не выполнил требование Минска-2 по голосованию изменений в Основной закон, касающихся федерализации и особого статуса Донбасса. Требование голосовать не менее чем 300 голосами за изменение Конституции в следующей очередной сессии парламента не выполнено.

  Это явный провал Киева перед западными „гарантами” Минска-2.

  Polubione przez 2 ludzi

 5. „No i wyszło Szydło z worka…”

  https://opolczykpl.wordpress.com/2016/01/31/no-i-wyszlo-szydlo-z-worka/

  Artykuł Andrzeja Szuberta , występującego pod pseudonimem opolczyk , znanego blogera z Niemiec dedykuję szczególnie wszystkim zwolennikom PIS-u, Petru i pozostałej rządzącej w Polsce kamaryli , by w końcu się opamiętali i zmądrzeli. Ten artykuł , bez ogródek , ujawnia cyniczną grę w/w na uczuciach patriotycznych i religijnych Polaków i instrumentalne wykorzystywanie Polski i Polaków przez zaoceanicznego „partnera” USA, rzekomo naszego największego „sojusznika” i „obrońcę”. Na usta samo ciśnie się powiedzenie : Boże, strzeż mnie takimi przyjaciółmi, z wrogami poradzę sobie sam.

  Niestety Polska i Polacy w tej chwili mogą liczyć jedynie na siebie. „Wielki katolik , patriota” ojciec Rydzyk jest na tym samym kursie co PIS. Widać jak razem się wspierają i popierają oraz prześcigają w sianiu nienawiści wśród Polaków do Rosji i Rosjan, w sumie bogu ducha winnych. Przypomnę film autorstwa reżysera Jerzego Morawskiego pt. „ Imperium ojca Rydzyka”. Przy tym zastrzegam, iż nie jestem przeciwko jakiejkolwiek religii , a tym bardziej przeciwko Bogu.

  Polubione przez 4 ludzi

  • Francuski film Maski rewolucji, bije rekordy popularności w sieci przy pełnej histerii Kijowa!
   czego boi sie Kijów???

   W minucie 1:39 aktywista odeskiego majdanu mówi ” nie żałuję ani jednej sekundy tego co działo się w Domu Związków,zasłużyli na to niestety nie wszyscy się spalili, część zdążyła uciec”………

   Potem jest mowa o aktywnym udziale Nuland ,Bidena, Mc Caina w wydarzeniach.
   Mowa o szkoleniach przez zachodnich instruktorów, ukraińskich siepaczy.

   Sądząc po komentarzach ,zwłaszcza ukraińców w sieci, ludzie przeglądają na oczy!

   Reżyser i twórca filmu otrzymuje pogróżki!!!!

   za źródło : trojanka w komentarzach pod tym artykułem na blogu Zygmunta Białasa /przy okazji polecam/ http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/02/01/co-sie-dzieje-w-polsce-01-02-2016/comment-page-3/#comments

   PS. film ten jest przykładem skuteczności oddziaływania małych form audiowizualnych we współczesnej wojnie informacyjnej. Podstawową jego bronią jest to, iż zawiera prawdę i obala kłamstwa zachodniej, skorumpowanej władzy medialnej. Oby tak dalej.

   Swoją drogą przydałby się film o tym jak w 1989 r. Solidarność- dzieło CIA-Mossad / wyłączając z jej grona zwykłych ludzi, zwłaszcza reprezentujących nurt narodowy/ wbiła nóż w plecy Polakom i Polsce, czego duża część społeczeństwa do dzisiaj nie dostrzega. Tylko , kto go nakręci ?

   Polubione przez 3 ludzi

  • Poziom wiedzy ogólnej prezentowany przez wypowiadających się na portalach technologicznych spada proporcjonalnie do poziomu dostępności internetu w Polsce. Pionierzy internetu tam nie siedzą i nie komentują, a jeśli już to siedzą w zarządach spółek, które są właścicielami tych portali. Większość z komentujących to wyrośnięte dzieci Neostrady i pokolenie smarkfonów. Stąd między innymi zadziwiająca popularność memów, których puenty były kiedyś zwyczajną wiedzą przekazywaną w szkołach podstawowych lub średnich zanim „zreformowano” system nauczania.

   Polubione przez 3 ludzi

  • „Studenci z Ukrainy” plus ich polscy koledzy, co to z nimi piwo opiją bo „oni fajni są’ (jak napisał tutaj jeden), rusofobi (bo tak jest w modzie), adepci „giedrojszczyzny” (owładnięci tzw. misja prometejska, czyli „wyzwalanie „narodów wschodnich spod dominacji Moskwy’), i wszelkiego rodzaju nawiedzone pajace plus półgłowki z „Planety Gimbaza”, czyli ofiary reformy edukacji po 1989 roku, jak napisał poniżej @salceson…

   Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.