Wojna domowa na Ukrainie 4.09.2016r.- 557 dzień od nowego rozejmu (4 dzień rozejmu w rozejmie).


https://pbs.twimg.com/media/CrcwTHiWYAAJpdy.jpg

Wielki odwrót z Donbasu ukraińskiej armii. Na zdjęciu 25- brygada powietrzno-desantowa.

Rosyjski prezydent Władymir Putin powiedział wczoraj, podczas drugiego Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku, że Rosja nie widzi alternatywy dla wypełnienia porozumień mińskich. Jednocześnie zarzucił Kijowowi, że nie realizuje ustalonych wcześniej warunków porozumienia.

Władymir Putin dodał, że „należy realizować porozumienie mińskie w pełnym zakresie, bez żadnych restrykcji, ograniczeń i zamiany pojęć”.

Jednocześnie zadeklarował, że „będziemy szczerze do tego dążyć. My sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to powinni uczynić razem z nami wszyscy uczestnicy formatu normandzkiego i USA”.

Mówiąc zaś o realizacji porozumień, rosyjski przywódca wskazał na działania, jakie miały być spełnione przez stronę ukraińską, i które nie zostały przez nią spełnione.

Na koniec tego wątku dodał, że to nie Rosja wywołała kryzys ukraiński:

„To nie my poparliśmy antykonstytucyjny przewrót państwowy na Ukrainie”

Następnie odniósł się do sprawy ochłodzonych ostatnio stosunków na linii Rosja-USA. Zwrócił tu uwagę na to, że poprawa tych stosunków zależy od problemu postrzegania przez Stany Zjednoczone interesów Rosji. Zarzucił przy tym Waszyngtonowi stosowanie „logiki działań jednostronnych” wskazując, że „jeśli taka logika będzie kontynuowana, to sądzę, by nastąpiła jakakolwiek odwilż”.

Dodał przy tym, że:

„Jeśli nasi partnerzy jednak zgodzą się z inną logiką- logiką uwzględniania wzajemnych interesów, odnoszenia się do nich z szacunkiem, to wtedy zasadniczo zmieni się nasza postawa”

Jednocześnie zapewnił, że Rosja jest gotowa w każdej chwili do rozwinięcia współpracy w pełnym zakresie, ale to nie zależy tylko od niej, „a od tego, jak zechcą budować stosunki z Rosją ci, którzy kierować będą w przyszłości amerykańską administracją”.

Jak z powyższego widać, sprawa jest bardzo jasna i prosta.

Natomiast poglądy rosyjskiego prezydenta, tak w odniesieniu do sytuacji w Donbasie jak i relacji z USA, nie uległy żadnej zmianie i są konsekwentnie wdrażane.

Tak więc spekulowanie np. o tym, że Putin pozostawi swoich rodaków żyjących na wschodzie Ukrainy samym sobą, jest myśleniem życzeniowym wykazującym brak rozeznania i złą wolę.

Już choćby działania podjęte w ciągu ostatnich kilku tygodni przez Władymira Putina, w odniesieniu do aktualnej sytuacji w Donbasie, wymusiły na kijowskim reżymie przerwanie ostrzału i rozpoczęcie wycofywania swoich wojsk.

Tak więc, ten najważniejszy punkt porozumienia podpisanego w lutym ubiegłego roku w Mińsku, od czterech dni, a jednocześnie po 554 dniach od wejścia w życie, zaczął być realizowany. I to jest kolejny osobisty sukces konsekwentnie prowadzonej polityki przez rosyjskiego przywódcę.

Teraz najważniejsza jest kwestia wyborów w USA. Jeśli zdobędą tam władzę siły konstruktywne, to już uzyskały one od Władymira Putina zaproszenie do wzajemnej współpracy przy rozwiązaniu problemu konfliktu na Ukrainie.

Jak widać wielomiesięczne manewrowanie i unikanie realizacji porozumienia mińskiego w wyniku pozorowania przez stronę rządową dialogu z przedstawicielami władz zbuntowanych republik, nic nie dało poza ofiarami i przedłużającym się konfliktem zbrojnym.

W tym czasie ukraińskie władze liczyły, że uda się im siłą zmusić powstańców do uległości i przyjęcia ich interpretacji zapisanych w porozumieniu mińskim warunków zakończenia konfliktu.

Niestety przeliczyły się, co dowodzi ich braku rozeznania i oceny własnych sił i możliwości.

Tak więc teraz w spokoju dyplomatycznych salonów problem ludności rosyjsko-języcznej zamieszkującej Ukrainę zostanie, jak sądzę, w miarę szybko załatwiony. Jednocześnie chore urojenia o „wielkiej i czystej rasowo Ukrainie”, a przy nich równie anachroniczne i oderwane od rzeczywistości mrzonki o „międzymorzu”, legły w gruzach, zaś tego typu polityka zbankrutowała. Na nasze szczęście, że bez wojny, do której popychano nasz kraj.

Można więc powiedzieć, że prezes ze swoja kamarylą na darmo się naskakał na kijowskim Majdanie Niepodległości buntując tam Ukraińców przeciwko ich legalnie wybranemu prezydentowi.

*

Na koniec tego wstępu zamieszczam, dla przypomnienia, treść porozumienia mińskiego podpisanego 24 lutego 2015 roku:

1. Natychmiastowe i pełne wstrzymanie ognia w poszczególnych rejonach obwodu donieckiego i ługańskiego; jego pilne przestrzeganie zaczyna się od północy 15 lutego czasu kijowskiego.

2. Odsunięcie wojsk przez obie strony w celu utworzenia strefy bezpieczeństwa (50 km w przypadku systemów artyleryjskich o kalibrze 100 mm i większych oraz 140 km dla wyrzutni rakiet). Wyprowadzenie wojsk powinno się zacząć nie później niż drugiego dnia od zawieszenia broni i zakończyć się przed upływem 14 dni. Procesowi mają towarzyszyć obserwatorzy OBWE [Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie]. Ma go także wspierać grupa kontaktowa [składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE].

3. Zapewnienie efektywnego monitoringu zawieszenia broni poczynając od pierwszego dnia przez OBWE.

4. Rozpoczęcie już pierwszego dnia po odsunięciu wojsk dialogu na temat przeprowadzenia miejscowych wyborów zgodnie z ukraińskim prawem oraz ustawą „O tymczasowym trybie lokalnego samorządu w poszczególnych rejonach donieckiej i ługańskiej republik” [przyjętej w zeszłym roku po podpisaniu na początku września pierwszego porozumienia w Mińsku; przewidywała ona wprowadzenie szczególnego statusu władz samorządowych w tym regionie na okres trzech lat oraz zwolnienie od odpowiedzialności karnej uczestników trwających tam wydarzeń; potem prezydent Poroszenko anulował ustawę, bo rebelianci nie dotrzymali warunków umowy z Mińska]. Nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania dokumentu należy przyjąć postanowienie Rady Najwyższej ze wskazaniem terytorium, które obejmie szczególny tryb zgodnie z prawem Ukrainy „O tymczasowym trybie lokalnego samorządu w poszczególnych rejonach donieckiej i ługańskiej republik”

5. Zapewnienie amnestii poprzez wprowadzenie prawa o zakazie prześladowania osób w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w donieckiej i ługańskiej republikach.

6. Zapewnienie uwolnienia i wymiany wszystkich zakładników i osób przetrzymywanych bezprawnie na zasadzie „wszyscy za wszystkich”. Ten proces powinien zostać zakończony w ciągu pięciu dni od zawieszenia broni.

7. Zapewnienie dostępu, dostawy, przechowywania i rozdzielenia pomocy humanitarnej w oparciu o mechanizmy międzynarodowe.

8. Określenie modelu odbudowy relacji społecznych i ekonomicznych, włącznie z wypłatami socjalnymi takimi jak emerytury i inne. W tym celu Ukraina odbuduje zarządzanie systemem bankowym w rejonach objętych konfliktem i możliwe, że zostanie wprowadzony międzynarodowy mechanizm ułatwiające dokonywanie przelewów socjalnych.

9. Przywrócenie pełnej kontroli władz Ukrainy nad granicą państwową w całej strefie konfliktu, które [proces przywracania kontroli – red.] powinno zacząć się dzień po wyborach lokalnych oraz zakończyć po całościowym uregulowaniu politycznym (wybory  lokalne w odrębnych rejonach obwodu donieckiego i ługańskiego na podstawie prawa Ukrainy i reformy konstytucyjnej przed końcem 2015 r.) i pod warunkiem wypełnienia punktu 11, w konsultacjach oraz po uzgodnieniu z przedstawicielami odrębnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego w ramach grupy trójstronnej.

10. Wyprowadzenie jednostek wojskowych innych państw, techniki wojskowej oraz najemników z terytorium Ukrainy pod nadzorem OBWE. Wszystkie nielegalne grupy bojowników powinny zostać pozbawione broni.

11. Przeprowadzenie konstytucyjnej reformy na Ukrainie. Zmiany mają wejść w życie do końca 2015 r. Mają zakładać decentralizację (z uwzględnieniem szczególnych cech poszczególnych rejonów donieckiej i ługańskiej republik), a także przyjęcie ustawy o szczególnym statusie poszczególnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego do końca 2015 r.

12. Na podstawie ustawy Ukrainy „O tymczasowym trybie lokalnego samorządu w poszczególnych rejonach donieckiej i ługańskiej republik” sprawy dotyczące miejscowych wyborów będą omawiane i uzgadniane z przedstawicielami poszczególnych rejonów donieckiej i ługańskiej republik w ramach trójstronnej grupy kontaktowej. Wybory zostaną przeprowadzone z dotrzymaniem standardów OBWE i przy monitoringu z jej strony.

13. Intensyfikowanie działalności trójstronnej grupy kontaktowej, w tym utworzenie grup roboczych ds. realizacji mińskich porozumień.

Integralną częścią dokumentu z Mińska jest również załącznik:

„O tymczasowym trybie lokalnego samorządu w poszczególnych rejonach donieckiej i ługańskiej republik”, która zakłada:

– Uwolnienie od wymierzenia kar, prześladowania i dyskryminacji osób związanych z wydarzeniami mającymi miejsce w poszczególnych regionach republik donieckiej i ługańskiej.

– Prawo do językowego samostanowienia.

– Udział organów lokalnego samorządu w nominowaniu szefów prokuratur i sądów w poszczególnych regionach republik donieckiej i ługańskiej.

– Umożliwienie centralnym organom władz zawierania porozumień z odpowiednimi organami miejscowego samorządu dotyczących gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju poszczególnych regionów republik donieckiej i ługańskiej.

– Państwo wspiera społeczno-gospodarczy rozwój poszczególnych regionów republik donieckiej i ługańskiej.

– Centralne organy władzy mają wspierać współpracę republik donieckiej i ługańskiej z regionami Federacji Rosyjskiej.

– Utworzenie milicji narodowej zgodnie z decyzją miejscowych rad w celu zapewnienia porządku w poszczególnych regionach republik donieckiej i ługańskiej.

– Uprawnienia nadane deputowanym lokalnych rad oraz innym osobom wybranym w przedterminowych wyborach, mianowanych przez Radę Najwyższą zgodnie z zapisami tej ustawy, nie będą mogły zostać zakończone przed terminem

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym nadal utrzymywał się wzdłuż linii styku w Donbasie spokój a warunki zawieszenia broni były przestrzegane.

Jedynie kilka razy na różnych odcinkach frontu odnotowano fakt użycia ręcznej broni maszynowej przez ukraińskich żołnierzy, którzy prowadzili ogień w stronę terenów mieszkalnych i linii obronnych sił powstańczych.

Natomiast strona ukraińska przestawiła wczoraj rano raport dobowy o sytuacji na linii frontu w strefie ATO, według którego „rosyjscy okupanci 16 razy prowadzili ogień w kierunku ukraińskich czym  naruszyli warunki zawieszenia broni: w rejonie mariupolskim- 9 razy i na o donieckim odcinku frontu- 7 raz”:

Według strony ukraińskiej w rejonie Mariupola nad Morzem Azowskim rosyjscy okupanci ostrzelały przedwczoraj pozycje sił rządowych przy użyciu granatników i ciężkich karabinów maszynowych.

Natomiast w pobliżu Marinki na zachodnich obrzeżach Doniecka ma działać snajper sił separatystycznych. Na odcinku ługańskim frontu, prowadzono ostrzał przy użyciu moździerzy, a w rejonie Doniecka moździerzy i wyrzutni granatów.

***

Litewski MON postanowił wysłać na Ukrainę pomoc wojskową w postaci 150 ton amunicji artyleryjskiej pochodzącej z czasów ZSRR. Amunicja ta nie spełnia wymogów NATO, więc musiałaby być utylizowana, a tak problem jest z głowy.

To jeden z nielicznych krajów NATO, który zdecydował się dostarczyć na Ukrainę śmiercionośne uzbrojenie.

Szef litewskiego MON Juozas Olekas powiedział, że Litwa odpowiedziała w ten sposób na zapotrzebowanie zgłoszone przez Ukrainę i dodał, że obowiązkiem było niesienie pomocy „wiernemu przyjacielowi, który został zaatakowany przez Rosję”.

Ciekawe kiedy ta amunicja trafi do rąk powstańców?

A propos tego tematu. Otóż w części filmowej, na ostatnim filmie pokazano w jaki sposób ukraińscy żołnierze obchodzą się z amunicją artyleryjską.

Co też tłumaczy dlaczego tam tak często w składach amunicji w strefie ATO dochodzi do wypadków, które są przyczyną znacznych strat niebojowych

***

Na koniec kilka zdjęć:

Tegoroczną Miss Ukrainy została 18-letnia Aleksandra Kuczerenko.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

 

***

Pozdrawiam.

Reklamy

145 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 4.09.2016r.- 557 dzień od nowego rozejmu (4 dzień rozejmu w rozejmie).

 1. Wywiad z prokijowskiego portalu „Obozrevatel” (w środku linku) z byłym „bojcem ATO”, „dowódcą” jednego z pododdziałów tzw. batalionu „Donbas”, który dostał się do niewoli, w którym opowiedział o „zanizonej przez ukraińskie władze wojskowe liczbie zabitych w tzw. kotle iłowajskim” (oficjalnie 366 zabitych). Według niego sam tylko batalion „Donbas” stracił w jeden dzień prawie 100 ludzi, a on sam widział ciała 56 zabitych na jednym z pól, które następnie przeniesiono w jedno miejsce i nakryto brezentem sćiągnietym z ciężarówki…
  http://news.eizvestia.com/news_politics/full/513-byvshij-voennoplennyj-chislo-pogibshix-v-ilovajskom-kotle-namnogo-zanizheno-video

  Polubione przez 4 ludzi

 2. „Wolność mediów” na Ukrainie. Banda około 20 zamaskowanych „szczerych ukraińskich patriotów” podpaliła siedzibę kanału telewizyjnego „Inter” oskarżanego o „zbytnia prorosyjskość”;
  http://racurs.ua/news/75957-v-kieve-gorit-zdanie-telekanala-inter-foto-video
  Ps. Jak widać przed wyborami prezydenckimi „generalissimus” Poroszenko nie próżnuje, te media które mu się nie podporządkują pójdą z dymem…

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Kostia Griszin alias „Marszał Semen Semenczenko” znowu odstawia „cyrk” pod budynkiem Prokuratury generalnej Ukrainy domagając się zwolnienia z aresztu jego ‚podkomendnych” zatrzymanych za gwałt i morderstwo (ot takie drobne, na Ukrainie, przewinienia). Jednocześnie wyszydził decyzję ukraińskiego sądu o zatrzymaniu ministra obrony Rosji Sergieja Szojgu oznajmiając że by go „aresztować” do Rosji uda się grupa pod przywództwem dwójki znanych z korupcji ukraińskich prokuratorów w „luksusowych samochodach zapisanych na swoje babcie ” [aby nie płacić podatków]…
  http://ren.tv/novosti/2016-09-04/eks-glavar-azov-rasskazal-kto-poedet-v-rossiyu-zaderzhivat-shoygu
  Ps. W artykule jest błąd ponieważ jak wiadomo Semenczenko to nie były dowódca Sonderkommando „Azov” (Экс-главарь „Азова”), a tzw. batalionu ochotniczego ‚Donbas”.

  Polubione przez 5 ludzi

 4. Artykuł o Ukraińskim sektorze węglowym, a w nim kilka ciekawostek (część była podawana na forum)
  – Ukraina posiada pod swoim zarządem kilka kopalń bogatych w antracyt ( obszar Donbasu) jednak podczas trwania ATO kopalnie zostały pozostawione same sobie i obecnie nie wydobywają węgla.
  -Pomimo szumnych zapowiedzi o pomocy dla sektora, nie ma żadnych konkretnych planów ratowania ukraińskiego górnictwa.
  -Planuje się odstąpić od wydobycia węgla na Ukrainie nie wiadomo kto będzie dostarczał węgiel , na pewno nie ma być to jednak RPA
  -Fundusz Górniczy jest de facto bankrutem.

  http://wschodnik.pl/publicystyka/item/7599-ukrainski-przemysl-weglowy-odrodzenie-czy-dywersyfikacja.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Smutna refleksja.

  Na Ukrainie niszczeją unikaty klasy światowej, polskie zabytki. kościoły ,kaplice zamki, pałacyki, kamienice i wieże.
  W wielu przypadkach pomimo tego, ze budynki pozostawione same sobie niszczeją Ukraińskie władze nie chcą oddać infrastruktury „Lachom”
  W efekcie większość wspaniałych zabytków to obecnie ruiny.
  Poniżej kilka stronek, filmów z przeglądem kresowych unikatów. Część z nich niestety to już tylko ruiny.
  http://www.top.turystyka.pl/?s=oferta&id=137
  http://lwow.info/swiatynie-brzezany/

  http://www.ruinyizamki.pl/spisy%20tresci/zamki%20kresowe1.html

  Polubione przez 3 ludzi

  • Tak jest zawsze jak brakuje ludzi. Polacy zostali zamordowani na tych obszarach lub wypędzeni ( przesiedleni , jak kto woli), a teraz ginie powoli cały dorobek który zbudowali na tych ziemiach przez setki lat. Tak jest zawsze jak upadają narody i państwa, obcy nie dba o spuściznę, wręcz zależy mu by ona została zniszczona i zapomniana.
   Tak samo jest chociażby z pozostałościami niemieckiej kultury na Dolnym Śląsku , zwłaszcza z cmentarzami, zniszczone ,zapomniane.
   To jest smutna historia, ale i przestroga , dla nas żyjących dziś w Polsce.
   Jeśli nie zadbamy teraz o rozwój kraju i nowych pokoleń, to kiedyś i nasz kraj upadnie, a cmentarze i budynki , które zbudowaliśmy przez setki lat naszej historii , po prostu zaczną znikać i niszczeć z czasem, nic po nich nie zostanie. Jak po wielu krajach i narodach żyjących w przeszłości.
   😦

   Polubione przez 6 ludzi

   • „…obcy nie dba o spuściznę…”

    Miałem wątpliwą przyjemność „odsłużyć swoje” w 1981 roku w Trzebiatowie. Ponieważ nie było tam co robić, dwie knajpy, żadnego innego „centrum kultury”, więc włóczyłem się po okolicy. Niedaleko jednostki był zapomniany park, a tam niszczejące pomniki, niektóre jeszcze z XIX wieku.

    Polubione przez 4 ludzi

    • Zgadza się, my sami tez czasem nie potrafimy o nią zadbać, ale tam na upadłej nie dba się o to celowo, a u nas się nie dba, bo albo brakuje pieniędzy na ten cel, albo po prostu są rzeczy ważniejsze. My w naszych granic przynajmniej mamy szansę o to zadbać, tam już nie.
     W Polsce jest wiele takich miejsc, ale są też ludzie , którzy przywracają tym miejscom dawną świetność. Coś zawsze uda się ocalić od zapomnienia, wszystkiego nie zdołamy, ale trzeba to robić.

     Polubione przez 2 ludzi

     • „…tam na upadłej nie dba się o to celowo,”

      Miałem i mam kontakty z Ukraińcami (nie mylić z Rusinami i Rosjanami zamieszkującymi tamte tereny).
      Niezależnie od wykształcenia nie przywiązują żadnego znaczenia do historii ziemi, którą zamieszkują. Dla nich tradycja i historia to tylko to co dotyczy rodziny (babka, góra pradziadek) – reszta jest nieistotna. Trochę to przypomina podejście do tradycji mieszkańców hegemonii zza wielkiej kałuży (ciekaw, że tam pogardzane „Mexy” swoją historię znają i szanują)

      Polubione przez 4 ludzi

 6. kto wie czy to takie OT
  Plan Hitlera dla Polski wciąż aktualny

  Grafika – PCh24.pl

  Już w okresie drugiej wojny światowej Niemcy opracowali dokładny plan podporządkowania sobie terenów położonych za ich wschodnią granicą. Brutalna, masowa eksterminacja Polaków, Ukraińców czy Rosjan nie wchodziła w grę. Trzeba było poszukać „miękkich” rozwiązań, skutecznie wspomagających pomniejszenie niechcianych populacji. Postawiono zatem na promocję aborcji, rozdzielanie rodzin wskutek emigracji ekonomicznej, stłoczenie ludzi w miastach i „cichą sterylizację”. Tak osłabiane, niechciane narody miały się degradować do czasu, gdy pleniący się Niemcy będą mogli zastąpić „słabe” populacje.

  http://www.pch24.pl/szokujace-dokumenty–plan-hitlera-dla-polski-wciaz-aktualny,45601,i.html

  Polubione przez 2 ludzi

 7. ok czas się z państwem pożegnać, trzeba iść spać. Jutro o 7:30 zaczynam pierwszą lekcję – Chemię , a ostatnia to WF.

  Spokojnej nocy państwu życzę .

  Dobranoc państwu. 🙂

  News ze świata zwierząt: na koniec

  Zmarł najstarszy kanarek na świecie. Miał 87 lat

  Polubione przez 3 ludzi

 8. Kilka dni temu amerykański NIK – Government Accountability Office (GAO) – opublikował raport nt. modernizacji systemu Patriot. Według niego system w obecnej postaci nie spełnia wymagań wojsk. Jego techniczne rozwiązania sprawiają, że system obrony powietrznej i antyrakietowej USA jest nieszczelny. Raport zwraca uwagę na zawodny radar niedający możliwości dookrężnego rozpoznania, problemy z oprogramowaniem. Podkreśla, że system nie spełnia wymagań w pracy bez tzw. krytycznej usterki. Wymagane jest 20 godz., Patriot bezusterkowo pracuje średnio 11 godz. 70 proc. usterek było udziałem radaru. Czas napraw systemu pozbawia chronione obiekty osłony.

  Polscy politycy i wojskowi stoją więc przed nie lada wyzwaniem. Poprzedni rząd ogłosił wybór systemu Patriot w ramach programu „Wisła” – decyzja do dziś niewyjaśniona, bo podjęta poza wszelkimi obowiązującymi procedurami.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Amerykanski-NIK-a-sprawa-polska,wid,18492970,wiadomosc.html?ticaid=117ac9

  Polubione przez 4 ludzi

 9. Polskę czeka kryzys demograficzny. Eksperci: 500+ to za mało
  Liczba mieszkańców Polski sukcesywnie spada. Z najnowszych wyliczeń GUS wynika, że w pierwszym półroczu ubyło 15 tys. osób. Oznacza to, że 2016 jest piątym rokiem z kolei, w którym populacja naszego kraju się kurczy. Czy program Rodzina 500+ – jak twierdzi rząd – jest w stanie odwrócić tę tendencję?

  Ekonomiści nie mają wątpliwości: Polskę czeka kryzys, o jakim nam się nie śniło. Za brak przemyślanej polityki demograficznej słono zapłacimy my, nasze dzieci i wnuki. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu mieszkało w Polsce 38,422 mln osób. Pół roku wcześniej było nas 38,437 mln.

  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polske-czeka-kryzys-demograficzny-eksperci,33,0,2148641.html

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Witam,

  Widze że Szef zamieścił „nowy dzień” – ja mam problem bo nie mozna dodawac wpisów! 😦

  Do momentu aż się wyjaśni – dodam z doskoku – że własnie zakończyło się spotkanie delegacji amerykańskiej i rosyjskiej a potem rozmowa w cztery oczy WWP – Obama na G20.
  Przedmiotem rozmów była podobno Syria i Ukraina – tak zapowiadano wcześniej..
  Z NIEZWYKLE zdawkowych komentarzy wynika, że przywódcy zupełnie sie nie porozumieli a zapowiadany przełom i wystąpienie Obamy jako ten „dobry policjant” – w odróżnieniu od „demokratki” Hilarii nie wyszło…

  Kilka linków

  Mem na dobry humor:
  .https://pp.vk.me/c604325/v604325366/4397e/L6F80mkVGKU.jpg

  .https://pp.vk.me/c637528/v637528600/9f74/us4leI5ADiM.jpg
  Обама отомстил китайцам, прилепив жвачку на спинку кресла в зале заседаний.

  Mem o tym o co chodzi w wojnie domowej
  .https://pp.vk.me/c631529/v631529234/499b0/06Twn5r1Mac.jpg

  Кстати, товарищу Обаменко в Китае даже трап к самолёту не подали, чтобы знал, где его место))
  .https://pp.vk.me/c630725/v630725907/5eff7/nQt0LRUV3aw.jpg

  .https://pp.vk.me/c636531/v636531338/230aa/GkFXruwsxgg.jpg

  .https://pp.vk.me/c630716/v630716155/49f13/rgsxogNIKmI.jpg

  .https://pp.vk.me/c604523/v604523567/27ad9/Lfw1AB-1zc4.jpg

  .https://pp.vk.me/c630231/v630231592/529b4/xQdcNXhPfNE.jpg

  Весь мир с ними. Ну почти весь…
  .https://pp.vk.me/c631225/v631225946/46c30/ZatFlRD5XWk.jpg

  Wczorajsi podpalacze telefizji Inter w Kijowie zostali wypuszczeni na wolnośc a teraz znów się przygotowują do ponownego „szturmu” budynku
  http://nahnews.org/914132-nacionalisty-v-maskax-i-kamuflyazhe-gotovyat-shturm-zdaniya-telekanala-inter/

  Jens Stoltenberg – odlotowo – plus w linku mapki z Donbasu aktualne
  http://politpuzzle.ru/41038-jens-stoltenberg-generator-bredovyh-idej-dlya-ukrainy/
  .https://pp.vk.me/c636417/v636417494/232d0/KM8eAl5IhmM.jpg
  .https://pp.vk.me/c636417/v636417229/246c8/8x1SCxtvUQk.jpg
  .https://pp.vk.me/c636417/v636417937/217aa/vvT2r19uKqI.jpg

  Cicha broń opołczeńców
  .http://rusvesna.su/news/1473026414

  Nowa wunderwaffe banderowców
  .https://pp.vk.me/c636318/v636318576/25451/txE2Dmg_2j4.jpg

  Piakin o nowym pokoleniu banderowców
  .https://youtu.be/bC8k0l8axqE

  Гуляй-поле: Шокирующее видео задержания мужчины в Киеве “гламурной полицией”
  .https://youtu.be/kE2Zq6LdWzg
  http://www.politnavigator.net/gulyajj-pole-shokiruyushhee-video-zaderzhaniya-muzhchiny-v-kieve-glamurnojj-policiejj.html

  Wieści ukraińsko-tureckie. Na tureckim statku który cumuje w Odessie doszło do bijatyki i riezania nożami. Kapitan stracił duzo krwi ale zyje
  http://rusvesna.su/news/1473064400

  США на Украине атаковали приграничные с РФ районы биологическим оружием (Видео)
  .https://youtu.be/43FVQI87_XM
  https://cont.ws/post/363708

  Ukry stracili drona pod Zajcewem
  http://antimaydan.info/2016/09/ukrainskie_voennye_otpravili_glaza_v_zajcevo_a_zabrat_ne_mogut_635705.html
  http://www.novorosinform.org/news/60031

  Удар по пропаганде: на территории Новороссии подавлено вещание украинских телеканалов
  http://rusvesna.su/news/1473000215

  Ukry działaja jak dajesz. Materiały do produkcji bomb
  http://eastdiary.livejournal.com/164452.html

  O Poroszence przekraczającym kolejne granice idiotyzmów
  http://mpsh.ru/14999-poroshenko-pereshel-grani-razumnogo.html

  Jednocześnie ten sam Poroszenka nie trzyma kasy w ukraińskich bankach ale w Rosji!
  http://rusvesna.su/news/1472988539

  Film od Opołczenia
  http://news-front.info/2016/09/04/rabota-minomyotnogo-raschyota-armii-dnr/
  .https://youtu.be/-npHF0d2Yr8

  O wczoraj podawanej przez Szefa informacji o wyborach Miss Ukraina
  .https://youtu.be/uWDCImhjBW8

  Pozdrawiam!

  Polubione przez 4 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.