Wojna domowa na Ukrainie 18.09.2016r.- 571 dzień od nowego rozejmu.


Ukraiński heroj w strefie ATO z trofeami albo po prostu suszy swoją bieliznę.

Wczoraj przy okazji 77 rocznicy zajęcia przez rosyjskie wojska Kresów Wschodnich szef MON Antoni Macierewicz miał kolejną okazję aby popisać się swoją wiedzą historyczną i ogólną elokwencją.

Na dziedzińcu Muzeum Katyńskiego w Warszawie gdzie miały miejsce centralne uroczystości rocznicy 17 września 1939 roku, szef MON powiedział:

Istotą daty 17 września jest to niebywałe męczeństwo, które trwało przez następne dziesięciolecia, ale także dążenie dwóch wielkich potęg do zniszczenia państwa i narodu polskiego (…) Trzeba się dzisiaj pochylić i zastanowić, skąd ta niebywała siła w narodzie polskim, że mimo tak niebywałych klęsk, tak straszliwych ciosów, przetrwał te wszystkie czasy. Czasy nie tylko mordowania ciała, ale także czasy mordowania ducha polskiego, który mimo to zdołał się odrodzić, odbudować niepodległe państwo i – jak widzimy dzisiaj – także przywraca pamięć o swojej wielkości, godności i działaniu (…) Trzeba też przywołać tego wielkiego ducha narodu polskiego, który kazał nigdy się nie poddawać. Sprawił, że to niebywałe męczeństwo, którego nie sposób szukać na całym świecie – ta próba zagłady wielkiego europejskiego narodu przez zmowę dwóch potęg światowych i milczenie, i zdradę własnych sojuszników – to wszystko zostało przezwyciężone mocą wielkiego ducha polskiego, mocą naszej tradycji narodowej, mocą naszej wiary, która kazała nigdy się nie poddawać i nie ustępować

Natomiast uczestnicząca w uroczystości przewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Anna Maria Anders- nota bene córka generała Władysława Andersa- dodała, że:

Prześladowania dotykały całe rodziny i grupy społeczne. Wielu ginęło zanim dotarło do miejsca przeznaczenia, inni nie przeżyli ciężkich warunków katorgi. Dla wielu był to początek drogi do miejsca stracenia w Katyniu, Charkowie, Miednoje”

Na dziedzińcu Muzeum Katyńskiego nie mogło zabraknąć oczywiście głównego dowódcy żołnierskich dusz czyli generała brygady biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, który- poza tym, że fraza o tym aby miłować  bliźniego swego i przykazanie żeby nie zabijać, nie powinny nigdy schodzić z jego usta, zamiast tego zwrócił uwagę na co innego, a mianowicie jak rzekł:

Nie da się budować przyszłości na kłamstwie. Przyszłość i zbliżenie narodów mogą dokonać się jedynie na fundamencie prawdy

I te słowa należałoby przede wszystkim zadedykować tak Antoniemu Macierewiczowi- coby nie mówić z wykształcenia historyka, a więc prawda historyczna nie powinna być obca, jak i innym liderom z jego obozu politycznego.

A więc konsekwencje zajęcia przez Armię Czerwoną Kresów Wschodnich II RP w dniu 17 września 1939 roku są oczywiste i nie należy nad nimi dyskutować, natomiast w tym wszystkim najważniejsze jest to czego nie porusza przy tej okazji żaden rusofob, a więc co do tego doprowadziło?

Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że doprowadziła do tego bardzo źle prowadzona polityka ówcześnie rządzącego obozu politycznego w Polsce, co zakończyło się zdradą naszych zachodnich sojuszników, samotnie prowadzoną wojną z Niemcami i zajęciem jako strefy buforowej wschodnich terenów Polski przez rosyjskie wojska, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.

Tak więc dziś biorąc to wszystko pod uwagę należy wyciągać z tych faktów prawidłowe wnioski, a wnioski są równie oczywiste jak fakty historyczne dotyczące wojny a następnie okupacji Polski.

Otóż, przede wszystkim trzeba dobierać sobie właściwych sojuszników, i to nie zawsze takich, których się lubi, ważne jest aby sojusze były skuteczne.

Dlatego też mówienie dzisiaj przez Antoniego Macierewicza, ze dzięki niemu Polacy mogą się czuć bezpiecznie, bo stacjonować rotacyjnie na terenie naszego kraju będzie jedna amerykańska brygada pancerna i jeden batalion wojsk NATO oraz powstanie nasza tajna i cudowna broń na „ruską agresję”, czyli tarcza antyrakietowa i bataliony Obrony Terytorialnej, jest dokładnie takim samym budowaniu fikcji i okłamywaniu społeczeństwa, jak w przedwrześniowej Polsce propagandowe hasło, że „Nie oddamy nawet guzika”.

Wtedy, w tych tragicznych chwila dla narodu polskiego, gdy sprawcy tej traumy bezpiecznie uciekli z narodowym złotem za granicę, nie tylko oddaliśmy guzik, ale wszystko- łącznie z życiem wielu milionów Polaków.

Takie były konsekwencje złych rządów, które zaprowadziły Polaków- wykorzystując ich naiwność i prostoduszność-  nad skraj przepaści.

Dlatego dziś powtarzanie tej samej drogi, już nie jest cynizmem, ale zbrodnią, bo konsekwencje mogą być jeszcze bardziej tragiczne.

Na koniec tego wstępu zamieszczę treść „Układu o pomocy wzajemnej między Polską a Wielką Brytanią” podpisanego w dniu 25 sierpnia 1939 roku, który doprowadził do tego zła, które dotknęło Polaków w czasie pięciu lat okupacji i powojennego ładu przehandlowanej przez Aliantów Zachodnich. Dodam jeszcze, że cyniczna gra brytyjskich władz podpisujących z Polską układu sojuszniczego o wzajemnej pomocy, było to, że Londyn usiłował wciągnąć ZSSR do koalicji antyhitlerowskiej zamierzając zapłacić mu za nią wschodnimi województwami Polski. Gdy się to nie udało, a 17 września 1939 roku Armia Czerwona wzięła sobie to czym Brytyjczycy chcieli zahandlować wbrew Polsce, to my ponieśliśmy tego konsekwencje, a Polska stała się tylko przedmiotem polityki międzynarodowej w rękach wielkich mocarstw.

Tak się kończy budowanie słomianych sojuszy, a nie prowadzenie samodzielnej dla dobra kraju polityki wewnętrznej i międzynarodowej.

AGREED POLISH TEXT

Rząd Polski i Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pragnąc oprzeć na stałej podstawie współpracę między swymi krajami, wynikającą z zapewnień pomocy wzajemnej o charakterze obronnym, które już wymieniły, postanowiły zawrzeć Układ w tym celu i wyznaczyły na swych Pełnomocników:

Rząd Polski :

Jego Ekscelencję Pana Edwarda Raczyńskiego, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie,

Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

Jaśnie Wielmożnego Wicehrabiego Halifaxa, K.G., G.C.S.I., G.C.LE., Głównego Sekretarza Stanu dla Spraw Zagranicznych,

którzy, po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za będące w dobrej i należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Artykuł 1

W razie gdyby jedna ze stron umawiających się znalazła się w działaniach wojennych w stosunku do jednego z mocarstw europejskich na skutek agresji tego ostatniego przeciwko tejże stronie umawiającej się, druga strona umawiająca się udzieli bezzwłocznie stronie umawiającej się znajdującej się w działaniach wojennych wszelkiej pomocy i poparcia będących w jej mocy.

Artykuł 2

(1) Postanowienia Artykułu 1 stosują się również w razie jakiejkolwiek bądź akcji jednego z mocarstw europejskich, która by zagrażała wyraźnie, pośrednio lub bezpośrednio, niezawisłości jednej ze stron umawiających się, a która by była tego rodzaju, że ta strona umawiająca się uważałaby za żywotne przeciwstawić się jej swymi siłami zbrojnymi.

(2) Jeżeli jedna ze stron umawiających, się znalazłaby się w działaniach wojennych w stosunku do jednego z mocarstw europejskich na skutek akcji tego ostatniego, zagrażającej niezawisłości albo neutralności jednego z trzecich państw europejskich w ten sposób, że stanowiłaby wyraźną groźbę dla bezpieczeństwa tej strony umawiającej się, postanowienia Artykułu 1 będą się stosować, jednakże bez uszczerbku dla praw danego państwa trzeciego.

Artykuł 3

Jeżeli jedno z mocarstw europejskich czyniłoby próby podważenia niezawisłości Jednej ze stron umawiających się środkami gospodarczego przenikania albo w jakikolwiek inny sposób, strony umawiające się udzielą sobie wzajemnego poparcia w przeciwstawieniu się takim próbom. Jeżeliby to mocarstwo rozpoczęło następnie działania wojenne przeciw jednej ze stron umawiających się, postanowienia Artykułu 1 będą się stosować.

Artykuł 4

Sposoby stosowania zobowiązań pomocy wzajemnej, przewidzianych w niniejszym Układzie, są określane między kompetentnymi władzami wojskowymi, morskimi i lotniczymi umawiających się stron.

Artykuł 5

Bez uszczerbku dla sformułowanych powyżej zobowiązań umawiających się stron udzielenia sobie natychmiast wzajemnie pomocy i poparcia w chwili rozpoczęcia działań wojennych, umawiające się strony będą, wymieniać pełne i szybkie informacje na temat każdego wydarzenia, które by mogło zagrażać ich niezawisłości, a w szczególności na temat każdego wydarzenia mogącego grozić zastosowaniem powyższych zobowiązań.

Artykuł 6

(1) Umawiające się strony będą sobie wzajemnie komunikować teksty zobowiązań pomocy przeciw agresji, które zaciągnęły albo mogłyby zaciągnąć w przyszłości w stosunku do państw trzecich.

(2) W razie gdyby jedna ze stron umawiających się zamierzała zaciągnąć nowe zobowiązania tego rodzaju po wejściu w życie niniejszego Układu, będzie obowiązana z uwagi na dobre działanie tego ostatniego powiadomić o tym drugą umawiającą się stronę.

(3) Nowe zobowiązania, które by strony umawiające się mogły zaciągnąć w przyszłości, nie powinny ani ograniczać ich wzajemnych obowiązków określonych niniejszym Układem, ani stwarzać pośrednio nowych obowiązków między stroną umawiającą się, nieuczestniczącą w tych zobowiązaniach, a państwami trzecimi.

Artykuł 7

Jeżeliby strony umawiające się znalazły się w działaniach wojennych na skutek zastosowania niniejszego Układu, to nie zawrą one ani rozejmu, ani traktatu pokoju, jak tylko za wspólnym porozumieniem.

Artykuł 8

Niniejszy Układ jest zawarty na okres 5 lat.

Jeżeli nie będzie wypowiedziany na 6 miesięcy przed upływem tego okresu, pozostanie nadal w mocy, przy czym każda umawiająca się strona będzie miała wówczas prawo wypowiedzieć go w każdej chwili za sześcio-miesięcznym uprzedzeniem.

Niniejszy Układ wchodzi w życie w chwili podpisania.

Na dowód czego wyżej wymienieni pełnomocnicy podpisali niniejszy Układ i wycisnęli na nim swoje pieczęcie.

Sporządzone w języku angielskim w Londynie w dwóch egzemplarzach oryginalnych, dnia 25 sierpnia 1939 roku. Polski tekst będzie następnie ustalony między stronami umawiającymi się i oba teksty będą wówczas jednakowo miarodajne.
/-/ EDWARD RACZYŃSKI

/-/ HALIFAX

Tajny protokół

Załączony do układu o pomocy wzajemnej, podpisany w Londynie dnia 25 sierpnia 1939

Rząd Polski i Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii zgodnie uważają następującą wykładnię Układu o Pomocy Wzajemnej, podpisanego w dniu dzisiejszym, jako jedyną autentyczną i obowiązującą:

1.

(a) Przez określenie „jedno z mocarstw europejskich” używane w Układzie należy rozumieć Niemcy.

(b) W razie akcji w rozumieniu Artykułu 1-ego albo 2-ego Układu ze strony mocarstwa europejskiego innego niż Niemcy, umawiające się strony będą się konsultować co do środków, które mają być wspólnie zastosowanie.

2.

(a) Oba Rządy będą określać od czasu do czasu, za wspólną zgodą, hipotetyczne wypadki akcji Niemiec, wchodzące w zakres Artykułu 2-ego powyższego Układu.

(b) Aż do chwili, kiedy oba Rządy zgodziły się na zmianę następujących postanowień niniejszego paragrafu, będą one uważać: że wypadek przewidziany w paragrafie (1) Artykułu 2-ego Układu dotyczy Wolnego Miasta Gdańska i że wypadki przewidziane w paragrafie (2) Artykułu 2-ego dotyczą Belgii, Holandii i Litwy.

(c) Łotwa i Estonia będą uważane przez oba Rządy jako objęte listą państw przewidzianych w paragrafie (2) Artykułu 2-ego z chwilą, kiedy Układ o Pomocy Wzajemnej między Zjednoczonym Królestwem a jednym z państw trzecich, obejmujący te dwa kraje, wejdzie w życie.

(d) Jeśli chodzi o Rumunię, Rząd Zjednoczonego Królestwa powołuje się na gwarancję, której udzielił temu krajowi; a Rząd Polski powołuje się na wzajemne zobowiązania aliansu polsko-rumuńskiego, którego Polska nigdy nie uważała za nie do pogodzenia ze swą tradycyjną przyjaźnią dla Węgier.

3. Zobowiązania, o których mowa w Artykule 6-ym Układu, jeżeliby miały być zawarte przez jedną z umawiających się stron z państwami trzecimi, musiałyby koniecznie być ujęte w ten sposób, ażeby ich wykonanie nie mogło nigdy naruszyć suwerenności ani nietykalności terytorialnej drugiej umawiającej się strony.

4. Niniejszy Protokół stanowi nierozdzielną część Układu z dnia dzisiejszego, którego zakresu nie przekracza.
Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w języku angielskim w Londynie w dwóch egzemplarzach oryginalnych, dnia 25 sierpnia 1939 roku. Polski tekst będzie następnie ustalony między stronami umawiającymi się i oba teksty będą wówczas jednakowo miarodajne.

(L.S.) EDWARD RACZYŃSKI

(L.S.) HALIFAX

Co tu można do tego jeszcze dodać?- Oto chodzi, że nic!

No  może tylko to, że innym naszym ważnym wtedy „sojusznikiem”, na którym opierano bezpieczeństwo Polski, była Francja:

http://portalwiedzy.onet.pl/25033,,,,polsko_francuska_umowa_sojusznicza,haslo.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Anders

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Guzdek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polsko-brytyjski_uk%C5%82ad_sojuszniczy

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W dniu wczorajszym można powiedzieć, że zaczął działać rozejm.

W zasadzie wszędzie była cisza, poza obszarem pomiędzy Awdiejewką a północnymi obrzeżami Doniecka, gdzie ukraińscy żołnierze ostrzałem w kierunki pozycji obronnych sił powstańczych prowokowali wymianę ognia.

Podobna sytuacja miała miejsce na ługańskim odcinku frontu gdzie w nocy z soboty na niedzielę ukraińscy żołnierze przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm przeprowadzili dwukrotny ostrzał pozycji Milicji Ludowej ŁRL, w rejonie Łozowoje i Niżnego Łozowoje.

Natomiast wg. opublikowanego dziś rano raportu dobowego przez biuro prasowe ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego tzw. operację antyterrorystyczną (ATO) w Donbasie, „rosyjscy okupanci” mieli się dopuścić 26 razy do złamania warunków zawieszenia broni, w tym: w rejonie obrzeży Doniecka i Awdiejewki oraz Łozowego i na wschód od Mariupola:

***

 

Na koniec kilka zdjęć:

Uroczyste przekazanie kluczy do nowych domów wybudowanych przez władze DRL dla cywilów, którzy w wyniku działań wojennych utracili dach nad głową.

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

Pozdrawiam.

Reklamy

118 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 18.09.2016r.- 571 dzień od nowego rozejmu.

 1. „Zawieszenie broni” na Donbasie ciąg dalszy. „Wolontariusze ATO” alarmowali wczoraj o przepełnieniu w szpitalu woskowym w Dnieprze (dawniej Dniepropietrowsk) gdzie ma znajdować się 240 (sic!) „kontuzjowanych” „bojców ATO” (ДРУЗЬЯ!ГОСПИТАЛЬ ДНЕПРА ПЕРЕПОЛНЕН 240 ЧЕЛОВЕК!!!В реанимации ребята тяжелые с ампутациями!!!)…
  >https://www.facebook.com/groups/924706400897311/permalink/1330232737011340/

  Polubione przez 6 ludzi

  • weekend był to pewnie się rozrywali granatami, strzelali do siebie nawaleni i nacpani itd.. jak to ukry. A paru złapało kontuzje z powodu tego, że zaczepili opołoczeńców.

   Polubione przez 5 ludzi

 2. Dzisiaj w Kijowie, obywatel Ukrainy szedł z zoną obywatelka Rosji do Ambasady Rosji ponieważ ona chciała zagłosować PRZECIWKO PUTINOWI, NA PROZACHODNIA I PROUKRAIŃSKĄ PARTIE PARNAS. No nie doszli, bo spotkali PROZACHODNICH I PRZECIWNYCH PUTINOWI „UKRAIŃSKICH PATRIOTÓW”…

  Ps. Partia PARNAS (lub PORNOS jak kto woli) nie przekroczyła progu wyborczego, „Eta Putin winowat”…

  Polubione przez 7 ludzi

 3. Witam kilkoma linkami wieczornymi których nie zauwazyłem wyżej…

  We Francji przebywała z robocza wizytą wierchuszka Gazpromu. Rozmawiano o dobrze rozwijającej się współpracy (wzrost importu rosyjskiego gazu przez Francję o 27 %)
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_51062%2Fall

  Cudny tekst o tym jak rozmawiała Merkelowa z Poroszenką o obie strony całkowicie różnie opisują te rozmowę! Poroszence czas się chyba kończy!
  http://antifashist.com/item/kancelyariya-poroshenko-perevrala-razgovor-s-merkel.html

  jak nie płacić kredytu – patent rosyjski
  .https://pp.vk.me/c631329/v631329724/41021/88G2eMP_ENQ.jpg

  .https://youtu.be/opnVjKHxog8
  ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ НЕМЦЫ׃ РОССИЯ УЖЕ ДАВНО ПРЕВЗОШЛА АРМИЮ

  W „dzikiej” Rosji, po 30 latach powolnych działań w końcu nowy helikopter – Mi-38. Na razie wersja cywilna, za dwa lata wojskowa
  .http://novorusmir.ru/archives/16386

  Plus bonus ze zdjęciami o Mi-10
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_51040%2Fall

  .https://youtu.be/bPmhQI8KH88
  Танкисты ДНР и ЛНР – защитники Донбасса

  Ile jest nazistów na u-krainie?
  http://john-connor85.livejournal.com/180503.html

  Graham:
  .https://youtu.be/TZClaXYcN3s
  Новое!
  Спросил ВСУ солдата „Почему ВСУ убивают мирных жителей на Донбассе?”

  Новое!!
  Разговор с Владимиром Жемчугов, украинский диверсант
  .https://www.youtube.com/watch?v=IuTrYXoiDgk

  +
  .https://youtu.be/ONYLKs03pf8

  Kto sponsoruje Nadię S.?
  http://rusvesna.su/news/1474040622
  .https://youtu.be/CRkzQcZNKmo

  Утром деньги вечером стулья
  .https://pp.vk.me/c626621/v626621710/3b446/XXi1HDXGBRM.jpg
  Eurokomisja nie da ukrom obiecanych 600 mln euro aż ukry zgodzą się na eksport drewna = czytaj wycięcie lasów

  Takie OT o samolotach i UFO
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_50977%2Fall
  https://levhudoi.blogspot.ru/2015/09/blog-post_23.html

  Zdjęcia z DOniecka dodatkowe do wcześniej zamieszczanych
  http://dan-news.info/obschestvo/foto-v-centre-donecka-otkrylsya-masshtabnyj-festival-kuznechnogo-masterstva.html
  ФОТО: В центре Донецка открылся масштабный фестиваль кузнечного мастерства
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_50971%2Fall

  МИХАИЛ ПОГРЕБИНСКИЙ ВМЕСТЕ С РУСЛАНОМ БОРТНИКОМ КОММЕНТИРУЮТ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ.
  .https://youtu.be/0WwOjaFnNHg

  O kasie interesująco – które ogniwo w łańcuchu pierwsze się zerwie?
  http://news-front.info/2016/09/17/kto-kryaknet-pervym-oleg-makarenko/

  Сводная команда Народной милиции ЛНР победила в общекомандном зачете соревнований танковых экипажей Донецкой и Луганской Народных Республик на полигоне „Торез” в ДНР. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

  „Вчера, 16 сентября, состоялся заключительный этап состязаний танковых подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик, в результате которых команда Народной милиции Луганской Народной Республики стала победителем в командном зачете. В общем зачете наши танковые экипажи более чем на четыре минуты опередили команду ДНР”, – рассказал он.
  https://vk.com/video-82643692_456241959?list=b02d74a7b77408314d
  .https://youtu.be/RfLtSeVcwKs

  jak ukry „obchodzą” rozejm?
  http://eastdiary.livejournal.com/180536.html

  O tym jak Polska z Hitlerem Czechosłowację likwidowała. Interesujące zdjęcia z holenderskich gazet tamtych dni
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_50961%2Fall

  Na koniec magazynku linków dziwnych – bo z dziwacznej Krainy – mem bez kropki! DOBRANOC!

  +
  .https://pp.vk.me/c626621/v626621710/3b41c/nCkIqIKwVh8.jpg

  Polubione przez 4 ludzi

 4. Wynik akcji „Papież dla Ukrainy” to 8 mln euro zebranych w Europie na pomoc dla biednych ludzi Ukrainy. Założeniem była pomoc dla wszystkich potrzebujących, w tym w Doniecku, Ługańsku i w strefie rozgraniczenia.
  Obecnie rozpoczął pracę komitet rozdzielania pomocy humanitarnej, z udziałem przedstawiciela Caritasu z Rzymu. Siedziba komitetu to Zaporoże.
  Watykan ma chyba złudzenia, że pomoc rzeczywiście trafi do biednych ludzi Donbasu.

  http://www.politnavigator.net/papa-rimskijj-sobral-dlya-bednykh-zhitelejj-donbassa-8-millionov-evro.html

  Polubione przez 4 ludzi

 5. Rzekomo Polska wysłała na DOnbas / do banderowców/ nasz specnaz
  https://cont.ws/post/376012
  http://www.o2.pl/artykul/polska-wyslala-uzbrojonych-komandosow-do-donbasu-6037589194024065a
  Tajna misja polskich komandosów na Ukrainie? Andrzej Rozenek w tekście „Macierewicz zbrojnie prowokuje Rosję” pisze, że 18 „specjalsów” z jednostki JW 4101 z Lublińca w towarzystwie oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego od miesiąca znajdować się ma w Donbasie, 80 km od linii frontu. Informatorzy donieśli, że pojechali tam kilkoma terenówkami Toyota Hilux. Zabrali duży zapas żywności i amunicji. Na każdego przypadać ma 2000 sztuk amunicji. Mieszkają w „jakiejś agroturystyce”.

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Szaleniec Antek M. vel Springer z herbu „pancerna smoleńska brzoza” w swym szaleństwie jest groźny dla otoczenia. / Prokuratura RP ! zgłaszam to oficjalnie / .

  Po raz kolejny prowokuje Rosję ?

  Tym razem wykorzystuje do tego celu komandosów z JW 4101 w Lublińcu .

  Polska wysłała uzbrojonych komandosów do Donbasu?

  Tygodnik „NIE” alarmuje, że polskie władze swoimi ruchami mogą doprowadzić do konfliktu z Rosją.

  Tajna misja polskich komandosów na Ukrainie? Andrzej Rozenek w tekście „Macierewicz zbrojnie prowokuje Rosję” pisze, że 18 „specjalsów” z jednostki JW 4101 z Lublińca w towarzystwie oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego od miesiąca znajdować się ma w Donbasie, 80 km od linii frontu. Informatorzy donieśli, że pojechali tam kilkoma terenówkami Toyota Hilux. Zabrali duży zapas żywności i amunicji. Na każdego przypadać ma 2000 sztuk amunicji. Mieszkają w „jakiejś agroturystyce”.

  http://www.o2.pl/artykul/polska-wyslala-uzbrojonych-komandosow-do-donbasu-6037589194024065a

  Jako były komandos i oficer kontrwywiadu wojskowego JW 4101 zwracam się do wszystkich żołnierzy tej jednostki z apelem o obywatelskie /żołnierskie/ nieposłuszeństwo wobec zbrodniczych wobec Polski i Rosji oraz światowego pokoju poczynań Antoniego Macierewicza.

  Łódź, dnia 19 września 2016 r. komandos kpt. Michał Jarzyński

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.