Wojna domowa na Ukrainie 9.08.2017r.- 895 dzień od nowego rozejmu.


 

 

Ukraiński T-64BM „Bułat”.

 

W kolejną rocznicę „Cudu nad Wisłą”, prezydent Andrzej Duda nie wręczy nominacji generalskich w obchodzonym tego samego dnia Święta Wojska Polskiego. Powodem jest brak uzgodnień dotyczących nowego systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP.

 

 

Brak decyzji Andrzeja Dudy ws. nominacji generalskich  został zinterpretowany jako kolejny element sporu pomiędzy Prezydentem RP a szefem MON Antonim Macierewiczem.

Chodzi o to, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) przy kancelarii prezydenta wydało komunikat w związku z rozpoczęciem przez podlegającą szefowi MON Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) postępowania sprawdzającego wobec dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego.

W odpowiedzi na takie działania szefa MON, biuro BBN podległe prezydentowi Andrzejowi Dudzie wydało oświadczenie, że:

„Obecnie Prezydent RP nie dysponuje jakimikolwiek informacjami mogącymi podważyć zaufanie do gen. J. Kraszewskiego.”

Według tego komunikatu BBN, szef MON Antoni Macierewicz od dłuższego czasu formułował wobec generała nieformalne zarzuty, mające podważyć jego wiarygodność. O sprawie powiadomiona została premier Beata Szydło oraz minister koordynator ds. służb specjalnych.

W odpowiedzi MON stwierdziło, że informacje dotyczące postępowania sprawdzającego wobec dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego niezwłocznie po zakończeniu procedury zostaną przekazane szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

BBN zaznaczył z kolei, że gen. Kraszewski odpowiada m.in. za przygotowywanie analiz w kwestiach dotyczących zwierzchnictwa prezydenta nad siłami zbrojnymi, merytoryczną ocenę koncepcji przygotowywanych przez MON oraz analizę systemu kierowania i dowodzenia wojskiem i związanych z tym decyzji personalnych, dotyczących również nominacji generalskich. Co za tym idzie, brak dostępu do informacji niejawnych utrudnia mu wykonywanie obowiązków w pełnym wymiarze.

No i w efekcie tego sporu, prezydent Andrzej Duda podjął nieodwołalną decyzję, że 15 sierpnia br. nie odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich oraz admiralskich w Siłach Zbrojnych RP. W jego ocenie, trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich.

Jednocześnie Andrzej Duda jest przekonany, że w ramach wzajemnej współpracy BBN z szefem MON Antonim Macierewiczem zostaną wreszcie zawarte  konkretne rozwiązania dotyczące systemu kierowania i dowodzenia zostaną wypracowane w najbliższym czasie. Spełnienie tego warunku ma dopiero umożliwić podjęcie Andrzejowi Dudzie adekwatnych decyzji kadrowych.

Osią sporu pomiędzy MON, a prezydentem Andrzejem Dudą jest przyszły kształt systemu dowodzenia i kierowania SZ RP, w tym umiejscowienie dowództwa połączonego.

Potwierdził to  szef BBN Paweł Soloch, który stwierdził, że prezydent skłania się ku wydzieleniu do tej roli osobnej instytucji, zaś MON – ku strukturze w ramach Sztabu Generalnego WP. W Koncepcji Obronnej RP, w jego jawnej części Strategicznego Przeglądu Obronnego, rolę obecnego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ma objąć nowo formowany Inspektorat Szkolenia i Dowodzenia.

Chodzi więc tu o nie sztuczne koncentrowanie podejmowania decyzji pod jednym zwierzchnictwem, a więc znajdować się w rękach szefa MON. Dowodzić tego mogą choćby ostatnie przetasowania na najwyższych stanowiskach  dowódczych w polskiej armii oraz masowe awanse zaufanych wobec Antoniego Macierewicza oficerów, w tym generałów i admirałów.

Czyli, że decyzja prezydenta Andrzeja Dudy stanęła w poprzek realizowanej od dwóch lat przez obecnego szefa MON podporządkowania sobie całości dowodzenia nad PSZ. A więc jego marzeniom o zostaniu dyktatorem 🙂

W odpowiedzi na te działania prezydenta Andrzeja Dudy, rzecznik prasowy MON, mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz, zamieściła na łamach portalu informacyjnego MON stosowny komunikat, który nie dość, że nie wyjaśnia istoty konfliktu na linii prezydent-szef MON, ale jeszcze bardziej go zaciemnił:

„08 VIII 2007 Komunikat MON
W związku z informacją Biura Bezpieczeństwa Narodowego o odłożeniu nominacji generalskich do czasu uzgodnienia nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi (SKiD) Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśnia:

1. Konieczność przywrócenia jednolitego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP była i jest priorytetem rządu Premier Beaty Szydło, w tym ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który podnosił tę kwestię począwszy od 2014 r.

2. Projekt takich zmian został wypracowany w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego przeprowadzonego przez MON, a którego wyniki zostały przekazane Biuru Bezpieczeństwa Narodowego. W pracach nad nowym modelem systemu dowodzenia brali udział przedstawiciele Prezydenta RP (konkretnie Biura Bezpieczeństwa Narodowego). Następnie model ten był weryfikowany w ramach ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. ZIMA ’17, w którym także brali udział przedstawiciele Prezydenta RP.

3. Na prośbę Szefa BBN odbył się cykl spotkań konsultacyjnych z udziałem podsekretarza stanu w MON Tomasza Szatkowskiego, mających na celu wymianę poglądów oraz udzielenie niezbędnych wyjaśnień Szefowi BBN. Dodatkowo w maju br. do konsultacji Prezydenta RP został przesłany przez MON projekt nowelizacji ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw w zakresie reformy SKiD.

4. Proponowany projekt przywraca jednolitość dowodzenia armią, znacznie poszerza kompetencje Prezydenta RP, na ile pozwalają na to przepisy obowiązującej Konstytucji RP, oraz dostosowuje cały system do współdziałania z sojuszniczymi siłami NATO, uwzględniając wymogi narodowego bezpieczeństwa Polski.

5. Trzeba podkreślić, że decyzje personalne, kluczowe dla nowego systemu kierowania i dowodzenia zostały, na wniosek Pani Premier i MON, podjęte przez Prezydenta RP w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Kwestie będące wciąż jeszcze przedmiotem dyskusji nie mają znaczenia zasadniczego i mogą zostać uzgodnione w toku dalszych konsultacji.

6. Zmiany zaprojektowane w ramach realizacji Strategicznego Przeglądu Obronnego mają na celu dostosowanie armii do nowych wyzwań wynikających z narastającego zagrożenia zewnętrznego oraz z wieloletnich zaniedbań organizacyjnych, personalnych, strategicznych i dotyczących kierunków modernizacji technicznej armii. Kluczowym czynnikiem tych zmian jest ukształtowanie nowej kadry dowódczej. Bez niej wszystkie pozostałe reformy mogą zostać zaprzepaszczone.  Świadczą o tym dobitnie błędy, jakie popełniono w ciągu ubiegłych 27 lat, a które z trudem są obecnie naprawiane.  

 

mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz

rzecznik prasowy MON

 

Co się możemy dowiedzieć z tego komunikatu?

A więc: po pierwsze, że „konieczne jest przywrócenie jednolitego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP”, a więc skoncentrowanie dowodzenia pod jednym dowództwem. I jakoby popiera to dodatkowo premier Beata Szydło, która ma tyle wiedzy o wojskowości, co dajmy na to krawcowa o budowie rakiet kosmicznych.

Po drugie: okazuje się, że projekt był już uzgadniany i weryfikowany na drodze intensywnych konsultacji pomiędzy przedstawicielem MON, a szefem BBN, ale jednocześnie, że NIE ZOSTAŁ UZGODNIONY.

Po trzecie: okazuje się, że wg. interpretacji przekazanej przez rzecznika prasowego MON, projekt zmiany dowodzenia PSZ nie skupia władzy w rękach szefa MON, tylko „znacznie poszerza kompetencje Prezydenta RP”. Oczywiście wszystko to zawoalowane zostało „dostosowywaniem cały system do współdziałania z sojuszniczymi siłami NATO, uwzględniając wymogi narodowego bezpieczeństwa Polski”.

A więc koncentracja władzy w MON podyktowana ma być, „dostosowaniem całego system do współdziałania z sojuszniczymi siłami NATO” oraz  „wymogami narodowego bezpieczeństwa Polski”.

Po czwarte: w komunikacie lekceważy się (bardzo zresztą niekonsekwentnie w świetle tego co napisano na końcu komunikatu MON) sprawę odmowy podpisania 12 nominacji generalskich przez prezydenta Dudę, bo jakoby „decyzje personalne, kluczowe dla nowego systemu kierowania i dowodzenia zostały, na wniosek Pani Premier i MON” już wcześniej zostały „podjęte przez Prezydenta RP w ciągu ubiegłych 12 miesięcy”.

No i wreszcie po piąte: zmiany wprowadzane przez szefa MON, „mają na celu dostosowanie armii do nowych wyzwań wynikających z narastającego zagrożenia zewnętrznego oraz z wieloletnich zaniedbań organizacyjnych, personalnych, strategicznych i dotyczących kierunków modernizacji technicznej armii. Kluczowym czynnikiem tych zmian jest ukształtowanie nowej kadry dowódczej”.

Problem tylko w tym, że nie było wcześniej żadnych zaniedbań, no i oczywiście zagrożenie Polski jest tylko frazą propagandową mającą uzasadnić właśnie podejmowane przez szefa MON próby narzucenia przez niego PSZ swej dominującej pozycji- jedynego wodza 🙂

Poza tym w komunikacie MON posłużono się małym, ale wrednym wobec prezydenta Dudy szantażykiem, pisząc w nim, że wobec „zmian zaprojektowanych w ramach realizacji Strategicznego Przeglądu Obronnego” przez obecne szefostwo MON, ich „kluczowym czynnikiem (…) jest ukształtowanie nowej kadry dowódczej. Bez niej wszystkie pozostałe reformy mogą zostać zaprzepaszczone”.

A więc wszystko to co robi szef MON ma być, wg. interpretacji służby prasowej resortu obrony narodowej,  podyktowane wyłącznie zapewnieniem nam bezpieczeństwa.

Podsumowując na koniec, tą skandaliczną sytuację, kiedy brudy na szczytach władzy zaczęły być prane publicznie, że historia zna wielu takich, którzy pełni poświęceń osobistych chcieli narody uszczęśliwić na siłę. A kończyło się to zawsze wielką dla nich tragedią.

 

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/komunikat-mon-72017-08-08/.

 

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do kolejnej relacji z wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby sytuacja wzdłuż linii styku na donieckim odcinku frontu zmieniła się w niewielkim stopniu w porównaniu z poprzednimi dniami.

I tak, już około godziny 12:20 ukraińscy żołnierze przeprowadzili w kierunku Komiternowa na południowym odcinku frontu donieckiego, stosunkowo krótki, bo mniej więcej 40-minutowy ostrzał, ale za to bardzo intensywny ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm.

Wcześniej, bo około godziny 04:00, w rejonie Marinki, ukraińscy żołnierze przeprowadzili również intensywny ostrzał z moździerzy w kierunku stanowisk obronnych sił zbrojnych DRL. Ostrzał był na tyle intensywny, że spowodował rozerwanie się pocisku w lufie jednego z moździerzy. W rezultacie dwóch żołnierzy x200 i 5×300. Po stronie powstańców nie odnotowano żadnych strat.
Łącznie na tym odcinku frontu, w ciągu poprzedniego dnia i minionej nocy, ukraińscy żołnierze przy użyciu ciężkiej artylerii, moździerzy i opancerzonych wozów bojowych, a także granatników oraz broni maszynowej, 50 razy ostrzeliwali terytorium DRL, w rejonie 21 miejscowości na całej długości tego odcinka frontu.
Później zaś, w godzinach nocnych, ukraińscy żołnierze przeprowadzili intensywny ostrzał w rejonie wsi Komiternowa i Dzierzyńskoje, gdzie w wyniku tego zostało tam uszkodzonych pięć domów jednorodzinnych oraz kilka miejscowości, na skutek uszkodzenia linii energetycznych, zostało tam pozbawionych dopływu prądu elektrycznego.
Natomiast na obrzeżach dzielnicy Piotrowskiej w Doniecku, we wsi Aleksandrowka na ulicy Lenina nr. 19 ostał uszkodzony jedne budynek mieszkalny.

Poza tym, w ciągu minionej doby na ługańskim odcinku frontu, ukraińscy żołnierze przy użyciu: moździerzy kaliber 120 i 82 mm, a także opancerzonych wozów bojowych oraz granatników i broni maszynowej, 9 razy ostrzeliwali terytorium ŁRL. A tam rejon następujących miejscowości: Żiełoboka, Łogwinowa, Mołodzieżnoje, Kalinowa i Ałmaznoje.
Łącznie na ostrzeliwane tereny spadło około 55 pocisków moździerzowych.

 

 

W dniu wczorajszym szef sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy Wiktor Muzenko przekazał aktualne dane na temat ukraińskich strat w strefie ATO. A więc, wg. przedstawionych przez niego danych od początku prowadzenia operacji antyterrorystycznej przez ukraińskie siły zbrojne w Donbasie  zginąć miało w walce 2307 ukraińskich żołnierzy, a kolejne 871 osób są stratami poza bojowymi. Tak więc łącznie zginąć miało 3178 żołnierzy.

 

Poniżej raport dobowy udostępniony przez centrum prasowe sztabu ukraińskiego dowództwa wojskowego prowadzącego przeciwko ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie tzw. operację antyterrorystyczną (ATO):

#АТОподії
„Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18.00 8 серпня 2017 року
Сьогоднішній день не приніс повного спокою на землю Донбасу. Вже традиційно, вдень, російсько-окупаційні угруповання не проявляли особливої активності. Проте навіть незначне вогневе протистояння свідчить про небажання ворога дотримуватись Мінських угод.
Так, на Луганському напрямку, бойовики били із мінометів калібру 82 міліметри по наших позиціях неподалік Троїцького. А в районі Новозванівки бандити використовували гранатомети і великокаліберні кулемети.
Крім того, ворожа БМП працювала по наших опорних пунктах на підступах до Чермалика, що на Приморському напрямку. Також, близько 4 ранку, незаконні збройні формування розпочали обстріл українських укріплень неподалік Мар’їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем. В ході цього протистояння одне з наших озброєнь вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок цього трагічного інциденту 2 українських військових загинули, 5 – дістали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. За цим фактом працюють органи правопорядку.
Варто додати, що у випадку активізації агресії ворога із систематичним застосуванням важкого озброєння, що призводить до втрат серед українських бійців, керівництво АТО залишає за собою право на підведення до лінії розмежування та застосування нашої важкої техніки та артилерії. За потреби Збройні Сили України готові не лише зберегти визначену мирними угодами лінію розмежування, а й примусити ворога дотримуватись виконання першого та другого пункту Мінських угод”.

 

#АТОподії
„Зведення прес-центру штабу АТО за 8.08.2017 року.
Наприкінці минулої доби, у районі проведення АТО відмічається чергова ескалація протистояння. Після 18 години російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли наших позицій із використанням забороненого озброєння.
Ввечері найбільш гаряче було на Приморському напрямку. Тут, близько 18 години, внаслідок мінометного обстрілу українських укріплень поблизу Широкиного, отримав поранення один наш військовий. А в результаті ворожої провокації із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї поблизу Водяного, один український захисник загинув. Також, наприкінці доби, під мінометний вогонь бойовиків потрапили наші позиції у районі Талаківки та Красногорівки. А з озброєння БМП злочинці двічі били по українських захисниках у Чермалику.
На Луганському напрямку, неподалік Новотошківського, бойовики застосовували міномет калібру 120 міліметрів. А українські укріплення в районі Золотого, Троїцького та Новозванівки обстрілювали із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті одного з таких обстрілів під Новоолександрівкою, ще один український боєць отримав поранення.
На Донецькому напрямку напружена ситуація і далі зберігається на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка. Тут увечері бандити активно застосовували міномети різних калібрів, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.
Практично на кожен обстріл з боку незаконних збройних формувань наші бійці відкривали щільний вогонь на ураження. Наразі втрати ворога уточнюються.
Загалом за минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир’я. 3 українських військових загинули, ще 8 отримали поранення, один – бойову травму”.

 

Na koniec tego wątku jeszcze krotki dokument filmowy o tym jak ATOszniki w nocy z broni maszynowej ostrzeliwują Donbas:

 

 

***

Na koniec kilka zdjęć:

Gorłówka- przywódca DRL Aleksander Zacharczenko złożył kwiaty pod pomnikiem ku czci zabitych w czasie ukraińskiej operacji ATO cywilnych mieszkańców miasta.

Jasinowata- Aleksander Zacharczenko wręczył  jednej z tamtejszych rodzin do klucze nowo wyremontowanego mieszkania.

 

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

 

 

***

***

 

Pozdrawiam.

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linkującego źródła.

Reklamy

51 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 9.08.2017r.- 895 dzień od nowego rozejmu.

  1. Na Ukrainie plaga fałszywych ‚wolontariuszy ATO” którzy pod pozorem zbierania pieniedzy dla rannych „bojców ATO” oraz ich rodzin faktycznie wyłudzają pieniądze. ‚Ulubionym” miejscem oszustów stało sie podkijowskie lotnisko w Boryspolu oraz kijowskie lotnisko Żuliany, gdzie m.in udało im sie wyłudzić od „obywatela USA na pomoc dla bojców ATO” 50.000 hrywien;
    http://tvboryspil.com/novini/blagodijnist-chi-sposib-zarobitku-yak-gore-volonter-viduryuvav-groshi-nibito-dlya-bijciv-ato/

    Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.