Wojna domowa na Ukrainie 3.09.2019r.- 1549 dzień od nowego roku.


Wczoraj (2 września) prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy spotkał się z kierownictwem parlamentu, członkami nowego rządu i szefami organów ścigania.

Zełenski podczas wczorajszego spotkania z kierownictwem Wierchownej Rady, Gabinetu Ministrów i organów ścigania nakreślił główne zadania reformy sądownictwa.

Zwrócił on przy tym uwagę, że parlament nie uchwalił jeszcze ustawy o uniemożliwieniu zablokowania pracy Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego nadmierną liczbą spraw. „Naprawdę mam nadzieję, że zrobi to w najbliższych dniach”– dodał ukraiński prezydent.

Prezydent podkreślił także znaczenie skutecznej pracy Sądu Antykorupcyjnego. „Społeczeństwo ukraińskie wymaga od Trybunału Antykorupcyjnego szybkiego i dokładnego rozpatrzenia spraw przeciwko najwyższym skorumpowanym urzędnikom”– powiedział Zełenski.

Dodał przy tym, że większość niepowodzeń gospodarczych na Ukrainie jest na sumieniu nieuczciwych sędziów, „poprzedni rząd zrobił wszystko, aby sędziowie byli od niego zależni. Można podejmować tylko zdecydowane środki w celu zapewnienia zgodności z prawem. Takimi decydującym środkiem jest cotygodniowe pozbawienie sądowych szat tych, którzy nie są godni wysokiej rangi sędziego”– stwierdził Zełenski.

Podkreślił też, że proces oczyszczenia powinien dotyczyć wszystkich sądów, ale przede wszystkim wyższych władz. „Sądy pierwszej instancji powinny zostać obsadzone nowymi sędziami: przed nowym rokiem powinno zostać obsadzonych ponad 2000 wakatów”– powiedział Zełenski.

Według niego, powinna to zrobić nowa komisja składająca się z sędziów o wysokich kwalifikacjach, która zostanie powołana w najbliższej przyszłości, zgodnie z projektem ustawy przedstawionym przez prezydenta.

Następnie Zełenski przystąpił do określenia priorytetów dla organów ścigania.

„Trzy miesiące temu, jak pamiętacie, spotkałem się z szefostwem NABU i SAP. Chciałem usłyszeć od nich sprawozdanie o wynikach wspólnych prac mających na celu ściganie najbardziej skorumpowanych urzędników”– powiedział Zełenski.

Zwrócił on uwagę na dochodzenie w sprawie przestępstw popełnionych w państwowym koncernie zbrojeniowym „Ukroboronprom”, a także w sprawie nadużyć w kwestii przyznania miliardów pomocy przedsiębiorstwom rolnym. Według prezydenta nadużycia te powodują ogromne szkody dla ukraińskiej gospodarki i bezpieczeństwa narodowego. „Proszę szefów Komitetu Bezpieczeństwa Państwa i NABU o poinformowanie o postępach w dochodzeniu w sprawie tych faktów”– podkreślił prezydent.

Ponadto prezydent zwrócił uwagę na to, że oczekuje od szefa izby rozrachunkowej, Walerija Packana na informacje na temat wyników kontroli wykorzystania środków podatników, „które zostały przekazane najbogatszym właścicielom gospodarstw rolnych”.

Zełenski zażądał również raportu od szefów; Komitetu Bezpieczeństwa Państwa, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej dotyczącego sprawy zwalczania bursztynowej mafii, nielegalnego wylesiania i nielegalnego wydobywania minerałów będących własnością całego narodu.

Poza tym, Zełenski poruszył sprawę dochodzeń w sprawie przestępstw popełnionych przeciwko nieletnim. W szczególności zaakcentował sprawę dotyczącą zabójstwa pięcioletniego Kiriła Tliawowa w Pieriesławie-Chmielnickim oraz pożarów w obozie dla dzieci „Wiktoria” i hotelu „Tokio Star” w Odessie.

Zełenski uważa również za konieczne przyjęcie koncepcji reformy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jego zdaniem powinna ona przedstawiać całościową wizję wszystkich obszarów i perspektyw rozwoju ukraińskich służb specjalnych.

Jednocześnie dodał on, że należy wprowadzić poprawki do nowej wersji ustawy o ukraińskiej służbie bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami konstytucji, ustawy o ukraińskim bezpieczeństwie narodowym oraz sytuacji operacyjnej w państwie.

Według Zełenskiego konieczne jest również przyjęcie ustawy „W sprawie ochrony informacji niejawnych”.

Kolejną sprawą poruszoną przez Zełenskiego były ukraińskie siły zbrojne, które według niego muszą być „zwarte, silne i gotowe”.

„Priorytet to potężna armia gotowa do walki. Minister obrony Andriej Zagorodniuk powinien zaproponować poprawki do przepisów niezbędnych do budowy potężnych sił zbrojnych”– stwierdził Zełenski, który polecił również opracowanie i zatwierdzenie planu obrony zawierającego zestaw środków chroniących Ukrainę przed agresją wiadomego kraju.

Zełenski zwrócił także uwagę na potrzebę dokończenia procesu decentralizacji i polityki regionalnej.

„Pilne zakończenie procesu decentralizacji, w szczególności zmian do Konstytucji Ukrainy, które to mają na celu przekazanie realnej władzy, finansów i zasobów do samorządów lokalnych, zakończenie decentralizacji sektorowej, przybliżenie usług administracji do obywatela oraz zapewnienie ich wysokiej jakości”– podkreślił Zełenski.

Prezydent zwrócił także uwagę na potrzebę ustalenia ostatecznych zasad formowania struktury administracyjno-terytorialnej państwa, ustalenia granic każdej jednostki administracyjno-terytorialnej i dokończenia procesu zjednoczenia społeczności terytorialnych.

Zełenski podkreśli, że należy „zreformować lokalne organy wykonawcze, które między innymi będą kontrolować legalność decyzji nowo utworzonych samorządów. Aby przeprowadzić wybory lokalne na nowej podstawie administracyjno-terytorialnej”.
Termin wykonania tych zadań określił on na okres 2019-2020.

Zełenski polecił także przyjąć nową strategię państwa na rzecz rozwoju regionalnego na kolejne 6 lat (2021-2027).

Domagał się on także zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów Państwowego Funduszu Rozwoju Regionalnego i innych programów rozwoju regionalnego regionów, a także zwiększenie zdolności Agencji Rozwoju Regionalnego.

Termin wykonania tych zadań ma być zrealizowany do końca tego roku.

Zełenski nakazał również aby do 1 grudnia 2019 r. została przeprowadzona kampania informacyjna wyjaśniającej reformę mieszkalnictwa i usług komunalnych.

W temacie problematyki transportu lądowego i wodnego, Zełenski do końca roku wyznaczył rządowi i Ministerstwu Infrastruktury zadanie przygotowania planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa AO „Ukrzaliznicy”, który przewiduje liberalizację rynku trakcji lokomotyw.

Również wśród priorytetów Zełenski wymienił przyjęcie przepisów dotyczących śródlądowego transportu wodnego, średnioterminowe planowanie finansów publicznych przeznaczonych na finansowanie budowy i remonty dróg, a także określenie wielkości wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kapitalnych remontów i budowę dróg wg. standardów odpowiadających wymaganiom międzynarodowych instytucji finasowych.

Ponadto Ministerstwo Infrastruktury zostało również poproszone o przeprowadzenie programów pilotażowych w sprawie sprywatyzowania do 1 stycznia 2020 roku portów morskich „Olbija” i „Chersoń”.

W odniesieniu do sektora energetycznego Zełenski uważa, że ​​konieczne jest ustalenie jasnego harmonogramu akumulacji zasobów gazu i węgla.

„Do 20 września 2019 r. Odpowiednie departamenty powinny składać sprawozdania z przygotowań do sezonu grzewczego, w szczególności jasny harmonogram gromadzenia wystarczającej ilości zasobów energii (gazu i węgla) oraz gotowość regionów na okres zimowy. W przyszłości należy przeprowadzać cotygodniowe monitorowanie”– zarządził ukraiński prezydent.

Ponadto, Zełenski polecił nowemu rządowi, we współpracy z nowym parlamentem, poprawić klimat biznesowy w kraju, dokonać przeglądu prawa pracy i wprowadzić jednolity system usług elektronicznych.

Domaga się on, aby do 1 października 2019 r. parlament przyjął ustawę o koncesjach oraz ustawę o dzierżawie nieruchomości państwowych i nieruchomości komunalnych (nowa edycja) w celu stymulowania inwestycji, a do 1 stycznia 2020 r. roku- ustawę o stymulowaniu działalności inwestycyjnej na Ukrainie i wzmocnieniu ochrony inwestycji zagranicznych.

Zełenski stwierdził, że do 1 października br. należy doprowadzić do poprawy klimatu biznesowego, do czego potrzebne jest stworzenie warunków do obniżenia oprocentowania kredytów przez banki komercyjne, dostępność kredytów hipotecznych i pożyczki dla przedsiębiorstw.

Wyznaczył on także w okresie do 1 października 2019 roku rozpatrzenie projektów ustaw dotyczących legalizacji działalności hazardowej, wydobycia bursztynu, które powinny zostać przyjęte przed 1 grudnia br.

Zełenski postawił zadanie do wykonania z dniem 1 stycznia 2020 roku, sfinalizowania i przyjęcia nowego Kodeksu pracy Ukrainy, w którym między innymi zakres nieformalnego zatrudnienia powinien zostać zawężony, w szczególności znacznie zwiększając odpowiedzialność za pracę w szarej strefie.

Również do stycznia, według życzenia Zełenskiego, konieczne jest zatwierdzenie planu deregulacji i przeniesienia udzielania zezwoleń w formie elektronicznej. Uważa on, że trzydzieści najpopularniejszych usług dla obywateli i przedsiębiorstw należy przekonwertować na formę elektroniczną. Przy czym należy dokonać uproszczenia procedury i zmniejszenia kosztów podłączenia obywateli i przedsiębiorstw do sieci elektrycznych i gazowych należących do prywatnych monopolistów.

Aby wdrożyć projekt „Państwo w smartfonie”, prezydent uważa za konieczne przeprowadzenie pełnego audytu rejestrów państwowych i usprawnienie ich, weryfikację i ustalenie tożsamości danych obywateli w rejestrach bazowych oraz rozpowszechnienie niepowtarzalnego identyfikatora powiązanych danych.

Ponadto Zełenski wskazał potrzebę stworzenia warunków dla przeprowadzania wyborów elektronicznych i elektronicznych spisów powszechnych. Do priorytetów wg. niego należy także przyspieszenie zapełniania zunifikowanego państwowego rejestru demograficznego; wprowadzenie jednego portalu usług elektronicznych, elektronicznego biura obywatela z dostępem do danych osobowych z rejestrów oraz wprowadzenie dodatkowych usług elektronicznych, np. w zakresie ochrony zdrowia.

Prezydent polecił także przedłożyć w ciągu dwóch tygodni parlamentowi projekt budżetu państwa na 2020 r. oraz rozpocząć prywatyzację na dużą skalę i wprowadzić rynek gruntów rolnych, a także znieść moratorium na ich sprzedaż.

Zełenski dodał, że należy wyjaśnić wszystkim, że „nikt nie odbierze ziemi nikomu. To bardzo ważne. Model reformy rolnej ma na celu rozwój ukraińskiego rolnictwa, a przede wszystkim interesy małego właściciela”.

W odniesieniu do planu prywatyzacji przeprowadzonej na dużą skalę, Zełenski stwierdził, że przed 1 października 2019 r. parlament musi przyjąć projekt ustawy o zniesieniu listy obiektów praw własności państwowej, które nie podlegają prywatyzacji. Ponadto domaga się on, aby rząd stworzył specjalną listę strategicznych przedsiębiorstw, które nie podlegają prywatyzacji. Ponadto należy przekazać co najmniej 500 przedsiębiorstw do Ukraińskiego Funduszu Mienia Państwowego w celu drobnej prywatyzacji za pośrednictwem systemu „ProZorro.Sprzedaż” do dnia 1 grudnia 2019 r . Do 1 grudnia 2019 r. ma się także rozpocząć przygotowania dużych spółek państwowych do prywatyzacji z udziałem doradców inwestycyjnych. Następnie nie później niż do 1 kwietnia 2020 r. ma dojść do przeprowadzenia pierwszego przetargu na prywatyzację.

Jednocześnie, w celu reformy sektora finansowego, Zełenski polecił parlamentowi do 1 października 2019 r., aby zmienił ustawodawstwo w celu konsolidacji funkcji państwowej regulacji rynków usług finansowych. Obejmować to ma podział funkcji między Narodowym Bankiem Ukrainy a Krajową Komisją Papierów Wartościowych i rynkiem wymiany pieniądza „split”.

Jak widzimy, po przedstawieniu tak szerokiego programu dla rządu, jeśli dojdzie do jego realizacji dokona on prawdziwego przewrotu systemowego na Ukrainie. I to, opierając się na wyznaczonych datach, nastąpić ma w bardzo krótkim okresie czasu.

Już z tego tylko powodu można przyjąć, że są to fantazje Zełenskiego.

Dodam jeszcze, że ani słowem nie napomknął on o swoim haśle kampanii wyborczej, czyli o przywróceniu pokoju w Donbasie, który nota bene ma zostać osiągnięty w rekordowo krótkim czasie- w pół roku.

To też można przyjąć jako bajki, tym bardziej, że po zaledwie kilku tygodniowej przerwie w prowadzeniu działań wojennych przez ukraińskie wojsko w ramach Operacji Połączonych Sił, od niedzieli trwa tam regularny ostrzał celów cywilnych i pozycji obronnych sił zbrojnych Donieckiej i Ługańskiej RL.

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-doruchiv-novomu-premyer-ministru-yaknajs-57077,

https://www.president.gov.ua/ru/news/zlovzhivannya-v-ukroboronpromi-burshtinova-mafiya-ta-zlochin-57081,

https://nabu.gov.ua,

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/,

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-prioritet-potuzhna-boyezdatna-armiya-57085,

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-okresliv-pershochergovi-zavdannya-u-sferi-decentra-57089,

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-vistupaye-za-restrukturizaciyu-ukrzalizn-57093,

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-onovlena-vlada-maye-stimulyuvati-investi-57097,

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-doruchiv-vnesti-protyagom-dvoh-tizhniv-do-parlamen-57101.

***

Na tym kończąc ten wstęp, przechodzę teraz do relacji z kolejnego dnia wojny domowej na południowo-wschodniej Ukrainie.

W ciągu minionej doby na donieckim odcinku frontu ukraińscy żołnierze prowadząc z przerwami ostrzały w godzinach pomiędzy, 06:20 a 20:50, przy użyciu: moździerzy kaliber 120 (22 miny) i 82 mm (25 min), działka przeciwlotniczego ZU-23-2 (50 wystrzałów) oraz granatników SPG-9 (6 granatów) i RPG-7 (1 granat), a także broni maszynowej- w tym ciężkiej, 12 razy naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzeliwane były okolice Gorłówki (Zajcewo), obrzeża Doniecka (osiedle mieszkaniowe przy kopalni Trudowskaja) oraz południowy odcinek frontu (Grigoriewka, Dzierżyńskoje, Leninskoje i Komiternowo), w wyniku czego na terytorium DRL spadły 104 pociski (wobec 193 z dnia poprzedniego).

Tym razem, strat i szkód nie odnotowano.

Poza tym, na ługańskim odcinku frontu minionej doby, ukraińscy żołnierze z taktyczno-operacyjnej grupy „SIEWIER” («СЕВЕР») prowadząc ostrzał przy użyciu moździerza kaliber 82 mm, 1 raz naruszyli warunki rozejmu.

Ostrzelane zostały okolice wsi Zołotoje-5 (Michajłowka). Strat i szkód nie ma.

Poniżej raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних сил / Joint forces operation

4 min.


„Зведення станом на 07:00 03 вересня 2019 року.

02 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД” противник здійснив 12 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
чотири рази неподалік ВОДЯНОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу ГРАНІТНОГО – із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу НОВОМИХАЙЛІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
неподалік ТАЛАКІВКА – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
близько НОВОТРОЇЦЬКОГО – з великокаліберних кулеметів;
поблизу ГНУТОВОГО – з гранатометів різних систем;
неподалік КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „ПІВНІЧ” противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил:
поблизу НОВОТОШКІВСЬКОГО – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
неподалік НОВОЗВАНІВКИ – з великокаліберних кулеметів;
поблизу ХУТОРА ВІЛЬНОГО – з автоматичних гранатометів.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „СХІД”. Противник у різний час здійснив обстріли позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу ПАВЛОПОЛЯ з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.”

Zobacz tłumaczenie

***

I jeszcze kilka aktualnych filmów:

***

***

© Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

29 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 3.09.2019r.- 1549 dzień od nowego roku.

 1. Nie ustają „represje” nowego „reżimu kijowskiego” wobec „kamandy” Poroszenki. Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze wszczęło postępowanie karne w sprawie możliwego utrudnienia przeprowadzenia wyborów (utrudnianie wykonywania prawa wyborczego lub prawa do udziału w referendum, pracy komisji wyborczej lub komisji referendalnej lub działalności oficjalnego obserwatora) na Ukrainie przez byłego przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Andrija Parubija;
  https://ukranews.com/news/651351-gbr-zavelo-delo-na-parubiya
  Wezwało takze na przesłuchanie, kolejny już raz, samego „generalissimusa” Poroszenkę. Jednocześnie pod siedzibą PBŚ w Kijowie odbywa się pikieta której uczestnicy oskarżają Poroszenkę o bezprawne przejecie na własnosć jednego z ukraińskich ośrodków rekreacyjnych dla osób niewidomych;
  https://ukranews.com/news/651347-poroshenko-segodnya-snova-priedet-na-dopros-v-gbr

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Tymczasem nowy premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk uspokaja wystraszonych jego zapowiedziami „przyspieszonego wzrostu gospodarczego państwa” Ukraińców. Obawiaja sie oni bowiem że ów „przyspieszony wzrost gospodarczy Ukrainy (Honczaruk zapowiedział nawet 40 %) pociągnie za sobą wzrost zadłużenia Ukrainy;
  https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/2/651200/
  Warto przy tym przypomnieć że już teraz Ukraina na spłatę zadłuzenia zagranicznego przeznacza miliard dolarów na miesiąc;
  https://korrespondent.net/business/economics/4135286-ukrayna-vyplatyt-po-dolham-1-mlrd-za-mesiats
  jednocześnie nowa/stara szefowa ukraińskiego resortu finansów Oksana Markarowa poinformowała ze Ukraina ma zamiar zakończyć „współprace z MFW”. Obecny „program pomocowy” MFW dla Ukrainy, jeszcze nie zatwierdzony, ma być już ostatnim;
  https://korrespondent.net/business/economics/4135567-ukrayna-namerena-zavershyt-sotrudnychestvo-s-mvf

  Polubione przez 3 ludzi

 3. Dla zainteresowanych, serbska dziennikarka ujawniła kolejny już fakt „opiekowania się” USA tzw. państwem islamskim. Opublikowane przez nią materiały wskazują na to ze USA dostarcza broń i amunicję, zakupioną w Serbii (m.in z państwowej kompanii „Krušik Holding Corporation”), „filii” tzw. państwa islamskiego działającej w ogarniętym wojną domową Jemenie;
  http://armswatch.com/islamic-state-weapons-in-yemen-traced-back-to-us-government-serbia-files-part-1/

  Polubione przez 3 ludzi

 4. OT z naszego nieszczęsnego kraju, czyli „Wiceprezydent USA Mike Pence, który przebywał w Polsce w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, podczas swojego pobytu mówił m.in. że Stany Zjednoczone „z głęboką wdzięcznością przyjęły odrzucenie” przez Polskę propozycji podatku od usług cyfrowych, „które utrudniły wymianę handlową pomiędzy naszymi krajami”;
  http://wgospodarce.pl/informacje/67874-podatku-od-uslug-cyfrowych-nie-bedzie
  Ps. Nie może przecież tak być żeby KOLONIA OPODATKOWYWAŁA SWOJĄ METROPOLIĘ…

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Ukraińska codziennośc, we Lwowie w centrum miasta jakiś pijak biegał z pistoletem z tłumikiem i groził śmiercią przechodniom, w tym rodzinie z małymi dziećmi. Na szczęście spełnienie gróźb „wyperswadowali” mu policjanci;
  https://korrespondent.net/city/lvov/4135831-vo-lvove-vooruzhennyi-muzhchyna-uhrozhal-ubyt-10-chelovek
  W Dnieprze zamknięto jeden z mostów z powodu remontu, w zamian oferując transport „rzeczną taksówką”, ale nie spodobało sie to mieszkańcom, którzy sami go ponownie „oddali do użytku” z uzyciem siły wobec pracowników służb komunalnych;
  https://korrespondent.net/city/dnepr/4135817-v-dnepre-zakryly-most-na-remont-luidy-vzialy-eho-shturmom
  Burmistrz Baru ogłosił protestacyjną głodówkę z powodu…nieudanego głosowania w radzie miejskiej, która odrzuciła popierany przez niego projekt stworzenia turystycznego szlaku ‚Jabłoniowa Droga”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4135849-mer-bara-obiavyl-holodovku-yz-za-provalennoho-holosovanyia-v-horsovete

  Polubione przez 2 ludzi

 6. OT z Bliskiego Wschodu, gdzie Izrael zaatakował południowy Liban, na co odpowiedział „Hezbollah” m.in atakując pojazdy IDF na pograniczu izraelsko – libańskim. Widząc to żołnierze z „niezwyciężonej armii izraelskiej” stacjonujący w jednej z baz na owym pograniczu…ZBIEGLI W PANICE porzucając dokumenty, uzbrojenie, a nawet sprzet wojskowy…
  https://www.timesofisrael.com/reporter-walks-around-deserted-idf-post-hit-by-hezbollah-missiles/
  Ps. Wygląda na to ze do „niezwyciężonej armii izraelskiej” zaczeto chyba przyjmować „wychodźców z Ukrainy”…

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Tymczasem znowu odżył białorusko – ukraiński konflikt dyplomatyczny w sprawie przemytu broni z Ukrainy na Białoruś. Prezydent Białorusi, kolejny już raz, oskarżył władze w Kijowie że nie radza sobie z zatrzymaniem przemytu broni na Białoruś, dlatego też nakazał „zamkniecie” granicy białorusko – ukraińskiej. W sprawie wydała oficjalne oświadczenie ukraińska straż graniczna, która oczywiście zapewniła ze żadnego „wielkiego przemytu broni z Ukrainy na Białoruś” nie ma;
  https://interfax.com.ua/news/general/610974.html

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Pojawiły się informacje, przekazywane przez przedstawicieli proprezydenckiego ugrupowania ‚Sługa Narodu”, o tym że nowe władze w Kijowie szukają sposobu na „restrukturyzację” zadłużenia zagranicznego;
  https://www.unn.com.ua/ru/news/1822285-u-sluzi-narodu-zayavili-scho-uryad-shukaye-shlyakhi-restrukturizatsiyi-zovnishnikh-borgiv-ukrayini
  Warto przypomnieć ze już raz taką „restrukturyzację” ukraińskiego zadłużenia wobec zagranicznych wierzycieli władze w Kijowie już wyżebrały;
  https://zw.lt/swiat/ukraina-zawarla-porozumienie-ws-restrukturyzacji-jej-zadluzenia/

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Kolejna nieoczekiwana wiadomość z MSW Ukrainy. Tym razem pojawiła sie informacją ze jego szef Awakow swoim „doradcą” wyznaczył prokuratora Dmitrija Kawuna który gorliwie wysługiwał sie „reżimowi Janukowycza” oraz utrzymywał „bliskie stosunki” z ówczesnym skompromitowanym prokuratorem generalnym Wiktorem Pszonką. Dodatkowo pojawiła sie informacja o tym ze żona Kawuna była kandydatka do ukraińskiego parlamentu z listy ugrupowania „Sługa Narodu”, ale została z niej usunięta;
  https://strana.ua/news/220344-avakov-naznachil-svoim-sovetnikom-po-kharkovskoj-oblasti-dmitrija-kavuna.html

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.