Wojna domowa na Ukrainie 10.12.2020r.- 1999 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 269.

Rok temu, 9 grudnia 2019 roku, spotkali się przywódcy krajów formatu normandzkiego.

Po trudnych i wyczerpujących negocjacjach przyjęto wspólnie uzgodnione stanowisko, w którym przekazano Grupie Kontaktowej instrukcje dotyczące realizacji kwestii bezpieczeństwa, politycznych i humanitarnych w ramach rozwiązania trwającego od ponad 6 lat konfliktu w Donbasie.

Ciekawe co z tych zobowiązań, w ciągu roku od ich przyjęcia, zostało zrealizowane?

Całkowite powstrzymanie działań wojennych jest kluczowym zadaniem, dlatego pierwsze akapity wszystkich dokumentów umowy mińskiej są poświęcone osiągnięciu całkowitego pokoju. Bez rozwiązania tej kwestii naiwnością jest mieć nadzieję na pozytywne rozwiązanie dla wszystkich innych. Dlatego też pierwszy blok wspólnie uzgodnionych wyników szczytu przywódców państw czwórki normandzkiej poświęcony został bezpieczeństwu. Oczywiście najbardziej zainteresowani w doprowadzeniu do przerwania działań bojowych przez Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ) i bataliony ochotnicze, były republiki, gdyż to wobec nich prowadzona była bezwzględna operacja pacyfikacyjna w wyniku której ginęła ludność cywilna, niszczony był jej dobytek oraz infrastruktura komunalna. Operacja zbrojna, którą nazwano Operacją Antyterrorystyczną (ATO- obecnie przemianowaną na Operację Połączonych Sił OPS), prowadzona była z całą bezwzględnością i skierowana przeciwko ludności cywilnej w celu jej sterroryzowania, a tym samym zmuszenia do uległości centrum władzy z Kijowa.

Tak więc, w celu realizacji porozumień mińskich, w czym żywotnie zainteresowana była ludność republik, powołano Trójstronną Grupę Kontaktową oraz organizowano spotkania przywódców krajów formatu normandzkiego- gwarantów tych porozumień.

Niestety, po kilku takich spotkaniach okazało się, że strona ukraińska nie ma zamiaru decyzji na nich podjętych, wcielać w życie. Traktując swój udział w nich jako wyłącznie przekaz propagandowy dobrej woli, skierowany do międzynarodowej opinii publicznej. Miało to więc na celu stworzenie zasłony dymnej za którą ukrywano skalę i zakres dokonywanych przez USZ i formacje ochotnicze, zbrodni.

Zresztą, oficjalni przedstawiciele Kijowa, jawnie już mówią o tym, że nie da się zrealizować warunków porozumień mińskich w ich pierwotnym kształcie, a czego gwarantami były Niemcy, Francja i Rosja, i co należy obecnie obalić i na ich miejsce stworzyć jakieś nowe porozumienie, które gwarantować będzie wyłącznie interes obecnych władz Ukrainy.

Przechodząc do meritum; jeśli chodzi o wdrażanie instrukcji merytorycznych w kwestiach bezpieczeństwa, na kolejnym posiedzeniu Grupy Kontaktowej- 18 grudnia 2019 r. ( a więc na pierwszym spotkaniu po szczycie paryskim)- strony potwierdziły swoje zobowiązanie do pełnego i kompleksowego wprowadzenia w życie istniejącego systemu zawieszenia broni na czas nieokreślony, popartego wdrożeniem wszelkich niezbędnych do jego wsparcia środków, zgodnie z postanowieniami akapitu pierwszego deklaracji. Sytuacja na linii kontaktowej nie uległa jednak poprawie, bo nadal ukraińskie zbrojne formacje kontynuowały ostrzeliwanie terytoriów republik, w tym przy użyciu broni zakazanej porozumieniami mińskimi, która powinna była już dawno zostać wycofana poza linię frontu.

Dodatkowo, jeśli przeanalizujemy statystyki naruszeń systemu zawieszenia broni, w odniesieniu do okresu od 09.12.19r do 27.07.20r. , czyli przed datą wprowadzenia działań wzmacniających zawieszenie broni to za okres od 21.07.19r. do 09.12.19r. ,wyłania się następujący obraz:

Tak więc od czasu wprowadzenia pełnego i kompleksowego zawieszenia broni do spotkania przywódców czwórki normandzkiej, a także po nim, sytuacja na linii styku zarówno na terytorium DRL, jak i na terytorium ŁRL nie uległa istotnej zmianie.

Ograniczenie naruszeń reżimu zawieszenia broni nastąpiło dopiero po tym, jak republiki, przy wsparciu mediatorów- przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, uzyskały od Ukrainy zgodę i podpisanie Dodatkowych Działań wzmacniających obecny od 21.07.19. zawieszenie broni na czas nieokreślony.

Pierwszy akapit środków zakazuje działań ofensywnych, rozpoznawczych i sabotażowych stron:

„Działania ofensywne należy rozumieć jako wszelkie próby zmiany rozmieszczenia wojsk, które rozwinęły się w momencie przyjęcia niniejszego oświadczenia, w tym dodatkowego wyposażenia inżynieryjnego pozycji i / lub wszelkie posuwanie się lub przemieszczanie uzbrojonych osób w kierunku wroga, w tym w celu przeprowadzenia zwiadu lub akcje sabotażowe”.

Ale, jak każde wcześniej osiągnięte porozumienie, ten punkt został wkrótce naruszony przez stronę ukraińską: wróg zaczął aktywnie prowadzić prace nad wyposażeniem istniejących i wyposażeniem nowych pozycji w kierunku zbliżenia ze stanowiskami obronnymi sił zbrojnych ML DRL.

Pierwszym poważnym naruszeniem pozycji- na donieckim odcinku frontu, ze strony USZ było poszerzenie okopów w bezpośrednim sąsiedztwie centralnego odgałęzienia wodociągu w rejonie wsi Szumy. Aby zweryfikować ten fakt, Grupa Kontaktowa zgodziła się przeprowadzić wspólną kontrolę w ramach mechanizmu koordynacji z udziałem WCKiK w jego obecnym składzie. Na podstawie wyników kontroli miał zostać sporządzony stosowny dokument, który w przypadku stwierdzenia naruszeń powinien zawierać zobowiązania strony ukraińskiej- usunięcia zweryfikowanych naruszeń w terminie w nim wskazanym.

Jednak oficjalni przedstawiciele Kijowa, jako „prawdziwi mistrzowie” danego słowa, kolejny raz potwierdzili jak to on dali i zabrali z powrotem. Chodzi tu o to, że pomimo wcześniejszych zobowiązań Kijowa, inspekcja została udaremniona przez ukraińską. Wszelkie dalsze próby rozwiązania tej sytuacji w ramach Grupy Kontaktowej zakończyły się niepowodzeniem, co posłużyło republikom jako podstawa do zaproponowania zmienionego projektu Działań określających funkcjonalność mechanizmu koordynacji z udziałem WCKiK w obecnym składzie, w celu uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości. Niestety, te wysiłki republik były i są nadal, bezceremonialnie i bezpodstawnie ignorowane przez przedstawicieli Ukrainy, pomimo poparcia tej propozycji przez mediatorów SMM OBWE i Federację Rosyjską.

Na tle blokowania przez stronę ukraińską wszelkich pozytywnych działań i niechęci do doprecyzowania dokumentu pod kątem funkcjonalności mechanizmu koordynacyjnego, USZ nadal kontynuują inżynieryjne wyposażanie stanowisk bojowych na całej linii kontaktu, co potwierdzają również raporty SMM OBWE. 

Pomimo tego, że w tej chwili od 27 lipca 2020 r. obserwuje się stosunkowo niski średni poziom naruszeń zawieszenia broni w porównaniu z poprzednim okresem 1-2 razy dziennie, istnieje trend eskalacyjny.

Tak więc w listopadzie odnotowano pierwsze ofiary cywilne, uszkodzenia zasobów mieszkaniowych , użyto moździerzy, ostrzeliwano obiekty infrastruktury krytycznej, w szczególności stację filtrów w Doniecku.

Nie udało się również wykonać drugiego ważnego punktu porozumienia zawartego przez przywódców krajów „czwórki normandzkiej”, dotyczącego wycofania sił zbrojnych i sprzętu na nowych obszarach.

Po długich dyskusjach i przetargach dotyczących lokalizacji i ich liczby ze strony ukraińskich negocjatorów, z trudem udało się uzgodnić współrzędne 4 nowych lokalizacji: w rejonie miejscowości  Grigorowka, Niżnotiepłoje, Sławianoserbsk i Pietrowka (wszystkie punkty, poza pierwszym znajdują się na ługańskim odcinku frontu).

Wiadomo, że do zatwierdzenia dat harmonogramu podjęcia faktycznych działań w celu wycofania sił i sprzętu w nowych sektorach wymagane są dwa uzgodnione wcześniej warunki.

Po pierwsze, wymagane jest pełne wdrożenie decyzji ramowej z 21 września 2016 r. w obiektach pilotażowych.

Jednak w chwili obecnej, tak jak poprzednio, SMM OBWE nie weryfikuje zakończenia wszystkich procedur i wdrożenia decyzji ramowej na pilotażowych obszarach wycofywania. Ponadto według sprawozdań misji OBWE we wszystkich trzech lokalizacjach pilotażowych ponownie nastąpił regres we wdrażaniu decyzji ramowej.

Po drugie, konieczne jest uzgodnienie aneksu do decyzji ramowej, który ma rozwiązać ważne kwestie, w tym natury humanitarnej, które nie zostały uwzględnione w głównym dokumencie.

Jednak i tutaj strona ukraińska robi wszystko, by nie uzgodnić tego dokumentu, przez co realizacja tego zamówienia jest niewykonalna nie tylko w ramach czasowych zaproponowanych przez przywódców czwórki normandzkiej, ale i dotychczasowych.

W kwestii zaktualizowanego planu rozminowania- kolejnego punktu wyniku szczytu w Paryżu , którym to strona ukraińska obnosi się, jako podjętego z godnie z osobistą propozycją złożoną przez prezydenta Zełenskiego na spotkaniu w Paryżu, Ukraina ponownie zajęła, delikatnie mówiąc, dziwne stanowisko.

Tak więc, po zebraniu przez SMM OBWE propozycji stron dotyczących lokalizacji rozminowywania w skonsolidowany dokument, zebrano w nim 20 lokalizacji. Republiki od pierwszego spotkania wyraziły gotowość do uzgodnienia wszystkich działek zgłoszonych przez stronę ukraińską, ale strona ukraińska nie była na to gotowa: na każdym spotkaniu musiano dosłownie siłą argumentów uzyskiwać akceptację odrzucanych propozycji republik dla jednej lub dwóch lokalizacji. W efekcie, podczas gdy strona ukraińska targowała się o każdą proponowaną przez republiki lokalizację, minął odpowiedni czas na przeprowadzenie akcji minowej w wybranych lokalizacjach.

Dodam, że z 20 proponowanych po obu stronach lokalizacji obejmowało cmentarze zlokalizowane w strefach linii frontu, które należało zbadać pod kątem bezpiecznych wizyt przez lekarzy rodzinnych po obu stronach linii kontaktowej w przededniu Świąt Wielkanocnych , a także tereny przylegające do punktu kontrolnego, w tym strefa buforowa między dwoma sąsiednimi punktami kontrolnymi, a awaryjnymi obiektami infrastruktury cywilnej (czyli wymagającymi pilnych napraw i prac restauracyjnych).

W rezultacie prawie wszystkie lokalizacje zgłoszone przez republiki zostały zbadane i zneutralizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu bez oczekiwania na porozumienie na poziomie platformy negocjacyjnej Mińska- poprzez decyzje i wysiłki na poziomie lokalnym.

Tak więc, pomimo braku porozumienia co do ostatecznego dokumentu, siły i Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych DRL regularnie przeprowadzają rozminowywanie w całej republice, w tym także w pobliżu linii kontaktowej.

Obserwując kolejny impas negocjacyjny wywołany przez stronę ukraińską blokującą niemal wszystkie uzgodnienia podjęte przez szefów państw czwórki normandzkiej, nie zostały wprowadzone, lub też wprowadzono je tylko w drobnej części.  Jako możliwe wyjście z tego impasu, republiki zaproponowały starannie opracowany kompleksowy plan rozwiązania konfliktu poprzez stopniową realizację porozumień mińskich tzw. „mapę drogową”.

Dokument uwzględnia wszystkie aktualne kwestie- zaktualizowany pakiet środków, suplement do decyzji ramowej, plan działań w zakresie rozminowania i inne ważne ścieżki negocjacyjne obejmujące wszystkie problematyczne punkty. Minęły jednak dwa miesiące, ale strona ukraińska nie przedstawiła oficjalnego stanowiska w sprawie propozycji republik, ale wprowadziła własną wersję mapy drogowej, która w 80% jest sprzeczna z literą i logiką porozumień mińskich.

Jest to przejaw całkowitej degradacji realizacji decyzji podjętych przez szefów krajów uczestniczących w szczycie normandzkim w Paryżu.

Całkowite wykonanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr. 2202 z 17 lutego 2015 r. jest możliwe tylko wtedy, gdy strony konsekwentnie wypełniają swoje zobowiązania wynikające z procesu mińskiego, a nie poprzez manipulowanie liczbą gwarantów porozumień mińskich.

Spekulując o potrzebie nowego spotkania, rozbudowy czwórki normandzkiej, z włączeniem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, strona ukraińska najwyraźniej nie jest gotowa do wypełnienia nawet minimalnych zobowiązań, jakie jej najwyżsi urzędnicy podjęli wobec przywódców państw-gwarantów.

*

A na donieckim odcinku frontu, w ciągu minionej doby, USZ nadal naruszały warunki rozejmu oraz Dodatkowe Środki ich wzmocnienia i przestrzegania.

I tak, doszło tam do 6 incydentów, z tego 3 naruszające warunki rozejmu (16:30, 16:32 i już po północy o godzinie 00:47), z których dwa miały miejsce w rejonie wsi Wodianoje- na południowym odcinku frontu, gdzie ostrzeliwano okolice wsi Nowa Tawrija przy użyciu przeciwpancernego granatnika SPG-9 (2 granaty) praz miejscowość Leninskoje przy użyciu moździerzy kaliber 120 mm (12 min). Kolejne 3 naruszenia 11:42, 12:31 i 14:02) dotyczyły nieprzestrzegania warunków Dodatkowych Środków, polegających na prowadzeniu prac fortyfikacyjnych w rejonie wsi Opytnoje i Piaski- na północno-zachodnich obrzeżach Doniecka. Przy robotach tych użyto też dwukrotnie ładunków okopowych.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation

5 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 10 грудня 2020 року.

Сала Україні!

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Впродовж минулої доби, 9 грудня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Водяне противник також провокував наших захисників зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичного станкового гранатомета. Для коригування вогню з АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БпЛА типу «квадрокоптер». Українським воїнам знадобилося всього декілька пострілів зі стрілецької зброї, аби після перетину лінії розмежування збити БпЛА противника.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.

Також, нашими захисниками виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне та Луганське. Біля останнього противник здійснив для цього три підриви з використанням зарядів розмінування.

Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 10 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів противник один раз порушив досягнуті домовленості. Так, ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

47 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 10.12.2020r.- 1999 dzień od nowego rozejmu.

 1. Kolejny „njus” z „juesej”. Cytat ‚Syn Joe Bidena, Hunter Biden, objęty federalnym dochodzeniem w sprawie podatkowej”, „juniorem” zajęła się prokuratura federalna w Delaware w zwiazku z podejrzeniem ze (wraz ze wspólnikami) uchylał sie od płacenia podatków oraz „prał brudne pieniądze” z „Chin i innych państw”. „Smaczku” sprawie dodaje fakt że prokuratorem generalnym w Delaware był zmarły w 2015 roku brat Huntera, Beau Biden;
  https://korrespondent.net/world/4304793-v-ssha-nachaly-rassledovanye-protyv-syna-baidena

  Polubione przez 2 ludzi

 2. BLM znowu w natarciu. Tym razem „rasistowski” okazał się Państwowy Balet w Berlinie, który został oskarżony o „rasizm” przez jedną z jego tancerek niejaką „biała inaczej” Chloe Lopes Gomes z którą wcześniej nie przedłuzono kontraktu. „Biała inaczej” baletnica poczuła is „dyskryminowana” po tym jak miano jej nakazać pomalowanie twarzy na biało w związku z występem w „Jeziorze Łabędzim” Czajkowskiego…
  https://www.politnavigator.net/nemeckim-detyam-zapretili-igrat-v-vozhdejj-krasnokozhikh.html

  Polubione przez 3 ludzi

 3. OT w sprawie Górskiego Karabachu. na ulicach stolicy Armenii Erywania znowu starcia policji z przeciwnikami premiera Paszyniana obwiniającego go o doprowadzenie do klęski w konflikcie z Azerbejdżanem;
  https://korrespondent.net/world/4304809-v-erevane-proyzoshly-stychky-protestuuischykh-s-polytsyei
  Z kolei w stolicy Azerbejdżanu Baku trwa parada zwycięstwa, w której biorą udział także tureccy wojskowi (którzy wspomagali Azerów w walkach w Górskim Karabachu);
  https://strana.ua/news/305844-v-baku-prokhodit-parad-pobedy-video.html

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Dla zainteresowanych, wywiad z wiceprzewodniczącą parlamentarnej frakcji ‚Sługa Narodu’ Ołeną Szuliak z którego m.in można sie dowiedzieć że wbrew oficjalnie prowadzonej na Ukrainie „walki z korupcją” kwitnie ona w najlepsze, a „łapownicy na urzedniczych stołkach” zarabiają coraz więcej. Na przykład „opłaty” w branży budowlanej, na uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy, wzrosły aż trzykrotnie…
  https://daily.rbc.ua/rus/show/elena-shulyak-korruptsionnaya-taksa-stroitelstve-1607513958.html

  Polubione przez 3 ludzi

 5. Epidemia koronawirusa na Ukrainie. W ukromediach pojawił się obszerny materiał o tragicznych warunkach sanitarnych, wbrew ciągłym oficjalnym zapewnieniom dowództwa ukraińskich sił zbrojnych, znajdują sie „ukrowojacy” w tzw. strefie OZS (dawniej ATO) na Donbasie. Według ukraińskiej „wolontariuszki” zajmującej się m.in organizacją pomocy dla „ukrowojaków” w strefie OZS, wojskowe służby medyczne kompletnie sobie nie radzą z epidemia koronawirusa która szerzy sie pośród „ukrowojaków” w strefie OZS. Brakuje dosłownie wszystkiego, począwszy od miejsc izolacji dla potencjalnie zarażonych, po lekarstwa i środki higieniczne dla tych którzy już zachorowali na COVID-19;
  https://www.depo.ua/rus/koronavirus/koronavirus-ta-ukrainska-armiya-situatsiya-zseredini-202011241249164

  Polubione przez 3 ludzi

 6. Epidemia koronawirusa na świecie. Kolejne informacje na temat efektów ubocznych szczepionki ‚Pfizer”, tym razem niektórzy z zaszczepionych mieli doznać porażenia nerwu twarzowego (tzw. porażenia Bella);
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-9031761/UK-regulator-dismisses-Bells-palsy-fears-Pfizers-coronavirus-vaccine.html
  Argentyna podpisała z Rosja umowę na zakup rosyjskiej szczepionki ‚Sputnik V”;
  https://ria.ru/20201210/argentina-1588640196.html
  Prezydent Argentyny Alberto Fernández ogłosił ze chce się poddać jako pierwszy szczepieniu ‚Sputnikiem V” po tym jak tylko szczepionka trafi do Argentyny;
  https://strana.ua/news/305917-prezident-arhentiny-pervym-v-strane-privetsja-ot-covid-19-rossijskoj-vaktsinoj.html

  Polubione przez 3 ludzi

 7. I powrót na Ukrainę. W Czerkasach policjanci rozpędzili bandę „ukropatriotów” którzy próbowali wtargnąć na sesję rady miejskiej by nie dopuścić do mianowania na przewodniczącego jednej z komisji miejskich radnego z prorosyjskiego ugrupowania „Opozycyjna platforma”;
  https://korrespondent.net/ukraine/4305041-v-cherkassakh-proyzoshla-potasovka-vozle-horsoveta
  Awantura na posiedzeniu rady obwodowej (samorządu regionalnego) Wołynia podczas którego deputowani nie wyrazili votum zaufania dla gubernatora obwodu wołyńskiego. ten w rewanżu zwyzywał ich i ogłosił ze sam składa rezygnację ze stanowiska;
  https://strana.ua/news/305932-hlave-volynskoj-oha-juriju-pohuljajko-vyrazili-nedoverie-deputaty-oblsoveta.html

  Polubione przez 3 ludzi

 8. OT z Rosji, gdzie czeczeński lider Ramzan Kadyrow skomentował nałożenie sankcji na pięć czeczeńskich kompanii oraz…klub sportowy. Cytat „Przyjaciele, Ameryka zaczęła walczyć ze sportem, z żonami, dziećmi, organizacjami charytatywnymi, sportowcami, końmi…Można to nazwać jedynie „DEBILIZMEM”, ponieważ nigdy nie było nic bardziej absurdalnego w historii całej ludzkości.
  Wszyscy pamiętacie Bin Ladena, międzynarodowego terrorystę numer 1. Członkowie jego rodziny mieszkali w Stanach Zjednoczonych, a bracia prowadzili własne firmy w różnych częściach świata. Mimo to żaden z nich w tajemniczy sposób nie podlegał sankcjom Stanów Zjednoczonych i spokojnie zajmował się swoimi sprawami. Nie można tego nie nazwać hipokryzją!”;
  https://strana.ua/news/305961-kadyrov-rezko-otreahiroval-na-vvedenie-sanktsij-protiv-chechenskikh-kompanij.html

  Polubione przez 3 ludzi

 9. Na Ukrainie w środę wykryto 13 371 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 266 zainfekowanych koronawirusem, a 13 903 osoby wyzdrowiały – poinformował w czwartek ukraiński resort ochrony zdrowia. W związku z Covid-19 hospitalizowano rekordową liczbę pacjentów – 2993.
  https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/ukraina-rekordowa-liczba-hospitalizowanych-w-zwiazku-z-covid-19-prawie-3-tys,437141.html
  Komentarz: Też pewnie ukrywają skalę problemu i dlatego tak duża liczba osób hospitalizowanych.

  Polubione przez 3 ludzi

 10. wątek militarny

  Konotopskie Lotnicze Zakłady Remontowe AVIAKON, które opracowały modernizację śmigłowca Mi-24P do standardu Mi-24PU-1, w listopadzie i grudniu złożyły zamówienia wskazujące na przebudowę do tej wersji trzech kolejnych maszyn ukraińskich sił zbrojnych. Obecnie w siłach zbrojnych Ukrainy znajdują się 3 śmigłowce Mi-24PU-1, które oficjalnie gotowość operacyjną osiągnęły w 2016 roku.
  https://www.defence24.pl/ukraina-modernizuje-kolejne-mi-24-planowe-dzialanie-czy-blad-komentarz
  Komentarz: Ta modernizacja jest bardzo dziwna-zastosuje się ulepszenia sprzed..dekady. Wydaje się, że albo UA nie stać na droższe wersje/naprawy, albo ktoś dobrze posmarował, że tak poroniony pomysł przeszedł.

  Polubione przez 3 ludzi

   • Też mam takie wrażenie. Kilka takich „wunderwaffe” UA kupiła, a później wychodziły na światło dzienne machloje. Pomijając jedzenie, mundury plecaki to choćby sprawa napraw czołgów (silniki stare w dokumentacji jako nowe), krypa Centaur przepłacona tak z dwa razy, młodzieże „Mołot” czy czy samobieżne moździerze „Bars”.
    Żadna z tych broni nie spełniała wymagań za to koszt tych „cudeniek” niejednego przyprawiał o zawrót głowy.

    Polubione przez 2 ludzi

    • Dostrzegam w tym temacie analogię do tego co się dzieje w Polsce….

     A co najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nie ma w naszym kraju oligarchów, którzy robią przekręty, bo wszystko w rękach złodziei działających pod politycznym przykryciem.

     Pozdrawiam.

     Polubione przez 1 osoba

 11. Jest sukces?

  W czerwcu niemiecki rząd federalny przyjął strategię wodorową do 2030 roku. Według niej większość alternatywnych źródeł energii będzie musiała pochodzić z importu, po części z krajów, z których Niemcy już sprowadzają ropę i gaz, między innymi z Rosji.
  Oprócz Rosji, także Ukraina chce dostarczać wodór do Europy po tym, jak oba kraje od lat walczyły o opłaty tranzytowe za gaz ziemny. Jest to część deklaracji intencji ustanowienia partnerstwa energetycznego między Niemcami i Ukrainą, którą federalny minister gospodarki Peter Altmaier (CDU) podpisał ze swoją odpowiedniczką Olhą Buslawez pod koniec sierpnia. Podczas jej wizyty w Berlinie rozmawiano także o współpracy przy opracowywaniu przyszłego tematu wodoru. Dla Joachima Pfeiffera, rzecznika ds. polityki energetycznej grupy parlamentarnej CDU / CSU, Ukraina jest „głównym celem” obok Afryki Północnej.
  https://biznesalert.pl/niemcy-rosja-ukraina-afryka-polnocna-import-wodoru/

  Polubione przez 3 ludzi

   • Witam, Ponoć mają produkować (w oparciu o energię elektryczną z elektrowni jądrowych?). Problem w tym, że brak stronie ukraińskiej technologi i $$$ by to się udało. Dla przypomnienia rząd w Kijowie chciał stworzyć most energetyczny do Polski. Projekt zakładał uruchomienie dodatkowych dwóch bloków w elektrowni atomowej i sprzedaż E\e do Polski. Skończyło się na zapowiedziach/deklaracjach i sprawa rozeszła się po kościach.
    Podobnie w planach było zwiększenie wydobycia gazu ziemnego do poziomu 30 mld m3 /rok, ten plan tez okazał się klapą. Dobrze, że w trakcie kryzysu utrzymali dotychczasowe wydobycie na mniej więcej niezmienionym poziomie.

    Polubione przez 2 ludzi

 12. Ukraina dołączyła do listy państw mających kłopoty z powodu grypy ptaków. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) otrzymała od ukraińskich władz zgłoszenie, że grypa ptaków została potwierdzona u zwierząt utrzymywanych przydomowo w południowej części kraju. Jest to wysoce zjadliwy wirus serotypu H5. Ukraiński raport został przekazany do OIE dnia 5 grudnia 2020 roku.
  https://swiatrolnika.info/grypa-ptakow-ukraina

  Polubione przez 3 ludzi

 13. Wrocław
  Otworzono Instytut Praw Mniejszości-fundację mającą zajmować się prawami mniejszości (Ukraińców).
  IPM powołany został przez Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu i fundację „Ukraina”. Fundacja do tej pory organizowała m.in. szkolenia, warsztaty, konsultacje prawne, zapewniała też wsparcie psychologa. – Całe nasze doświadczenie, które otrzymaliśmy w ciągu ostatnich siedmiu lat, inwestujemy w nowo powstały IPM. Od początku istotnym filarem działalności fundacji „Ukraina” było wsparcie informacyjno-prawne – mówi Artem Zozulia, prezes fundacji, dyrektor konsulatu.
  https://wroclaw.tvp.pl/51272876/instytut-praw-migrantow-caly-dla-ukraincow-ale-nie-tylko

  Polubione przez 2 ludzi

 14. Wiceminister obrony Ukrainy zadeklarował, że w 2021 roku jego ministerstwo chce zacząć finansowanie prac rozwojowych rodzimego, ukraińskiego operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego Hrim-2 / Grom-2.
  https://kresy.pl/wydarzenia/ukraincy-zapowiadaja-finansowanie-dla-programu-hrim-2-porownywanego-z-rosyjskimi-iskanderami/
  Komentarz: Z tego co pamietam projekt finansował inwestor z Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska?) i zrezygnowano z dalszego wspierania finansowego po zbyt długich przestojach w pracy.

  Polubione przez 4 ludzi

 15. Wyszło szydło z worka
  Warszawski prokurator Maciej Młynarczyk wystosował pismo do władz Łomży wzywając je do podjęcia bliżej niesprecyzowanych działań względem portalu Kresy.pl. Ponadto, choć miał już nie zajmować się ściganiem tzw. mowy nienawiści względem Ukraińców, to faktycznie dalej prowadzi tego typu działalność.
  https://kresy.pl/wydarzenia/prokuratura-wzywa-wladze-samorzadowe-do-podjecia-dzialan-wzgledem-portalu-kresy-pl-mlynarczyk-wrocil-do-scigania-za-mowe-nienawisci/

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.