Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2021r.- 2064 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 334.

Ukraina od sześciu lat nie wywiązuje się z umów podpisanych w Mińsku”– stwierdził szef ŁRL, Leonid Pasecznik.

W ciągu sześciu lat od podpisania porozumień mińskich Ukraina nie wywiązała się z zapisanych w dokumencie porozumień i pogorszyła sytuację w Donbasie, oświadczył szef ŁRL Leonid Pasecznik.

„W tym dniu w 2015 roku został podpisany Mińsk-2. Przez sześć lat od podpisania umów Ukraina nie wywiązała się z umowy i znacząco pogorszyła sytuację. Dla ŁRL i DRL to nie tylko sześć lat stagnacji negocjacyjnej, ale to sześć lat wojny i nieuzasadnione nadzieje na pokój w Donbasie”– napisał Pasecznik na swojej stronie na Twitterze w sieci mikroblogów.

A więc, jak Ukraina wypełnia swoje zobowiązania podpisane sześć lat temu w Mińsku?

Poniżej, zestaw środków służących realizacji porozumień mińskich:

1.  Natychmiastowe i wszechstronne zawieszenie broni na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie i jego ścisłe wdrożenie, począwszy od godz. 00:00. (czasu kijowskiego) 15 lutego 2015 r.

Jednak do dnia 13 lutego 2021 roku wojna nigdy nie została przerwana, działania wojenne trwają do dziś z różnym nasileniem. Ostatnie zaostrzenie nastąpiło 8 lutego, kiedy doszło do kolejnej bitwy w rejonie punktu kontrolnego Jasinowata, jednocześnie Ukraińskie Siły Zbrojne (USZ) tracą na minach coraz więcej żołnierzy podczas prób „wdrażania pokoju”.

2. Wycofanie całej broni ciężkiej przez obie strony w równych odległościach w celu stworzenia strefy bezpieczeństwa o minimalnej szerokości 50 km od siebie dla systemów artyleryjskich o kalibrze 100 mm i większym, strefa bezpieczeństwa o szerokości 70 km dla MLRS i 140 km szerokości dla MLRS „Tornado-S”, „Hurricane”, „Tornado” i taktycznych systemów rakietowych „Tochka” („Tochka U”):

– dla wojsk ukraińskich: z faktycznej linii kontaktu;

– dla formacji zbrojnych niektórych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie: z linii kontaktowej zgodnie z memorandum mińskim z dnia 19 września 2014 r. Wycofanie wyżej wymienionej ciężkiej broni powinno rozpocząć się nie później niż drugiego dnia po zawieszeniu broni i zakończone w ciągu 14 dni. Proces ten będzie ułatwiony przez OBWE przy wsparciu Trójstronnej Grupy Kontaktowej.

Wycofanie ciężkiej broni ze strony USZ było od samego początku sabotowane i nie zostało przeprowadzone, co OBWE potwierdziła w swoich raportach, wskazując na obecność ciężkiego sprzętu, w tym artylerii, na terenach, z których miały być żekomo wycofana. W trakcie działań wojennych od lutego 2015 r. do stycznia 2021 r. nadal okresowo USZ wykorzystuje- do ostrzału celów cywilnych i pozycji obronnych Milicji Ludowej- artylerię lufową i rakietową, nie mówiąc już o wykorzystaniu dział czołgów do wsparcia działań piechoty i dywersyjnych grup operacyjnych. Nie milkną też karabinki snajperskie, siejąc krwawe żniwo.

3. Zapewnić skuteczne monitorowanie i weryfikację zawieszenia broni i wycofania broni ciężkiej przez OBWE od pierwszego dnia wycofania, przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych, w tym satelitów, UAV, systemów radarowych itp.

Monitoring został zorganizowany, a personel OBWE faktycznie monitorował zarówno na granicach DRL i ŁRL z Federacją Rosyjską, jak i na linii frontu, rejestrując różne naruszenia, ale ponieważ po tych obserwacjach nie nastąpiły żadne istotne zmiany, skuteczność monitoringu okazała się zerowa.

4. W pierwszym dniu po wystąpieniu należy rozpocząć dialog na temat trybu przeprowadzania wyborów lokalnych zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i ustawą Ukrainy „Zgodnie z decyzją samorządu lokalnego na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego”, a także przyszłego ustroju tych obszarów na podstawie tej ustawy.

Niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia podpisania niniejszego dokumentu, strona ukraińska podejmie uchwałę Wierchownej Rady Ukrainy wskazując terytorium objęte szczególnym reżimem zgodnie z Ustawą Ukrainy „O tymczasowym trybie samorządu terytorialnego na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego” na podstawie linii ustalonej w memorandum mińskim z 19 września 2014 r.

Faktyczny dialog na temat zasad nigdy nie miał miejsca, ponieważ Ukraina odmawia prowadzenia bezpośredniego dialogu z reprezentantami DRL I ŁRL. Ustawy przyjęte na Ukrainie dotyczące Donbasu co do zasady wykluczają takie negocjacje. Przyjęta ustawa o szczególnym statusie Donbasu ma tak naprawdę na celu zablokowanie realizacji porozumień mińskich i uzyskania specjalnego statusu wobec Donbasu.

5. Zapewnić ułaskawienie i amnestię poprzez uchwalenie ustawy zakazującej ścigania i karania osób w związku z wydarzeniami, które miały miejsce na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie.

Za Poroszenki i Zełenskiego Kijów jasno dał do zrozumienia, że ​​nie zamierza stosować się do tego punktu i udzielić amnestii milicjom i przywódcom politycznym DRL i ŁRL oraz żadnym funkcjonariuszom tamtejszego reżymu. Obecnie za prezydenta Zełenskiego Kijów próbował przeorganizować tę klauzulę, a także klauzulę o szczególnym statusie Donbasu i jego statusie prawnym, aby zawiesić je na okres po przeniesieniu granicy DRL i ŁRL z Rosją na Ukrainę, co „Mińsk -2” wyklucza ze względu na inną „mapę drogową” przyjętej sekwencji zdarzeń. Dlatego kwestia amnestii nie została rozwiązana od 6 lat.

6. Zapewnić uwolnienie i wymianę wszystkich zakładników i osób nielegalnie przetrzymywanych w oparciu o zasadę „wszystkich za wszystkich”. Ten proces należy zakończyć najpóźniej piątego dnia po wyzwaniu.

Pomimo różnych wymian jeńców wojennych, agentów i przetrzymywanych cywilów, pełna, kompleksowa wymiana nigdy nie miała jak dotąd miejsca. Zaś obecna z winy Kijowa blokowana jest tak skutecznie, że nawet zadeklarowana przez władze DRL inicjatywa jednostronnego przekazania stronie ukraińskiej osób zatrzymanych, nie napotkała żadnego odzewu.

7. Zapewnić bezpieczny dostęp, dostarczanie, przechowywanie i dystrybucję pomocy humanitarnej potrzebującym w oparciu o mechanizm międzynarodowy.

Od 6 latach skuteczna pomoc humanitarna dla Donbasu pochodzi wyłącznie ze strony Rosji, Ukraina kontynuuje blokadę ekonomiczną Donbasu, karząc w ten sposób ludność za poniesione przez siebie klęski militarne. Jednocześnie, ze względu na sprzeciw Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, nie stworzono skutecznych mechanizmów międzynarodowej pomocy dla DRL i ŁRL.

8. Określenie warunków pełnego przywrócenia więzi społeczno-gospodarczych, w tym transferów socjalnych, takich jak wypłata emerytur i innych płatności (wpływy i dochody, terminowe opłacanie wszystkich rachunków za media, odnowienie opodatkowania w ramach prawnych Ukrainy) . W tym celu Ukraina odzyska kontrolę nad segmentem swojego systemu bankowego na obszarach dotkniętych konfliktami i być może utworzony zostanie międzynarodowy mechanizm ułatwiający takie transfery.

Jednak w praktyce po 6 latach więzi społeczno-gospodarcze zostały zminimalizowane w wyniku trwania blokady gospodarczej Donbasu przez Ukrainę, że w wyniku tego sfera społeczna została de facto przeniesiona do Rosji, a system bankowy Ukrainy w Donbasie nie działa wcale.

9. Przywrócenie przez rząd Ukrainy pełnej kontroli nad granicą państwową w całej strefie konfliktu, które powinno rozpocząć się pierwszego dnia po wyborach samorządowych i zakończyć się po wszechstronnym uregulowaniu politycznym (wybory samorządowe na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego Prawa Ukrainy i reformy konstytucyjnej) do końca 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 11 – w konsultacjach iw porozumieniu z przedstawicielami niektórych obwodów obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej.

Ponieważ poprzednie paragrafy, podobnie jak paragraf 11, nie zostały spełnione, Ukraina nie uzyskała żadnej kontroli nad granicą, aw 2021 roku granica jest kontrolowana przez straż graniczną DRL i ŁRL oraz Federację Rosyjską. Próby podniesienia tej kwestii przez Ukrainę, nie wypełniając innych punktów, miały raczej na celu demonstracyjny sabotaż realizacji „Mińska-2”.

10. Wycofanie wszystkich obcych formacji zbrojnych, sprzętu wojskowego i najemników z terytorium Ukrainy pod nadzorem OBWE. Rozbrojenie wszystkich nielegalnych grup.

Ze względu na brak postępów w innych kwestiach nie przeprowadzono wycofywania rosyjskich ochotników lub zagranicznych najemników walczących po stronie Ukraińskich Sił Zbrojnych. Ponadto na Ukrainie w ostatnich latach formacje neonazistowskie zostały w pełni zintegrowane ze strukturami państwowymi i włączone do Sił Zbrojnych Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i służb specjalnych.

11. Przeprowadzenie reformy konstytucyjnej na Ukrainie wraz z wejściem w życie do końca 2015 roku nowej konstytucji, która zakłada decentralizację jako kluczowy element (uwzględniając specyfikę niektórych regionów obwodów donieckiego i ługańskiego, uzgodnione z przedstawicielami tych regionów) ), a także przyjęcie do końca 2015 r. stałego ustawodawstwa o szczególnym statusie niektórych powiatów obwodów donieckiego i ługańskiego zgodnie ze środkami wskazanymi w nocie 1.

Żadna poważna reforma konstytucyjna na Ukrainie nie miała miejsca ani w 2015 roku, ani później. Przyjęte ustawy o decentralizacji okazały się przewrotną fikcją, mając wyłącznie na celu zapobieżenie uzyskaniu przez DRL i ŁRL specjalnego statusu. Jak zapowiadają Poroszenko i Zełenski, nie zamierzają iść w tym kierunku. Z tego powodu kwestia granicy nie ma dalszego znaczenia.

12. Na podstawie Ustawy Ukrainy „O tymczasowym zarządzeniu samorządu lokalnego na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego” kwestie związane z wyborami lokalnymi zostaną omówione i uzgodnione z przedstawicielami niektórych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego. w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi standardami OBWE, monitorowanymi przez OBWE / ODIHR.

Wobec braku postępu politycznego w poprzednich punktach militarno-politycznych, nie ma też podstaw do przeprowadzania wyborów w Donbasie „według prawa ukraińskiego”, tym bardziej, że Ukraina odmawia bezpośredniego omawiania tych kwestii z przedstawicielami władz republik donbaskich. Dlatego od 2014 roku Donbas przeprowadza własne wybory na szefów władzy wykonawczej i deputowanych ludowych.

13. Zintensyfikować działania Trójstronnej Grupy Kontaktowej, w tym poprzez utworzenie grup roboczych ds. wdrażania odpowiednich aspektów porozumień mińskich, które odzwierciedlają skład Trójstronnej Grupy Kontaktowej.

Jest to jedyny punkt, który został mniej lub bardziej formalnie spełniony. Podgrupy mińskie spotykały się intensywnie przez 6 lat. Jednak, poza wspólnymi spotkaniami ich skuteczność ma wyłącznie ze strony ukraińskiej wymiar propagandowy, pozorując jej szczere zainteresowanie wdrożeniem pokoju w Donbasie.

Uwaga 1. Takie środki zgodnie z ustawą „O szczególnej procedurze samorządu lokalnego na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego” obejmują:

– zwolnienie z kar, ścigania i dyskryminacji osób związanych z wydarzeniami, które miały miejsce na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego;

Jak wspomniano wcześniej, Ukraina odmówiła przyjęcia niezbędnych przepisów dotyczących amnestii w ramach zapowiadanych decyzji politycznych.

– prawo do językowego samostanowienia:

W świetle de rusyfikacji na dużą skalę przeprowadzanych na Ukrainie ten punkt jest szczególnie naruszany.

– udział władz lokalnych w powoływaniu szefów prokuratury i sądów w niektórych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego;

Ponieważ Ukraina odmawia nadania DRL i ŁRL specjalnego statusu, powoływanie szefów prokuratury i sądów nie wiąże się z żadnymi przyjętymi rozwiązaniami prawnymi.

– możliwość zawierania przez centralne władze wykonawcze umów z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego niektórych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego;

Tu także, ze względu na brak specjalnego statusu, Ukraina nie przyznaje takiego prawa DRL i ŁRL.

– państwo wspiera rozwój społeczno-gospodarczy niektórych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego;

Ukraina nie udziela jak dotąd żadnego wsparcia republikom, prowadząc przeciwko nim działania terrorystyczne (w tym przeciwko infrastrukturze społeczno-gospodarczej i blokując współpracę ekonomiczną.

– pomoc władz centralnych we współpracy transgranicznej na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego z regionami Federacji Rosyjskiej;

Tu także Ukraina postępuje dokładnie odwrotnie, utrudniając jakąkolwiek współpracę gospodarczą czy transgraniczną z Federacją Rosyjską.

– tworzenie oddziałów Milicji Ludowej decyzją rad lokalnych w celu utrzymania porządku publicznego na niektórych obszarach obwodów donieckiego i ługańskiego;

Ukraina odmawia uznania wszelkich władz lokalnych, lokalnych sił zbrojnych, które już nazywano „Milicją Ludową”, oraz negocjowania o ich statusie i uprawnieniach.

– uprawnienia deputowanych do rad lokalnych i urzędników wybranych w przedterminowych wyborach powołanych przez Wierchowną Radę Ukrainy na mocy tej ustawy nie mogą zostać zakończone z wyprzedzeniem.

Ponieważ w nowej rzeczywistości politycznej nie ma uzgodnionych warunków wyborów, kwestia uprawnień deputowanych DRL i ŁRL jest całkowicie abstrakcyjnym pojęciem i jest jak dotąd w rzeczywistości rozstrzygana wyłącznie w ramach prawnych przyjętych przez republiki.

Umowy mińskie podpisali członkowie Trójstronnej Grupy Kontaktowej:


Ambasador Heidi Tagliavini,

Drugi Prezydent Ukrainy L.D. Kuczma- obecnie szef delegacji ukraińskiej w TGK,                     
Ambasador Federacji Rosyjskiej na Ukrainie M. J. Zurabow,
A.W. Zacharczenko zabity przez ukraiński oddział egzekucyjny,
I.W. Płotnickijako pierwszy szef ŁRL.

*

A na froncie w Donbasie, na jego donieckim odcinku, według wczorajszego raportu SMM OBWE obserwatorzy odnotowali następujące naruszenia przez USZ:

– ️w dwóch lokalizacjach rozmieszczenia ciężkiej broni w kontrolowanych przez USZ obszarach regionu Doniecka SMM OBWE odnotowało, że 10 samobieżnych haubic (2S1 Msta-S, 152 mm), 4 działa przeciwpancerne (MT-12 Rapier, 100 mm) i 3 działka przeciwpancerne kierowane pociskami rakietowymi (ppk; 9P149 Szturm-S, 130 mm) i 34 holowane haubice (2A36 Hiacynt-B, 152 mm) oraz kolejnych 16 dział przeciwpancernych (MT-12 Rapier, 100 mm) i 9 ppk (9P149 Szturm-S, 130 mm) znów gdzieś zniknęły z ukraińskich magazynów.

– ️ 6 lutego, około 1,5 km na południowy-wschód miejscowości Piszczewik w polu przy drodze prowadzącej w stronę miejscowości Oktiabr bezzałogowy statek powietrzny (UAV) krótkiego zasięgu SMM OBWE ponownie wykrył 12 min przeciwpancernych, które prawdopodobnie rozstawili saperzy Ukraińskich Sił Zbrojnych.

– ️7 lutego na północno-wschodnich obrzeżach wsi Szyrokine mini-UAV SMM OBWE ponownie wykrył 12 min przeciwpancernych: 7 (prawdopodobnie TM-62) zostało umieszczonych w poprzek drogi M-14, a kolejne 5 na sąsiednim polu. Przyjmuje się, że miny te należą do Ukraińskich Sił Zbrojnych.

Poza tym, USZ 1 raz naruszyły warunki rozejmu w wyniku dokonanego o godzinie 12:35 ostrzału przy użyciu podwieszanego granatnika GP-25 i broni maszynowej, z kierunku Wodianoje w stronę Leninskoje- na południowym odcinku frontu. W wyniku tego ostrzału na terytorium DRL spadły dwa granaty.

Dodatkowo, o godzinie 20:02, zarejestrowano prowadzenie w rejonie Awdiejewki- na pozycjach bojowych USZ, prowadzenie robót inżynieryjnych, co stanowi naruszenie warunków Dodatkowych Środków kontroli skuteczności i wzmocnienia przestrzegania rozejmu.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation

7 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 13 лютого 2021 року.

Сала Україні

Протягом минулої доби, 12 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Біля Павлополя, на цьому ж напрямку, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де воїну надається необхідна медична допомога.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська двічі застосували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Золоте-4. А поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Від початку поточної доби, 13 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Сала Україні

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 12 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 78 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4643 транспортних засоби та 4117 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись чотири особи.

Минулої доби через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 857 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 442 особи. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 94 і 78 осіб відповідно.

Сала Україні!”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

30 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 13.02.2021r.- 2064 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ciąg dalszy skandalu z „dentystkami”, „stomatolog” INNĄ KRAWCZUK i jej „asystentką” MARYNĄ MINAKOWĄ, z Równego które znęcały się nad swoimi dziecięcymi pacjentami, a o którym głośno w ukromediach;
  https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-rovno-stomatolog-izdevalas-nad-detmi-na-prieme-pochemu-roditeli-ne-znali-o-nasilii-i-kak-uberech-svoego-rebenka-1725416.html
  https://gordonua.com/news/localnews/v-rovno-roditeli-pozhalovalis-v-policiyu-na-stomatologa-izbivavshego-detey-1539781.html
  Ukraiński portal ‚Strana.ua” przedstawił szczegóły całej sprawy w tym m.in zdjęcia z obdukcji lekarskiej 5-letniej dziewczynki który była jedna z ofiar „dentystek”;
  https://strana.ua/news/317469-podrobnosti-skandala-s-izbienijami-detej-v-stomatolohicheskoj-klinike-v-rovno.html
  Ps. Strach nawet pomyśleć że takie „lekarki z Ukrainy” dzięki obecnemu (nie)rządowi RP mogą się „zajmować” polskimi dziećmi…

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Ciąg dalszy „Денег нет, но вы держитесь!”, czyli „MFW kończy misję na Ukrainie bez pozytywnego wyniku w programie pożyczkowym” to znaczy że żadnego kredytu dla Ukrainy nie będzie. Jak stwierdził (dyplomatycznie) przedstawiciel MFW na Ukrainę, Josta Lyngman;
  „Dyskusja była owocna, ale potrzebne są większe postępy, aby dokończyć pierwszą rewizję programu [pożyczkowego]. Dyskusje będą kontynuowane”;
  https://strana.ua/news/317505-mvf-zavershil-missiju-v-ukraine-bez-peresmotra-prohrammy.html

  Polubione przez 4 ludzi

  • Podobny plan działania jest wdrażany w innych branżach 🙂
   A tak poważniej, z powodu koronakryzysu nieoficjalnie na Ukrainie straciło pracę od 1do 2 mln osób. Piszę nieoficjalnie, bo rządowe dane powstają na bazie przepisów, które uwzględniają tylko zarejestrowanych bezrobotnych a warunki uzyskania takiego świadectwa są często zaporowe.

   Polubione przez 4 ludzi

  • Zapewne ,,Naftohaz” majątek trwały ,,bankruta” za 1 hrywnę przekaże ,,Burismie” jr Bidena.

   🤔 Skąd ja znam ten sposób ,,prywatyzacji”?
   😃 No tak. 😏 doradzał im Balcerowicz. 😁 nasz ekonom od transformacji. 😆🤣
   https://www.dw.com/pl/die-welt-o-balcerowiczu-ponoć-groźniejszy-od-rosyjskiej-artylerii/a-37810860

   A to ,,potrójny szpion” Putina, niczym ruska artyleria z ziemią zrównał Ukrainę.
   Teraz Merkel i Biden za 1 hrywnę na tym Ukro’szrocie mają w czym przebierać.

   Polubione przez 5 ludzi

  • Plus „Uncle Joe” Biden bierze „odwet” na politykach z Ukrainy którzy ujawnili „kompromaty” na niego i jego synalka Huntera. Były szef Biura Interpolu Ukrainy Kirył Kulikow poinformował o tym że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wysłał wiele wezwań do ukraińskich polityków (w tym do deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy) by ci stawili sie przed nim w celu złożenia zeznań, własnie w sprawie oskarżeń wobec Biden’ów;
   https://ukraina.ru/exclusive/20210212/1030544402.html

   Polubione przez 2 ludzi

 3. Ministerstwo rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa Ukrainy prognozuje, że w sezonie 2020/2021 Ukraina wyeksportuje 45,4 mln ton zbóż i roślin bobowatych, co oznacza spadek o 20,5 proc. w porównaniu do sezonu 2019/2020.
  https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/ukraina-w-sezonie-2020-2021-zmniejszy-eksport-zboza-o-20-proc,103972.html
  Komentarz: Nie jest to aż tak zła informacja jakby mogło się wydawać. Ceny zbóż mocno podskoczyły z powodu nieurodzaju. Dlatego wpływy ze sprzedaży ziarna nie powinny spaść. Jest jednak jeden aspekt który mocno mnie nurtuje.
  Patrząc na obecna dynamikę sprzedaży limity eksportu ziarna zostaną przekroczone w kwietniu. Później ŻADEN transport z ziarnem nie powinien opuszczać Ukrainy. Tak zapewne nie będzie-jeśli państwo nie zareaguje z kraju wyprzedane zostaną zapasy zbóż.
  To zaś może doprowadzić do gwałtownego wzrostu cen jedzenia (mąka chleb, kasza etc), poważnych strat dla rynku spożywczego (brak pasz), a nawet problemów związanych z importem (trzeba będzie kupować ziarno które wcześniej się sprzedało).

  Polubione przez 3 ludzi

 4. Przypomniały o sobie ukraińskie „atomówki”. Ukraińska ekspertka d/s energetyki jądrowej Olha Koszarna poinformowała że na Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej doszło do „awaryjnego odłączenia jednego z energobloków”. Dodatkowo, w związku z tym ze nie pojawiło sie oficjalne potwierdzenie tej informacji ze strony państwowej spółki „Energoatom”, ekspertka oskarżyła „Energoatom” i dyrekcję elektrowni o próbę ukrycia informacji o awarii;
  https://korrespondent.net/business/companies/4327103-na-khmelnytskoi-aes-otkluichylsia-enerhoblok-sotssety

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.