Wojna domowa na Ukrainie 13.05.2021r.- 2151 dzień od nowego rozejmu.


Niemy krzyk”– dzień 421.

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia na forum „Ukraina 30 Bezpieczeństwo Kraju”, która odbyła się w Kijowie, oświadczył, że w chwili obecnej finalizowany jest rozwój Koncepcji Krajowego Systemu Zrównoważonego Rozwoju, który zakłada spełnienie podstawowych wymagań NATO.

Konferencja ta zbiegła się w czasie z hucznie obchodzonymi w republikach w Donbasie, kolejnych rocznic Dnia Zwycięstwa i proklamowania powołania republik- co ma wymiar znamienny i jednocześnie symboliczny.

Na tym forum, ukraiński prezydent zwrócił uwagę na to, że według badań; bezpieczeństwo to obok wolności i sprawiedliwości jedna z trzech najważniejszych wartości dla Ukraińców. Bezpieczeństwo jest także głównym warunkiem istnienia państwa i jego niezależności.

„Jednym z głównych punktów mojego programu jest bezpieczeństwo ludzi i kraju. Jego zapewnienie, jako integralnego elementu złożonego systemu społecznego, ze wszystkimi jego potrzebami, interesami i możliwościami, jest podstawą polityki bezpieczeństwa narodowego Ukrainy”– podkreślił prezydent.

Poza tym, przypomniał, że we wrześniu 2020 roku zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, która opiera się na najwyższych wartościach społecznych: człowieku, jego życiu, zdrowiu, honorze, godności, nietykalności i bezpieczeństwie oraz przywracaniu pokoju, integralności terytorialnej. suwerenność Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Strategia ta opiera się na trzech filarach: powstrzymywaniu, odporności i zaangażowaniu, na których koncentrują się wysiłki i zasoby Ukrainy.

„Przede wszystkim nadal powstrzymujemy rosyjską agresję i budujemy nasz potencjał bojowy. Jak każdy cywilizowany kraj, Ukraina nie chce wojny, ale dla świata, bez względu na to, jak paradoksalnie może to zabrzmieć, musi mieć potężną i gotową do walki armię. Przecież to ona jest gwarancją stabilności, gwarancją spokoju i tego, że nikt nie będzie miał pomysłu, aby łatwo i bez jednego strzału zabrać coś naszemu państwu”– podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Według niego do priorytetów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego należy wzmocnienie zdolności obronnych i bezpieczeństwa, wsparcie międzynarodowe, naciski polityczne, gospodarcze i prawne na agresora.

„A głównym priorytetem są gotowe do walki Ukraińskie Siły Zbrojne. Wyszkolona rezerwa wojskowa i skuteczna obrona terytorialna, w połączeniu z innymi organami sektora bezpieczeństwa i obrony, są w stanie bronić kraju na lądzie, na morzu, w powietrzu i – co jest teraz bardzo ważne – w cyberprzestrzeni.”– wyjaśnił Zełenski.

W ramach polityki powstrzymywania, Zełenski podkreślił znaczenie zapewnienia stabilności narodowej- gotowości państwa i społeczeństwa do reagowania na wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa.

„W chwili obecnej kończy się opracowywanie Koncepcji Krajowego Systemu Zrównoważonego Rozwoju, która przewiduje zapewnienie podstawowych wymagań NATO, w szczególności w zakresie ciągłości zarządzania i świadczenia krytycznych usług publicznych, zrównoważonego zaopatrzenia w energię; skuteczna reakcja na niekontrolowany ruch dużej liczby osób; zrównoważone zasoby wody i zaopatrzenia w żywność; reakcja na ubytki masy; zrównoważone systemy komunikacji cywilnej i transportu cywilnego. Dla skuteczności i osiągnięcia tych celów nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Biurem NATO na Ukrainie”– powiedział ukraiński prezydent.

W ramach polityki interakcji, zdaniem Głowy Państwa, ukształtował się potężny system zapewniania bezpieczeństwa narodowego, którego podstawą są wzajemnie powiązane instytucje państwowe i niepaństwowe, społeczeństwo obywatelskie, obywatele i inne podmioty. przeznaczone do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa narodowego metodami określonymi przez prawo.

Prezydent podkreślił, że Strategia to systematyczne i holistyczne podejście do polityki bezpieczeństwa, a nie tylko skupienie się na komponencie militarnym.

„Kończymy prace nad innymi dokumentami planowania strategicznego, w szczególności w zakresie energetyki, informacji, ochrony środowiska, polityki gospodarczej, zagranicznej i cyberbezpieczeństwa Ukrainy”- ujawnił Zełenski, dodając, że system bezpieczeństwa Ukrainy jest składnikiem wielkoskalowych systemów bezpieczeństwa, w szczególności globalnego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, którego głównymi architektami są ONZ i NATO oraz europejskiego systemu bezpieczeństwa, który powstał z czołowymi rola Unii Europejskiej, NATO, OBWE i krajów regionu. …

„Przynależność do wyżej wymienionych systemów na najwyższym poziomie nie tylko tworzy szereg bliskich więzi między uczestnikami, ale także stwarza warunki do utrzymania interakcji w rozwiązywaniu wspólnych problemów bezpieczeństwa i stwarza dodatkowe możliwości reagowania na zagrożenia”– powiedział Zełenski.

Jego zdaniem rozwój strategicznych relacji z kluczowymi partnerami zagranicznymi, przede wszystkim z Unią Europejską i NATO oraz ich państwami członkowskimi, w szczególności Stanami Zjednoczonymi, a także pragmatyczna współpraca z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi w oparciu o interesy narodowe Ukrainy , są podstawą ukraińskiej strategii interakcji.

Wołodymyr Zełenski po raz kolejny przypomniał, że strategicznym kursem Ukrainy jest uzyskanie pełnego członkostwa w UE i NATO.

„W tym celu oczekuje się jak najszybszego osiągnięcia dostatecznej kompatybilności Sił Zbrojnych Ukrainy i innych elementów sektora bezpieczeństwa i obrony z odpowiednimi strukturami państw Sojuszu oraz otrzymania zaproszenia i przystąpienia do NATO.”– stwierdził ukraiński rezydent.

Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego realizacja zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony kraju przyczyni się do powstania nowego systemu zapewniania bezpieczeństwa narodowego, zdolnego do ochrony suwerenności państwa i integralności terytorialnej Ukrainy przed całym możliwe zagrożenia.

Odnosząc się do aktualnej kwestii konfliktu w południowo-wschodniej części kraju, Zełenskij zwrócił uwagę na to, że ​​dziś dzięki wspólnym wysiłkom Ukrainy i partnerów międzynarodowych zmniejsza się liczba przypadków naruszenia reżimu milczenia w Donbasie, choć nie ustają prowokacje ze strony wroga.

„Strzały snajperskie wycelowane prawie ustały, jest ich naprawdę bardzo niewiele. Mianowicie z powodu ostrzału snajperskiego od początku tego roku zginęło ponad 30 osób”– powiedział Zełenski.

Następnie podkreślił, że również dzięki presji międzynarodowej zahamowano prawdopodobną eskalację na granicach z Ukrainą ze strony Federacji Rosyjskiej i nielegalnych grup zbrojnych.

Zełenski dodał, że ​​Rosja wycofała z terytorium okupowanego czasowo Krymu zaledwie 3,5 tys. swoich wojsk, więc nadal istnieje groźba zaostrzenia.

„Przecież na terytorium okupowanego czasowo Krymu, czasowo okupowanego Donbasu i wzdłuż naszych granic zwiększyła się liczba personelu i sprzętu wojskowego. A jeśli chodzi o kontyngent i sprzęt na granicach Ukrainy i Rosji, to nie odnotowujemy tam spadku. Nie naprawiamy również wzrostu. Cofają się bardzo powoli”– powiedział ukraiński prezydent.

Zełenski uważa, że ​​prawdopodobieństwo eskalacji zmalało w ciągu ostatniego miesiąca, ale „nikt nie może niczego zagwarantować, bo w 2014 roku nikt nie spodziewał się takich kroków ze strony Rosji”.

„Uwierzymy jednak w to, że na pewno nie będzie wojny na pełną skalę” – powiedział Wołodymyr

Zełenski.

Po Zełenskim zabrał głos zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Roman Maszowiec, który stwierdził, że na podstawie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy powstaje 15 kolejnych dokumentów, z których 11 musi zostać zatwierdzonych przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Zwrócił też uwagę na fakt, że we wrześniu 2020 roku prezydent przyjął Strategię Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, która przewiduje wykorzystanie elementów militarnych i pozamilitarnych, wewnętrznych i zewnętrznych do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom, a także w kontekście rosyjskiej agresji hybrydowej. przeciwko Ukrainie.

„Na podstawie zapisów niniejszej Strategii opracowywanych jest 14 kolejnych strategii i jeden program krajowy. To podstawowe dokumenty, które obejmują wszystkie sfery bezpieczeństwa i obrony narodowej i są podstawą do opracowania szczegółowych planów i ich realizacji”– powiedział Roman Maszowiec.

Ujawnił, że większość z tych strategii jest opracowywana po raz pierwszy. 11 z powyższych dokumentów musi zostać zatwierdzonych przez RBNiO, cztery kolejne są opracowywane i zatwierdzane przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

„Opracowywany jest projekt Biuletynu Strategicznego Obrony, Plan Obrony Ukrainy oraz Państwowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy. Zakończenie tego procesu planowane jest na koniec sierpnia br.”– powiedział wiceszef kancelarii prezydenta Ukrainy.

Na podstawie przeglądu kompleksu wojskowo-przemysłowego Ukrainy opracowywana jest Strategia Rozwoju Kompleksu Przemysłu Obronnego, która niebawem zostanie rozpatrzona na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Jak powiedział Roman Maszowiec, w szczególności ta strategia stworzy podstawy dla szybkiej odpowiedzi na pilne potrzeby sił obronnych Ukrainy.

Ponadto, jego zdaniem, na Ukrainie podejmowane są działania mające na celu stworzenie narodowego systemu odporności (zdolności społeczeństwa ukraińskiego do przeciwstawiania się zagrożeniom), który jest jednym z trzech filarów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony- wraz z odstraszaniem i interakcją.

„Jak zaznaczył prezydent, koncepcja ta jest na etapie realizacji, nad którą pracuje odpowiednia komisja międzyresortowa. Rezultatem powinien być przejrzysty system koordynacji działań podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronę w celu zachowania kontroli przy jednoczesnej ochronie podstawowych potrzeb ludzi w przypadku klęsk żywiołowych, wypadków spowodowanych przez człowieka, a także innych zdarzeń spowodowanych przez człowieka”– powiedział Roman Maszowiec.

Według niego, NATO i państwa członkowskie Sojuszu pomagają Ukrainie w rozwijaniu tej koncepcji, a we wrześniu tego roku odbędą się wspólne ćwiczenia dotyczące szerokiego zakresu zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Przygotowane zostanie również ćwiczenie testujące mechanizm koordynacji odporności narodowej, które powinno zakończyć się do końca tego roku.

„Jednym z ważnych elementów krajowego systemu zrównoważonego rozwoju jest ochrona obiektów infrastruktury krytycznej. Odpowiednia ustawa została przedłożona przez Radę Ministrów do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą w marcu tego roku”– powiedział Roman Maszowiec, dodając, że Ukraina planuje przystąpić do amerykańskiej inicjatywy zbiorowej ochrony państw w cyberprzestrzeni „Cyber Flag”.

„Uważamy, że zaangażowanie Ukrainy w takie działania znacząco zwiększa naszą ochronę w cyberprzestrzeni i pozwoliłoby wnieść istotny wkład w bezpieczeństwo międzynarodowe”- powiedział Maszowiec, podkreślając, że wszystkie wymienione powyżej dokumenty planowania strategicznego są podstawą do opracowania lub nowelizacji szeregu aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

„To prawidłowy, systematyczny i ciągły ruch w kierunku rozwoju sektora bezpieczeństwa i obronności, integracji z sektorem bezpieczeństwa wspólnoty euroatlantyckiej, a także w celu przeciwdziałania rosyjskiej agresji”– powiedział zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy.

Od tego momentu Rosja zaczęła się panicznie bać.

*

A tymczasem na froncie w Donbasie, na jego ługańskim odcinku, Milicja ludowa ŁRL odnotowała obecność Ukraińskich Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonie wycofywania sił i sprzętu w rejonie miejscowości Zołotoje.

„Na dawnych pozycjach Ukraińskich Sił Zbrojnych w rejonie wycofania sił i środków w pobliżu osady Zołotoje przez dwa dni przebywało czterech żołnierzy 92 samodzielnej brygady zmechanizowanej Ukraińskich Sił Zbrojnych.”– poinformowała o tym służba prasowa resortu obrony republiki.


Poza tym, armia kijowska postawiła pojazdy opancerzone w pobliżu trzech osad w strefie „OPS”

„Na obszarze odpowiedzialności 14 brygady Ukraińskich Sił Zbrojnych odnotowano rozmieszczenie jednego bojowego pojazdu inżynieryjnego IMR-2 w pobliżu osady Nowotoszkowskoje. Na obszarze odpowiedzialności 59 brygady znajduje się siedem wozów opancerzonych w pobliżu osad Świetłodarsk i Mironowski”– poinformowała służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL, przypominając jednocześnie, że ​​rozmieszczenie w osadach broni i sprzętu wojskowego przez siły bezpieczeństwa Kijowa stanowi naruszenie trzeciego punktu Dodatkowych środków zapewniających zawieszenie broni i kontrolujących jego przestrzeganie.


Poza tym
, Ukraińskie Siły Zbrojne podłożyły miny po drugiej stronie ulicy, aby uniemożliwić misji OBWE dokonanie inspekcji.

USZ umieściły 14 min przeciwczołgowych w poprzek drogi przy wejściu do miejskiej osady Ługańskoje, aby uniemożliwić przejście obserwatorów Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE. 

„Ukraińscy żołnierze w dalszym ciągu utrudniają pracę obserwatorom OBWE minując drogi publiczne, co zagraża życiu i zdrowiu ludności cywilnej oraz przedstawicieli misji obserwacyjnej”- napisano w oświadczeniu służba prasowa Wydziału Milicji Ludowej ŁRL.

Milicja Ludowa ŁRL wyjaśniła, że ​​żołnierze 59 brygady „na autostradzie M03 przy wjeździe do miejscowości Ługanskoje zainstalowali 14 min przeciwczołgowych TM-62 po drugiej stronie ulicy”.


Natomiast DRL poinformowała o eksplozji dwóch ciężarówek Ukraińskich Sił Zbrojnych na ukraińskich minach pod Mariupolem.

Dwie ciężarówki ukraińskich formacji zbrojnych zostały wysadzone w powietrze przez miny na północ od Mariupola, odnotowano straty wśród personelu Sił Zbrojnych Ukrainy. Poinformował o tym dzisiaj zastępca szefa Departamentu Milicji Ludowej DRL Eduard Basurin. „Jak już wielokrotnie informowaliśmy, bezkrytyczne wydobywanie tego obszaru jest głównym powodem strat niebojowych formacji zbrojnych Ukrainy. A miniony dzień nie był wyjątkiem”– powiedział Basurin.

Podkreślił, że oba przypadki miały miejsce na północ od Mariupola. W pierwszym, w pobliżu wsi Granitnoje, wysadzono w powietrze samochód GAZ-66 wiozący żołnierzy. Wynik: trzech zabitych i pięciu rannych. Kolejny incydent miał miejsce we wsi Starognatowka. „Podczas dostarczania amunicji ciężarówką ZIŁ na pozycje zmotoryzowanego batalionu piechoty 93 samodzielnej brygady zmechanizowanej zdetonowano ładunek wybuchowy. W wyniku eksplozji dwóch żołnierzy, sierżant Topało i żołnierz Osiny, zostało rannych”– podkreślił Basurin, nie wykluczając, że ​​strona ukraińska obwini za swoje nowe straty Milicję Ludową.

Natomiast, według wczorajszego raportu SMM OBWE obserwatorzy odnotowali naruszenie przez USZ decyzji ramowej w sprawie wycofania sił i sprzętu z 21 września 2016 r .:

– ️ 8 maja, w rejonie wycofania się z Pietrowskiego, UAV dalekiego zasięgu należący do SMM OBWE zauważył osobę na dawnym stanowisku USZ, około 550 m na północny-wschód od południowo-zachodniego narożnika tego terenu.

Ponadto SMM OBWE ponownie wykrył 14 min przeciwczołgowych zlokalizowanych w poprzek autostrady M03, która prowadzi do osady Łogwinowo i 26 min przeciwpancernych na północno-zachodnich obrzeżach osady Metalist (ukraiński Trawniewoje).

Rejestrowano również powtarzające się zakłócenia sygnału GPS UAV w obszarach miejscowości Konstantinowka, Żalizne, Ozarjanowka i Piszczewik. 10 maja na terenach wokół Żalizne i Ozarjanowka i Piszczewik obserwatorzy SMM OBWE nie byli w stanie uruchomić UAV średniego zasięgu z powodu zagłuszania pracy GPS.

Ponadto, patrole SMM OBWE i ich UAV odnotowały również obecność sprzętu poza wyznaczonymi miejscami składowania, w strefie bezpieczeństwa, na terenie obiektów oraz bezpośrednio na terenach mieszkalnych:

– ️ 3 czołgi (przypuszczalnie T-64) na terenie obiektu w miejscowości Konstantinowka,
– ️ 1 zestaw rakiet przeciwlotniczych (9K35 „Strieła-10”) na terenie obiektu w pobliżu osiedla Bogojawlenka,
– ️ 1 czołg (przypuszczalnie T-72B) na terenie obiektu w pobliżu strefy mieszkalnej miejscowości Elizawietowka,
– ️ 24 czołgi (nieznanego typu) na budowie w miejscowości Wozdwiżenka,
– ️ 3 opancerzone wozy bojowe (takie jak transportery opancerzone) w miejscowości Mironowski,
– ️ 4 BMP w pobliżu miejscowości Świetłodarsk,
– ️ 2 BMP-1 i 1 transporter opancerzony MT-LB w części mieszkalnej wsi Taramczuk,
– ️ 1 BMP-1 nieopodal wsi Bieriezowoje,
– ️ 2 bojowe wozy piechoty i 2 bojowe wozy opancerzone (nieznanego typu) na terenie obiektu w miejscowości Sucha Bałka,
– ️ 4 BMP koło miejscowości Łomakino,
– ️ 1 transporter opancerzony MT-LB-S koło wsi Gnutowo,
– ️ 1 BTR-80 w pobliżu strefy mieszkalnej w miejscowości Nowoignatovka.

Poza tym, USZ- na donieckim odcinku frontu, w ciągu minionej doby przeprowadziły dwa ostrzały: o godzinie 10:45 i 15:50, z kierunku Granitnoje w stronę Grigoriewki i Nowej Mariewki- na południowym odcinku frontu, przy użyciu moździerza kaliber 82 mm (7 min) oraz automatycznego granatnika AGS-17 (10 granatów) i broni maszynowej.

Tym samym, USZ w dniu wczorajszym, na donieckim odcinku frontu, 2 razy naruszyły warunki zawieszenia broni, w wyniku czego na terytorium DRL spadło 17 pocisków.

Ponadto, na ługańskim odcinku frontu, USZ w ciągu minionej doby 2 razy naruszyły warunki zawieszenia broni prowadząc ostrzał rejonu miejscowości Zołotoje-5 i wioskę Mołodieżnoje, przy użyciu ciężkich granatników przeciwpancernych SPG-9 oraz automatycznych granatników AGS-17.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

5 min.

„Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 13 травня 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню.

Протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ окупанти 2 рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля КАТЕРИНІВКИ – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті ВОДЯНОГО окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля АВДІЇВКИ – з підствольних гранатометів. У районі селища ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища МИРНЕ противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування.

На щастя, ніхто не постраждав.На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Сала Україні!

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***


©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

Ps.

Jako, że w ciągu najbliższego tygodnia będę poza zasięgiem, kolejna moja relacja prawdopodobnie dopiero w następną niedzielę.

251 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 13.05.2021r.- 2151 dzień od nowego rozejmu.

 1. Ukraińska codzienność ciąg dalszy. Cytat „W Dnieprze z marszrutki w trakcie jazdy wypadła kobieta” i wstała, otrzepała się i poszła dalej…
  >https://twitter.com/SergUA63/status/1396191056526520323
  Strzelanina w Humaniu, w wyniku której rannych zostało dwóch chasydów posiadających obywatelstwo Izraela. Policja szuka „strzelca”, nie poinformowała takze dlaczego doszło do strzelaniny;
  https://strana.ua/news/334723-v-umani-proizoshla-strelba-v-khasidskom-kvartale.html
  https://korrespondent.net/ukraine/4360098-strelba-v-umany-postradaly-dva-hrazhdanyna-yzraylia

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Tymczasem rodzina włoskiego dziennikarza Andrei Rocchelli który został zginał w trakcie walk pod Słowiańskiem w 2014 roku, w wyniku ostrzału ze strony sił prokijowskich nie odpuszcza. Po tym jak sąd apelacyjny w Mediolanie uniewinnił od oskarżenia o dokonanie ostrzału obywatela Włoch pochodzenia ukraińskiego Witalija Markiwa (prawdopodobnie nastąpiło to dzięki „włoskim kontaktom” szefa MSW Ukrainy Awakowa) rodzina Rocchelli oraz prokuratura generalna z Mediolanu odwołały się od wyroku w Sądzie Kasacyjnym, który jest sądem najwyższej instancji we Włoszech;
  https://strana.ua/news/334744-kassatsionnyj-sud-italii-rassmotrit-apelljatsiju-na-opravdanie-vitalija-markiva.html

  Polubione przez 2 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.