Wojna domowa na Ukrainie 07.11.2021r.- 2329 dzień od nowego rozejmu.


„Niemy krzyk”– dzień 595.

W dniu wczorajszym zbyła 78 rocznica wyzwolenia Kijowa przez Armię Czerwoną, o czym rządząca na Ukrainie klika najchętniej chciałaby ten fakt wymazać ze świadomości historycznej Ukraińców.

Ale mimo tego są tacy co nie zapominają:

A teraz pokrótce zarys przygotowań do walk o wyzwolenie w 1943 r Kijowa przez Armię Czerwoną:

12 października siły Armii Czerwonej podjęły próbę przerwania niemieckiej obrony na zakolu bukryńskim, wydostania się z tego zakola i rozwinięcia ofensywy w kierunku Kijowa. Jednak bez wsparcia czołgów 3 Gwardyjskiej Armii Pancernej, które nie były w stanie operować w podmokłym terenie zakola, atak zakończył się porażką. 21 października ponowiono próbę wyrwania się z przyczółka, jednak ta także zakończyła się niepowodzeniem. Po fiasku prób rozwinięcia ofensywy z przyczółka bukryńskiego na Kijów Osobiście Stalina zadzwonił do dowódcę Frontu Południowo-Zachodniego– generała Armii Nikołaja Watutina i zaproponował mu zmianę kierunku natarcia na Kijów z przyczółka bukryńskiego na przyczółek liuteski. Na przyczółku bukryńskim Niemcy skoncentrowali duże siły, w tym jednostki pancerne i zmotoryzowane ze wsparciem lotnictwa. Teren sprzyjał także Niemcom w powstrzymywaniu uderzeń jednostek Armii Czerwonej. Sytuacja na przyczółku liuteskim wyglądała dokładnie na odwrót. Teren w tym rejonie był płaski i tym samym umożliwiał wykorzystanie dużej liczby czołgów. Niemieckie siły znajdujące się w rejonie tego przyczółka były bardzo skromne, dzięki czemu oddziały Armii Czerwonej walczące na tym przyczółku osiągnęły o wiele większe sukcesy, niż jednostki na przyczółku bukryńskim. Stalin zaproponował przerzucenie 3. Gwardyjskiej Armii Pancernej i jednostek wsparcia 40 Armii na przyczółek liuteski (tylko podczas nocy) skąd miały zaatakować Kijów, podczas gdy jednostki 27 i 40 Armii miały nadal atakować na przyczółku bukryńskim. Tym samym zamierzano zmylić przeciwnika.

Następnie, 24 października kierownictwo (kwatera główna) Najwyższego Naczelnego Dowództwa (Ставка Верховного Главнокомандования) – (Stawka- najwyższy organ wojskowy, wykonujący w czasie II wojny światowej, po napaści Niemiec na ZSRR (1941-1945) zadania strategicznego kierowania siłami zbrojnymi ZSRR) wydała dyrektywę z podpisem Stalina i gen. Aleksieja Antonowa (będącego szefem Sztabu Generalnego Armii Czerwonej) przeniesienia działań ofensywnych 1. Frontu Ukraińskiego na przyczółek liuteski. Zmiana pozycji 3 Gwardyjskiej Armii Pancernej i czterech dywizji strzeleckich miała zakończyć się 1-2 listopada. Na tę datę planowano rozpoczęcie ofensywy przez 1. Front Ukraiński, jednak 3 Gwardyjska Armia Pancerna miała ruszyć dopiero 3-4 listopada. W dyrektywie tej Stawka zdecydowała też o kierunku działań ofensywnych poszczególnych armii 1 Frontu Ukraińskiego. 1 Front Ukraiński miał obejść Kijów od północy, wyjść na tyły obrońców i zaatakować miasto od zachodu. Jednocześnie z przyczółka liuteskiego miały zaatakować 38 Armia i 3 Gwardyjska Armia Pancerna. Zakładano, że 38 Armia gen. Kiriłła Moskalenki razem z 5 Gwardyjskim Korpusem Pancernym, wspierane przez 7 Korpus Artylerii Przełamania gen. Pawła Korolkowa, przerwą obronę na odcinku Moszczun – Wyszgorod zapewniając wprowadzenie do wyłomu 3 Gwardyjskiej Armii Pancernej i 1 Gwardyjskiego Korpusu Kawalerii gen. Wiktora Baranowa po przeprawie przez Dniepr atakujących w kierunku Fastowa i Białej Cerkwi. Natomiast sama 38 Armia miała nacierać na Wasilków. Jednocześnie 60 Armii rozkazano atakować na Rowy i Dymer i dalej na południe między rzekami Zdwiż i Irpień w celu osłaniania atakującej 38 Armii. Dla ukrycia prawdziwego kierunku natarcia dwa dni wcześniej z przyczółka bukryńskiego miały rozpocząć działania 40 Armia gen. Filipa Żmaczenki i 27 Armia gen. Siergieja Trofimienki, symulujące atak w kierunku Kagarłyka i Białej Cerkwi.

Zmianę pozycji jednostek z przyczółka bukryńskiego na liuteski rozpoczęto nocą z 25 na 26 października. Przegrupowywano głównie 3 Gwardyjską Armię Pancerną i jednostki wsparcia armii ogólnowojskowych, w tym 7 Korpus Artylerii Przełamania. Armie na przyczółku bukryńskim (40, 27 i 47) miały maskować przegrupowanie 3 Gwardyjskiej Armii Pancernej i innych jednostek poprzez postawienie wielu makiet czołgów i dział artyleryjskich. W przeciągu kilku nocy zamaskowane i skryte wojska przeniesiono na przyczółek liuteski, większość z nich była zmuszona do sforsowania po drodze Desny. Przyczółek ten był podobny do trójkąta równoramiennego, w którym boki składały się z: na wschodzie rzeki Dniepr, na zachodzie rzeki Irpień, a na południu 14-kilometrowego odcinka między miejscowościami Moszczun i Wyszgorod. Odległość z północny na południe wynosiła 19–20 km. Większa część przyczółka była pokryta lasami. Na północ od ujścia rzeki Irpień do Dniepru 13 i 60 Armia miały małe przyczółki. Południowa część przyczółka liuteskiego znajdowała się tylko 10 km od Kijowa. Na południowej części przyczółka 38 Armia miała 6 dywizji strzeleckich, a na dwukilometrowym odcinku na zachodnim brzegu rzeki Irpień – dwie dywizje. 5 Gwardyjski Korpus Pancerny z czechosławacką 1 Samodzielną Brygadą zajmował pozycje koło miejscowości Nowi Petriwci, w której znajdowały się też dowództwa 38 Armii i 3 Gwardyjskiej Armii Pancernej.

Przesunięcie wojsk 3 Gwardyjskiej Armii Pancernej i innych jednostek na nowe pozycje zostało zauważone przez jednostki 4.Armii Pancernej gen. Hotha, jednak zła pogoda uniemożliwiła kontynuowanie rozpoznania lotniczego. Wojska Hotha wykryły także wojska radzieckie na przyczółku liuteskim, które Hoth chciał zlikwidować atakiem jednostek pancernych, ale Hitler odmówił przeprowadzenia takiego uderzenia. Ostatecznie na początku listopada Watutin posiadał na tym przyczółku trzy armie i jeden korpus pancerny, a po drugiej stronie rzeki jeszcze jeden korpus kawalerii. Na przyczółku Rosjanie posiadali także olbrzymie ilości artylerii.

Na początku listopada przeciwnikami 1 Frontu Ukraińskiego były 4 Armia Pancerna i 8 Armia Grupy Armii „Południe” oraz 2 Armia Grupy Armii „Środek”. Liczyły one ok. 500 tys. żołnierzy, do 6000 dział i moździerzy, 400 czołgów i dział szturmowych oraz 660 samolotów. Wokół przyczółka zajmowanego przez 38. Armię zbudowano trzy linie obrony o łącznej głębokości 14 km. Siły 1. Frontu Ukraińskiego liczyły 663 tys. żołnierzy, ok. 7000 dział i moździerzy, 675 czołgów i dział samobieżnych oraz 700 samolotów. Praktycznie siły obu stron były podobne, ale na kierunku głównego uderzenia Armia Czerwona posiadała trzy razy więcej ludzi, prawie pięć razy więcej artylerii i dziewięć razy więcej czołgów. W 51 Korpusie Strzeleckim 38 Armii na kilometr frontu przypadały 344 działa i moździerze, a w 50 Korpusie Strzeleckim – do 416.

Wyzwalanie Kijowa w dniach 1-6 listopada 1943r.

Działania rozpoczęły się zgodnie z planem 1 listopada atakiem armii zgromadzonych na przyczółku bukryńskim, które mimo silnego oporu powoli zdobywały teren. Dla uniknięcia przerwania obrony Niemcy skierowali tam trzy dywizje pancerne i jedną zmotoryzowaną. W wyniku tych działań pozorowany atak okazał się skuteczny. Właściwe natarcie rozpoczęło się 3 listopada na północy. W pierwszym rzucie nacierały armie 38 i 60 oraz część 5 Gwardyjskiego Korpusu Pancernego. Potężne uderzenie artyleryjskie wykonane przez 7 Korpus Artylerii Przełamania i artylerię korpusów strzeleckich 38 Armii zadało ogromne straty trzem niemieckim dywizjom piechoty; 8868 i 208, dzięki czemu do końca dnia grupa uderzeniowa przerwała front w wielu miejscach i posunęła się o 5–12 km. Wojska niemieckie kontratakowały 20 Dywizją Grenadierów Pancernych, 7 Dywizją Pancerną i częścią 8 Dywizji Pancernej powstrzymując tylko chwilowo natarcie radzieckie za cenę olbrzymich strat. W nocy 3 listopada czołgi 3 Gwardyjskiej Armii Pancernej gen. Rybałki przystąpiły do zmasowanego ataku z zapalonymi reflektorami i wyjącymi syrenami. Uprzedziły je zmasowana nawała ogniowa artylerii. Na pancerzach czołgów jechali żołnierze 167 i 136 Dywizji Strzeleckiej. Doprowadziło to do wybuchu paniki wśród niemieckich żołnierzy, przez co obrona niemiecka została szybko przełamana. Niemiecka 7 Dywizja Pancerna nie zdołała powstrzymać Rosjan od sforsowania rzeki Irpień (8 km na zachód od Kijowa) i przecięciu dróg prowadzących do Żytomierza i Fastowa, ważnych węzłów komunikacyjnych znajdujących się na południowy zachód od Kijowa. Oddziały 7 Dywizji Pancernej i 20 Dywizji Grenadierów Pancernych zostały wtedy zmuszone do wycofania się.

Jednostki Armii Czerwonej były cały czas wspierane przez Wojskowe Siły Powietrzne atakujące silne punkty oporu wroga i niszczące nieprzyjacielskie związki pancerne i piechoty. 1 i 2 listopada samoloty radzieckiej 2 Armii Lotniczej dowodzonej przez gen. Stiepana Krasowskiego przeprowadziły 640 samolotolotów. W nocy z 2 na 3 listopada wykonano 207 samolotolotów – wszystkie przez lekkie bombowce. 3 listopada 988 samolotolotów, połowa z nich przez bombowce. Lotnictwo myśliwskie także było aktywne i w tych samych dniach przeprowadziło 1145 samolotolotów, głównie misji patrolowych nad przyczółkami Armii Czerwonej. W 36 walkach powietrznych zestrzelono 31 samolotów niemieckich. Działalność Luftwaffe ograniczyła się do 286 samolotolotów.

4 i 5 listopada Watutin wprowadził do walki 1. Gwardyjski Korpus Kawalerii oraz drugie rzuty i rezerwy atakujących armii. Wśród tych ostatnich znajdowała się czechosłowacka 1 Samodzielna Brygada. Oddziały pancerne otrzymały rozkaz parcia naprzód za wszelką cenę bez oglądania się na wsparcie piechoty. Użycie wszystkich możliwych sił złamało do wieczora 4 listopada obronę na całej linii. 5 listopada wyzwolono Swiatoszyno. Tego dnia 60 Armia posunęła się o 20 km, zaś 38 Armia o 25 km. 23 Korpus Strzelecki 38 Armii drugiego rzutu nacierał w kierunku rzeki Irpień i 5 listopada dotarł do linii Żułany, na zachodnie przedmieścia Kijowa. Z kolei 51 Korpus Strzelecki toczył już walki o Kijów. 3 Gwardyjska Armia Pancerna zdobyła punkty oporu w rejonie Bielicz koło Swiatoszyna. Dopiero wtedy niemieckie dowództwo prawidłowo oceniło sytuację i zaczęło przerzucać oddziały z przyczółka bukryńskiego w kierunku Kijowa. Watutin, chcąc wyprzedzić niemiecki manewr, nakazał zwiększenie tempa ataku. W efekcie po południu 5 listopada oddziały 5 Gwardyjskiego Korpusu Pancernego doszły do północno-zachodnich przedmieść miasta i rozpoczęły walki o fabryki „Arsenał” i „Bolszewik”. Podchodzące ze wszystkich stron oddziały radzieckie w nocy z 5 na 6 listopada wdarły się do miasta, czołgi gen. Krawczenki wjechały na główną aleję Kijowa – Chreszczatyk. 6 listopada o godz. 4:00 nad ranem na święto Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej Kijów został wyzwolony.

Hitlerowska okupacja Kijowa trwała 778 dni – od 19 września 1941 do 6 listopada 1943. Okupantom udało się spowodować wiele nieszczęść. Setki tysięcy Kijowan i jeńców wojennych rozstrzelano i torturowano w obozach koncentracyjnych Babin Jar, Darnitskij i Syretskij oraz w piwnicach Gestapo na ulicy Wołodymirskiej. Byli to Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie, Polacy– Babiń Jar stał się masowym grobem i jednym z najstraszniejszych symboli faszyzmu, obok Buchenwaldu, Dachau, Oświęcimia, Terezina, Chatynia, Lidic, Oradour, Coventry, Leningradu. Przypomnę, że przy dobrowolnym udziale Ukraińców- wyznawców ideologi Bandery i ukraińskiego nacjonalizmu, którzy uczestniczyli w zbrodniach ludobójstwa u boku niemieckich zwyrodnialców, na każdym ich etapie: od pacyfikacji wsi, po przez walkę z partyzantką narodowo-wyzwoleńczą, a kończąc na współudziale w masowych zbrodniach i holokauście Żydów i narodów słowiańskich- w tym głównie Polaków i Rosjan.

Według oficjalnych danych straty w bitwie o Dniepr sięgnęły 417 tysięcy zabitych. W walkach o Kijów zginęło do 240 000 żołnierzy i oficerów. Jednak według szacunków wielu historyków całkowita liczba ofiar śmiertelnych jest co najmniej dwukrotnie wyższa, ponieważ osoby zmobilizowane za pośrednictwem polowych urzędów wojskowych często nie są rejestrowane, aby nie pogarszać statystyk ofiar.

17.500 żołnierzy i dowódców otrzymało ordery i medale za odwagę i bohaterstwo podczas wyzwalania Kijowa.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(1943),

https://ua.interfax.com.ua/news/general/778000.html,

https://nubip.edu.ua/node/100608,

https://vechirniy.kyiv.ua/news/58117/,

https://kmr.gov.ua/uk/content/u-shevchenkivskomu-rayoni-poklaly-kvity-do-pamyatnyka-geroyam-tankistam-z-nagody,

*

A tymczasem na współczesnym froncie w Donbasie- na jego ługańskim odcinku, USZ- szykując się do ostatecznego rozwiązania kwestii potomków wyzwolicieli Kijowa (to taka banderowska wdzięczność), rozmieściły pojazdy opancerzone w pobliżu wsi Gejewka, osiedla Mironowski oraz w strefie mieszkalnej Stanicy Ługańskiej.

„W rejonie odpowiedzialności 79 brygady został ujawnione rozmieszczenie jednego transportera opancerzonego BTR-70 w pobliżu wsi Gejewka oraz dwóch bojowych wozów opancerzonych w osiedlu mieszkalnym Stanicy Ługańskiej”– poinformowała służba prasowa Dowództwa Milicji Ludowej ŁRL.

Natomiast obszarze odpowiedzialności 30 brygady ujawniono rozmieszczenie sześciu opancerzonych wozów bojowych w pobliżu osady Mironowski, dodała służba prasowa DML ŁRL, zwracając uwagę na to, że fakty te potwierdza raport Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE z 5 listopada i przypomniało, że rozmieszczenie broni i sprzętu wojskowego przez USZ w osiedlach stanowi naruszenie trzeciego paragrafu Dodatkowych Środków mających zapewnić przestrzeganie reżim zawieszenia broni i kontrolować jego przestrzeganie.

Poza tym, na donieckim odcinku frontu według ostatniego raportu SMM OBWE nadal rejestrowane są działania zbrojne USZ w rejonie wycofywania sił i sprzętu nr. 3 Bogdanowka-Pietrowskoje.

Obserwatorzy odnotowali również obecność sprzętu wojskowego USZ w strefie bezpieczeństwa, w tym w strefie mieszkalnej:

-6 bojowych wozów opancerzonych (nieznanego typu) w pobliżu miejscowości Mironowski,

-1 opancerzony wóz rozpoznawczy i patrolowy (BRDM-2) w części mieszkalnej w miejscowości Mariupol.

Ponadto, w ciągu minionej doby USZ- na donieckim odcinku frontu przeprowadziły ostrzał o godzinie 15:55, z kierunku północnych obrzeży Zajcewa w stronę osiedla Gołmowski- na obrzeżach Gorłówki, przy użyciu broni maszynowej. Tym samym USZ 1 raz naruszyły warunki rozejmu.

*

Poniżej jeszcze raport za ostatnią dobę, sporządzony przez centrum prasowe ukraińskiego sztabu generalnego prowadzącego operację pacyfikacyjną przez połączone siły (Операція об’єднаних сил / Joint forces operation- OOS/JFO) ukraińskich formacji zbrojnych w Donbasie, na temat aktualnej sytuacji wzdłuż linii frontu:

Операція об’єднаних силп/Joint forces operation.

8 min.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 7 листопада 2021 року.

Сала Україні!

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України.

Протягом минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу ЗАЙЦЕВОГО ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту БОЛОТЕНЕ окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Сала Україні! ᛋᛋ”

https://www.facebook.com/pressjfo.news/

***

Na zakończenie kilka aktualnych filmów:

***

***

©Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. 

Wykorzystanie, jego części lub całości, tylko pod warunkiem podania linku do źródła.

38 uwag do wpisu “Wojna domowa na Ukrainie 07.11.2021r.- 2329 dzień od nowego rozejmu.

 1. Francuski kandydat na prezydenta Zemmour powiedział, że Ukraina od dawna jest „martwa”
  https://novorosinform.org/kandidat-v-prezidenty-francii-zemmur-zayavil-chto-ukraina-davno-mertva-82540.html

  Ukraińskie Siły Zbrojne uzupełniły grupę uderzeniową w Donbasie stanowiskami artyleryjskimi
  Zaledwie 65-72km od Doniecka.
  https://novorosinform.org/vsu-popolnili-udarnuyu-gruppirovku-v-donbasse-artillerijskimi-ustanovkami–82536.html

  Polubione przez 7 ludzi

 2. Epidemia koronawirusa na świecie, czyli wizyta Łukaszenki w „szpitalu COVIDowym” w białoruskiej Orszy. „Tatko” spacerował bez maseczki oraz ściskał ręce pacjentom udzielajac im porad jak maja szybciej powrócić do pełni zdrowia m.in „robić więcej przysiadów i spacerować, choćby na oddziale”;
  https://strana.news/news/360975-aleksandr-lukashenko-v-bolnitse-dlja-zarazhennykh-covid-snjal-masku-i-pozhimal-ruki-video.html

  Polubione przez 5 ludzi

 3. Historia dzisiaj pisana od nowa.

  78 lat temu bohaterskim wojskom ukraińskim, mimo pomocy armii niemieckiej, nie udało się ocalić Kijowa przed hordą barbarzyńców nacierających ze wschodu.

  Sława Ukrainie, gierojom sława.

  Polubione przez 6 ludzi

 4. W temacie SAAKASZWILIADY. „Micho” tłumaczy co „jadł” na nagraniu udostepnionym przez władze więzienia w Rustawi w którym przebywa. Według Saakaszwilego to co jadł to nie żadne „jedzenie”, a „minerały i mikroelementy” aby wzmocnić organizm;
  https://strana.news/news/360982-saakashvili-napisal-chto-vo-vrachebnom-kabinete-hruzinskoj-tjurmy-ne-est-a-pet-tabletki.html
  Tu jeszcze filmik z youtube na którym też widać jak Saakaszwili pochłania „minerały i mikroelementy” łyżeczką z miseczki 🙂
  >https://www.youtube.com/watch?v=EB-sf1UbMRk

  Polubione przez 5 ludzi

 5. W temacie hecy z tzw. gromadzeniem się wojsk FR przy granicy Ukrainy. Sprawę skomentował w ukromediach rzecznik Prezydenta Ukrainy Serhij Nowikow który stwierdził m.in „Prezydent przeprowadził telekonferencję, która była głównie poświęcona sytuacji z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na Ukrainie, ale omawiano inne kwestie, w tym kwestie bezpieczeństwa. Otwartym pozostaje pytanie, dlaczego amerykańskie media rozpowszechniają takie informacje, czy to prawda…O ile wiem, ukraińskie ministerstwo obrony nazywa takie doniesienia elementem nacisku, czy to psychologicznego, czy propagandowego. Nie potwierdza koncentracji wojsk powyżej normalnego poziomu w pobliżu granic Ukrainy”;
  https://strana.news/news/360996-sekretar-zelenskoho-ne-uvidel-skoplenija-vojsk-na-hranitse-ukrainy.html

  Polubione przez 5 ludzi

 6. Obrońca DRL ciężko ranny, walczy o życie po ataku ukraińskiego drona:
  https://novorosinform.org/zashitnik-donbassa-tyazhelo-ranen-v-dnr–predpolozhitelno-otrabotal-bespilotnik-vsu-82554.html

  Inny ukraiński dron zaatakował obserwatorów OBWE:
  https://novorosinform.org/v-lnr-soobshili-podrobnosti-obstrela-patrulya-obse-so-storony-vsu-82553.html

  Na antenie programu „Niedzielny wieczór z Władimirem Sołowiowem” na kanale telewizyjnym „Rosja-1” przedstawiciela rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa skrytykowała stanowisko Francji i Niemiec wobec chamskiego, agresywnego, prowokacyjnego zachowania kijowskiego reżimu.

  https://novorosinform.org/zaharova-raskritikovala-poziciyu-francii-i-frg-po-ukraine-82552.html

  Doniecki weteran Wojny Ojczyźnianej zaprzecza słowom Zeleńskiego o „wysokich kosztach” wyzwolenia Kijowa od nazistów:
  https://novorosinform.org/doneckij-veteran-oproverg-slova-zelenskogo-o-nepomernoj-cene-osvobozhdeniya-kieva-ot-nacistov-82549.html

  Polubione przez 6 ludzi

 7. https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1476666 Pribałtyka zjednoczyła się przeciwko Pekinowi
  https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1476736 Sandu podziękowała USA za to, że Gazprom podpisał kontrakt na dostawy gazu do Mołdawii
  https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1476815 Białoruś sprzedała energię elektryczną Litwie i Ukrainie
  https://vk.com/antimaydan?w=wall-78469226_1476877 Karaś: SBU chroni handlarzy narkotyków

  Polubione przez 5 ludzi

 8. Policja poszukuje osób, które w nocy z piątku na sobotę uszkodziły pomnik Józefa Piłsudskiego i Legionistów na ul. Piłsudskiego, malując go farbą w barwach ukraińskiej flagi, a także ewentualnych świadków zdarzenia. Służby nie wykluczają, że mogło dojść do prowokacji.
  „W związku z pojawieniem się w mediach informacji o zbezczeszczeniu pomnika Józefa Piłsudskiego w Krakowie stanowczo potępiamy ten akt wandalizmu i wszelkie inne działania mające na celu zbezczeszczenie miejsc pamięci” – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie ambasady.
  https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/policja-szuka-sprawcow-uszkodzenia-pomnika-j-pilsudskiego-i-legionistow-w

  Polubione przez 5 ludzi

 9. O kryzysie energetycznym na Ukrainie, Tymoszenko oskarża obecne władze o nieudolność i zdradę.

  Ukraina po raz pierwszy od odzyskania niepodległości nie zaopatrzyła się w gaz na zimę, choć latem mogła wypełnić swoje podziemne magazyny za minimalną cenę – powiedziała była premier Ukrainy, liderka frakcji Batkiwszczyna w Radzie Najwyższej Julia Tymoszenko.
  Poadto, deputowany Rady Najwyższej z partii Batkiwszczyna Iwan Krulko poinformował, że na Ukrainie nie działała ponad połowa bloków energetycznych elektrociepłowni.
  https://pl.sputniknews.com/20211107/tymoszenko-o-sytuacji-z-gazem-ukraina-zmarnowala-swoja-szanse-czeka-nas-katastrofa-16471495.html

  Polubione przez 4 ludzi

 10. Komisja Europejska, działając w imieniu UE, wypłaciła Ukrainie 600 mln euro w ramach pomocy makrofinansowej. Jest to druga i ostatnia transza w ramach obecnego programu mającego łagodzić skutki gospodarcze pandemii COVID-19. W ramach szeregu programów pomocy makrofinansowej Ukraina otrzymała już pożyczki w łącznej kwocie 4,4 mld euro.
  https://www.radiobiper.info/2021/11/07/wiesci-z-unii-600-mln-euro-dla-ukrainy/

  Polubione przez 4 ludzi

 11. W tym tygodniu w gminie Głusk gościła czteroosobowa delegacja z partnerskiego Lubieszowa z wójtem i szefem tamtejszego wydziału zarządzania kryzysowego na czele. Miasteczko położone jest w obwodzie wołyńskim, ok. 250 km od Lublina, w pobliżu granicy z Białorusią, stanowi też stolicę rejonu lubieszowskiego. Gmina, wraz ze strażakami, przekazała gościom średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
  Pojazd ma około 40 lat, jednak jest w pełni sprawny, posiada bogate wyposażenie i niewielki przebieg. Wycofany ze służby w jednostce OSP pojazd będzie teraz wykorzystywany przez strażaków na Ukrainie.
  https://www.lublin112.pl/przez-lata-sluzyl-strazakom-z-podlubelskiej-gminy-teraz-pojazd-bedzie-wykorzystywany-do-gaszenia-pozarow-na-ukrainie-zdjecia/

  Polubione przez 4 ludzi

 12. Trwający od 2014 r. konflikt w Donbasie na wschodzie Ukrainy poważnie wpływa na środowisko. Eksperci alarmują, że region musi stawić czoła takim problemom jak zanieczyszczenie gruntu i wód czy wybuchy metanu. Działania zbrojne doprowadziły też do zniszczenia bioróżnorodności-informuje ukraińska państwowa inspekcja środowiskowa.

  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-07/ukraina-katastrofa-ekologiczna-w-donbasie-zniszczona-bioroznorodnosc-wybuchy-metanu/

  Polubione przez 5 ludzi

 13. „Raport”. Ośrodek reprodukcji człowieka na Ukrainie.
  To tam rodzą się tysiące dzieci „na zamówienie”

  Wyjeżdżają jako para, wracają jako rodzina. To podróż po dziecko. Ukraina to jedno z nielicznych państw, gdzie surogatka, w świetle tamtejszego prawa, może urodzić dziecko na zamówienie. Dlatego przyjeżdżają tam pary z całego świata. Miejsca, które organizują cały ten proces, to ośrodki reprodukcji człowieka. W Polsce całkiem legalnie funkcjonują pośrednicy tego procederu.

  https://www.polsatnews.pl/wideo/raport-osrodek-reprodukcji-czlowieka-na-ukrainie-to-tam-rodza-sie-tysiace-dzieci-na-zamowienie_6796556/?ref=series

  Polubione przez 3 ludzi

Możliwość komentowania jest wyłączona.